...

Uitleg CoSA Selectie Gids (CSG-bestand).

Door het in gebruik nemen van het programma CoFA90 e.v. en de te analyseren CSG-bestanden wordt een lang gekoesterde wens van de CoSA-werkgroep en de lezers van onze Nieuwsbrief gerealiseerd. Gebruikers kunnen hiermee niet alleen Europese aandelen zelf analyseren, maar nu komen ook de bestanden van US-aandelen beschikbaar. In deze notitie geven we een nadere toelichting.  Het CoFA90-programma wijkt af van de voorgaande versies tot CoFA89.CoFA89 en volgende versies analyseren niet alleen SSG-bestanden maar ook CSG-bestanden. SSG betekent Stock Selection Guide, een internationaal gedefinieerd bestand met financiële kerngegevens uit jaar- en tussentijdse verslagen van bedrijven en organisaties. Het bestand is een kolom met tekstueel weergegeven getallen en enige informatie over het bedrijf. De getallen zijn weergegeven met de punt als decimaal scheidingsteken en eventueel de komma als duizendtal-scheidingsteken. CSG betekent CoSA Selectie Gids, een specifiek op CoSA afgestemd tekstueel bestand met een geselecteerd deel van de internationaal gedefinieerde kerngegevens van bedrijven en organisaties. Gegevens die niet door CoSA worden gebruikt, zijn weggelaten. De getallen zijn weergegeven met de komma als decimaal scheidingsteken en er wordt geen duizendtal-scheidingsteken gebruikt. Met ingang van CoFA89 wordt gebruik gemaakt van een CoSA-verzameling met beschikbare actuele CSG-bestanden. In CoSA’s CSG-verzamelingen komen EU-CSG’s en US-CSG’s voor..  In de CSG’s komen de volgende kerngegevens per boekjaar van minstens vijf tot maximaal tien historische boekjaren voor: Omzet. Netto winst. Eigen vermogen per aandeel. Eventueel totaal jaardividend per aandeel. Netto winst per aandeel. Hoogste koers. Laagste koers. Meerjarige schuld. Vrije kasstroom per aandeel. Aantal aandelen. Bedrijfsnaam.  en vervolgens Tickercode van het bedrijf. Soort bedrijf. Beursnaam/code. CoSA-broncode, die aangeeft of het een SSG- of een CSG-bestand is. Actuele koersdatum. CoSA-werkgroepgegevens, w.o. het c50-bestand. CoFA90 e.v. kan worden gebruikt op PC’s met decimale komma-instelling en op PC’s met decimale puntinstelling. CoFA90 e.v. accepteert tekstuele SSG- en tekstuele CSG-bestanden als input en produceert tekstuele CSG-bestanden als output. Dus SSG-bestanden worden omgezet in CSG-bestanden.              

15 februari 2021

...

Deel-2: Doel en berekeningen KG-aandelen.

We onderscheiden drie manieren van beleggen, elk met een eigen doelstelling. Het zijn de koersgroeiers(KG), de dividendgroeiers(DG) en de dividendherbeleggers(DH). We bespreken in dit deel-2 de KG-aandelen. De DG-aandelen en de DH-aandelen worden in resp. deel-3 en deel-4  besproken. KG-aandelen worden gebruikt om op verantwoorde wijze op middellange tot lange termijn vermogen op te bouwen, bijv. voor koop van een huis of ten behoeve van een aanvullende pensioenvoorziening. De opbrengst na koop en latere verkoop van een aandeel bestaat uit koerswinst, dividenduitkeringen, transactiekosten, valutawinst.en eventuele belastingafdrachten. Omdat voor de lange termijn de transactiekosten e.d. een relatief geringe invloed hebben op de opbrengst laten we die buiten de berekeningen, ook om goede onderlinge vergelijking van aandelen mogelijk te maken. Dus Opbrengst = verkoopkoers - koopkoers + som van alle dividenduitkeringen. Willen we een vermogen opbouwen dan kiezen we voor koersgroei. Een bedrijf, dat KG-aandelen uitgeeft heeft tot doel om met de winst de benodigde investeringen voor het verhogen van omzet, betere producten en efficiëntere productie te bekostigen. Daarbij is het niet van belang om dividenden uit te keren want dividenduitkeringen gaan ten koste van de winst. Het zijn veelal jonge bedrijven en zich verder ontwikkelende en/of uitbreidende bedrijven, waar het accent ligt op investeringen. In dit geval, er zijn geen dividenduitkeringen.  Dus Opbrengst = koerswinst = verkoopkoers - koopkoers.   Tussendoor: Willen we aandelen onderling kunnen vergelijken, dan drukken we de opbrengst uit in procentuele groei per jaar. We nemen doorgaans waar, dat groei van omzet, winst en dividenduitkeringen exponentieel is, zie rechtsonder de grafiek met verticaal een logaritmische verdeling, dan zal de jaarlijkse procentuele groei in opeenvolgende jaren gelijk zijn. Het is dus een uitstekende vergelijkingsmaat. CoSA stelt als doel, dat idealiter de koers van een KG-aandeel een verdubbelingstijd heeft van vijf jaren. Per jaar is het Samengestelde Jaarlijkse KoersGroeiRendement (SJKR) SJKR = ((Ka+(Kb-Ka))/Ka)^(1/5)-1 = (Kb/Ka)^(1/5)-1 met Ka de actuele koopkoers en Ks de berekende slotkoers vijf jaren later. Als Ks = 2xKa, dan is SJKR = 0,148 (14,8 %/jr). De slotkoers Ks wordt berekend op basis van de historische WpA's in de laatste 5 tot 10 historische boekjaren. De groeilijnen in de grafiek zijn het resultaat van exponentiële regressieberekeningen, een soort gemiddelde. Terzijde: Als er sterk afwijkende dividenduitkeringen zijn t.o.v. de omliggende waarden, zoals hiernaast de WpA in 2008 en de DpA's in 2009 en 2010, worden die niet meeberekend voor het bepalen van de procentuele jaargroei. Dit geldt voor de procentuele jaargroei van de WpA's, van de DpA;s en van de omzetwaarden.  Veel gebruikte CoSA-afkortingen KG-aandeel = koersgroeier. DG-aandeel = dividendgroeier. DH-aandeel = dividendherbelegger. EVpA = Eigenvermogen per aandeel. CFpA = Vrije kasstroom per aandeel. WpA = Nettowinst per aandeel. DpA  = Dividend per aandeel.      %LS = Procentuele meerjarige schuld. Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen. TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten. PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten.  CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen. CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse.                  

14 februari 2021

...

CoSA introductie, toelichtingen en download-mogelijkheden.

Mededeling: De werkgroep CoSA bestaat vanaf 1 april 2022 niet meer. Lidmaatschappen op CoSA of abonnementen op CoSA-nieuwsbrieven zijn niet meer mogelijk.   De werkgroep CoSA maakt gebruik van Fundamentele Analyse voor de selectie van aandelen. Zij beheert een verzameling met zg. CSG-bestanden van momenteel ongeveer 700 West-Europese en vooral Noord-Amerikaanse aandelen. Deze verzameling bestaat uit koersgroeiers, dividendgroeiers, dividendherbeleggers en zg. REIT-aandelen, een speciaal soort dividendbeleggen.   CoSA selecteert en rangschikt aandelen o.b.v rendement door koersgroei én/of dividendgroei.  CSG- en SSG-bestanden bevatten onder meer historische gegevens uit max. tien jaarverslagen van een bedrijf, zoals omzet, eigen vermogen, nettowinst per aandeel, meerjarige schulden, dividenduitkeringen en koersen. Wekelijks geeft de werkgroep CoSA een nieuwsbrief uit met daarin onder meer een verwijzing naar een ranglijst van de aandelen o.b.v. koop-, houd- of verkoopwaardigheid, wijzigingen in de CSG-verzamelingen, alsmede een fundamentele voorbeeld portefeuille met commentaar. Het actuele portefeuille verloop, bijvoorbeeld in 2019, wordt hieronder getoond. Daaronder de grafiek van de cumulatieve opbrengsten sinds begin 2011.   Meer en gedetailleerde informatie vindt u in   Fundamenteel beleggen met CoSA, CoFA en de Rangtabel   Uitleg CoSA Selectie Gids (CSG)Berekening van toekomstige opbrengsten, koersen en dividenden van aandelen.      1 Inleiding     2 Doel en berekening KG-aandelen.      3 Doel en uitleg DG-aandelen     4 Doel en uitleg DH-aandelen      5 Samenvatting en nazorg. Leden van HCC!beleggen en CoSA hebben toegang tot de downloadbare bestanden op de CoSA-bestandenpagina, zoals   het Excel xlsm-programma CoFA90 of latere versie om CSG's of SSG's te bestuderen. het bijbehorende tweewekelijks geactualiseerd xlsx-bestand met ActuCijfers.. .de gezipte CSG-verzameling met EU- en US-aandelen dat frequent wordt geactualiseerd.  de tweewekelijkse actuele CoSA-blik op een aandeel of naar keuze een eerder in het lopende of vorig  jaar besproken CoSA-blik op een aandeel. de tweewekelijks geactualiseerde Rangtabel dat de rangorde bepaalt van de verschillende soorten aandelen. Beschikbaar zijn een xlsm- en een xls-versie van het betreffende Excel-programma.  De aanwijzingen voor toegang tot CoSA artikelen en bestanden vindt u in de Handleiding. Contact: Indien u nadere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze voorzitter: Jan van der Meulen via RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_151bf589");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_9a3b48b7", true); .                                                          

13 februari 2021

...

Berekening toekomstige opbrengsten van aandelen, Inleiding.

(Deel-1: Inleiding) Beleggen in aandelen doe je door aandelen te kopen en later weer te verkopen. Je wilt dan graag weten welke opbrengst je zou kunnen behalen na een meer of minder lange periode. Bepalend voor de mogelijke opbrengst zijn de koersen bij koop en verkoop én de eventueel uitgekeerde dividenden in de periode tussen de koop en verkoop. Omdat we een schatting willen maken van de koerswaarde bij latere verkoop, gebruiken we een aantal kenmerken van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. De drie belangrijkste zijn de nettowinst, de omzet en het verloop ervan in de afgelopen vijf tot tien jaren. Een positieve opbrengst is mogelijk als de jaarlijkse nettowinsten en omzetten gemiddeld geleidelijk toenemen. Dat maakt het mogelijk om de toename of groei van de nettowinst, W, te berekenen. Een aandeel, A, vertegenwoordigt een deel van de nettowinst, nl. de WpA. De groei ervan geven we aan met WpAg. Een gestaag groeiende WpA geeft vertrouwen in het verdere verloop, reden om de historische WpAg ook te gebruiken voor de eerstkomende jaren na afloop van de historische jaren.  De koersen van het aandeel volgen op een grillige manier de WpAg, zodat de koersgroei kan worden berekend m.b.v. de WpAg. We kijken vijf jaren vooruit en gebruiken de koers aan het slot van de historische jaren als startwaarde voor de groei. In het grafiekje zien we, dat het rood/groene-koerskanaal evenwijdig loopt aan de blauwe lijn van de WpA.groei. De rode koerslijn sluit aan op de hoogste slotkoers van 2015 en het einde van de rode lijn geeft de hoogste berekende koers eind 2020 aan. In de grafiek zien we de blauwe stip van een actuele koopkoers begin 2016. We berekenen de cumulatieve %/jr-groei tot eind 2020, want de groei is exponentieel. We noemen dat de cum. 5jaarse %/jr-koersgroei. Zoals gezegd, de opbrengst bestaat ook uit de uitgekeerde dividenden in de jaren 2016 t/m 2020. Veelal worden de dividenduitkeringen jaarlijks verhoogd. De zwarte stippellijn in de grafiek is de groeilijn van de dividenduitkeringen. Ook voor de dividenduitkeringen berekenen we de cumulatieve 5jaarse %/jr-dividendgroei. De maximaal berekende totale opbrengst bestaat uit de koerswinst en de som van de uitgekeerde dividenden in de vijf jaren na het laatste historische jaar, in de grafiek de jaren 2016 t/m 2020. Het cumulatieve procentuele rendement/jaar van de maximale opbrengst, de TR, berekenen we, evenals van de koersgroei en de dividendgroei, m.b.v. het cumulatieve 5jaarse %/jr totale opbrengstgroei. Door het gebruiken van de cumulatieve %/jr van de groei verkrijgen we een goed vergelijkingsmiddel van de resultaten van verschillende bedrijfsaandelen, zoals in de wekelijkse rangtabel. Voor de liefhebbers van formules zal in deel-2 verder op de berekeningen worden ingegaan.   Terzijde: Als er sterk afwijkende dividenduitkeringen zijn t.o.v. de omliggende waarden, worden die niet meeberekend voor het bepalen van de procentuele jaargroei. Dit geldt o.a. voor de procentuele jaargroei van de WpA's, van de DpA;s en van de omzetwaarden.  Veel gebruikte CoSA-afkortingen KG-aandeel = koersgroeier. DG-aandeel = dividendgroeier. DH-aandeel = dividendherbelegger. EVpA = Eigenvermogen per aandeel. CFpA = Vrije kasstroom per aandeel. WpA = Nettowinst per aandeel. DpA  = Dividend per aandeel.      %LS = Procentuele meerjarige schuld. Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen. TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten. PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten.  CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen. CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse.              

12 februari 2021

...

Fundamenteel beleggen met CoSA, CoFA en de Rangtabel

De CoSA-werkgroep¹ stelt zich tot taak om informatie over Fundamenteel beleggen beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde leden van HCC en i.h.b. leden van HCC-Beleggen en CoSA, maar publiekelijk ook inleidende openbare informatie. Onder Fundamenteel beleggen verstaan we een methodiek waarbij beleggingsbeslissingen vooral gebaseerd zijn op de analyse van bedrijfsgegevens, te vinden in jaarverslagen en op de koersontwikkeling van het aandeel op de beurs. Uit deze gegevens leiden we kengetallen af die in samenhang bepalen welk oordeel over het bedrijf wordt gegeven: Koopwaardig, Houden of Verkopen. Voor het uitvoeren van deze analyse ontwikkelen we hulpprogramma’s die we beschikbaar stellen op de CoSA-webpagina. In eerste instantie hebben we de NAIC²-methode en de daarbij behorende bestanden en programma’s als uitgangspunt genomen. De NAIC-methode is een hulpmiddel voor het selecteren van aandelen waarvan rendement door koersgroei verwacht mag worden. Wij hebben aan de oorspronkelijke NAIC-methode enkele voorwaarden toegevoegd en noemen deze beleggingsmethode nu de KoersGroei-methode, kortweg de KG-methode. Deze aandelen zijn geschikt voor vermogensvorming op de middellange en lange termijn. Enkele jaren geleden hebben we tevens een methode ontwikkeld waarmee o.b.v. Fundamentele analyse DividendGroei-, kortweg DG-aandelen worden geselecteerd. Deze aandelen kunnen dienen voor het genereren van extra inkomsten uit het kapitaal geïnvesteerd in aandelen. Recent is de methode DividendHerbeleggen, kortweg DH-methode, toegevoegd. Deze methode berekent het rendement, er vanuitgaande dat het uitgekeerde dividend wordt herbelegd in het aandeel zelf. Deze methode is vooral geschikt voor vermogensvorming op de lange termijn. Te denken valt daarbij aan een periode van minstens 10 jaar. In deze handleiding beschrijven we De hulpprogramma’s CoFA³ en Rangtabel waarmee analyses worden uitgevoerd; Het gebruiken van CSG’s; Toelichtingen en waar deze te vinden zijn bij deze programma’s; De werkwijze voor aandelenanalyses en het selecteren van de zgn. Kopgroep van aandelen die voor een methode aan alle Koop-voorwaarden voldoen. Werken met CoFA. Het programma CoFA wordt gebruikt voor het analyseren van een aandeel. In de wekelijkse CoSA-Nieuwsbrief staat een link waarmee de meest recente versie van CoFA gedownload kan worden. CoFA is een Excel-applicatie. Voor deze analyse wordt gebruikt gemaakt van gegevens uit maximaal 10 jaarverslagen. Deze gegevens zijn opgeslagen in een zgn. CSG-bestand. De CSG's van Amerikaanse en Europese aandelen kunnen door leden van HCC opgehaald worden vanaf een CoSA-downloadpagina middels het document CoSA CSG's. Na het openen van CoFA komt u op het tabblad Conclusies. U ziet dan de gegevens en grafieken van het aandeel dat het laatst werd geanalyseerd. Als u een ander aandeel wilt bekijken dan klikt u op de knop “Kies ander aandeel” en kiest de CSG van het gewenste US- of EU-aandeel in de map waar u deze CSG’s hebt opgeslagen. CoFA heeft voor het analiseren van een aandeel m.b.v. een CSG actuele gegevens nodig, die door HCC-leden middels het document ActuCijfers kunnen worden gedownload.  Onder de grafiek op het tabblad Conclusies ziet u knoppen waarmee u naar uitgebreide toelichtingen kunt gaan. Het is uiteraard verstandig deze te bestuderen voordat u verder met CoFA aan de slag gaat. Ook op onze website staan artikelen die nader ingaan op het werken met CSG’s en op de methoden KG-, DG- en DH-beleggen. Aan de rechterkant van het blad Conclusies staan overzichten met de kengetallen + grenzen die we hanteren voor deze beleggingsmethoden. We hanteren adviesgrenzen voor de kengetallen die bepalen of een Koop, Houden dan wel Verkoop-advies geldt. Onderdeel van uw analyse kan aanpassing van deze grenzen naar eigen voorkeur/inzicht zijn. U vult hiertoe een andere waarde in in de groene kolommen onder ‘Keuze’. Als resultaat ziet u het totaal advies Kopen(Kp), Houden(n) en Verkopen(Vk) bovenaan het blad.  CoFA bevat nog twee andere bladen, Wijzigingen en Analyse. Zie de toelichtingen bij deze bladen. Na afronding van uw analyse slaat u de eventueel aangepaste gegevens op m.b.v. de rode knop “Berg het aandeel” op. Er wordt dan een aangepaste CSG van het aandeel opgeslagen. Werken met de Rangtabel. De geactualiseerde Rangtabel wordt elke week in de Nieuwsbrief vermeld en kan door HCC-leden middels het document CoSA Rangtabel (xls) of (xlsm) naar keuze worden gedownload.  De tabel bevat een overzicht van alle aandelen die wij volgen: Op dit moment zijn dat 107 aandelen genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en de Xetra en 508 aandelen genoteerd in de VS. Dit zijn geen willekeurig gekozen aandelen, maar aandelen die de potentie hebben om te voldoen aan de voorwaarden die wij stellen aan koopwaardigheid. Regelmatig worden aandelen toegevoegd of uit het bestand verwijderd. De Rangtabel bevat kolommen met Bedrijfsgegevens (ticker, naam, beurs en koers). De waarden van de gebruikte kengetallen. Voor elk aandeel vermeldt de tabel de waarde van de kengetallen. De waarde van een kengetal wordt getoetst aan de grenzen die we daarbij gesteld hebben. Voldoet een kengetal aan de eisen voor koopwaardigheid dan geeft dat een koopadvies voor het aandeel, mits ook de andere kengetallen aan de koopvoorwaarden voldoen. De waarde van een kengetal kan ook leiden tot een verkoopadvies en daarbij zijn we streng: Als dit verkoopadvies voor één kengetal geldt dan wordt dat het eindadvies. De gebruiker kan de grenzen die aan kengetallen gesteld worden desgewenst naar eigen inzicht en voorkeur aanpassen. U gaat daarvoor naar de tabellen rechts op het scherm. U ziet daar per methode de kengetallen met de Koop- en Verkoop-grenzen. Als een cel blauw is dan kunt u het getal(grens) in die cel wijzigen om de eis bijvoorbeeld strenger te maken. Kolommen met een groene kop bevatten kengetallen voor de methode KG, bruin voor DG- en DH-beleggen. In cel AG1 kiest u de methode waarvoor u een analyse en sortering wilt uitvoeren. Als u daar bv. KG invult dan krijgen de cellen op de regel achter de bedrijfsticker in de kolommen relevant voor KG een kleur die aangeeft welk advies o.g.v. dat kengetal geldt: Groen = Koop; Wit = Houden en Rood = Verkoop. Als alle KG-cellen groen kleuren geldt een Koop-advies voor het aandeel en als één of meer cellen rood kleuren geldt een Verkoop-advies. In de andere gevallen is het advies Neutraal d.w.z. Houden als het aandeel al is aangekocht. Als u in cel AG1 DG kiest worden relevante cellen bruin indien het kengetal aan de Koop-grenzen voldoet en rood als het Verkoop-advies o.g.v. dit kengetal geldt. En kiest u voor DH dan worden de cellen bij Kopen blauw en bij Verkopen weer rood. De volgorde van de aandelen in de Rangtabel kunt u wijzigen m.b.v. de knoppen bovenaan het scherm: Sorteren op Ticker, Bedrijfsnaam, Beurs en “Naar de in AG1 gekozen methode”. Door op deze laatste knop te klikken komen bij de gekozen methode de (meest) koopwaardige aandelen bovenaan te staan, gevolgd door aandelen met een neutraal advies en daarna de aandelen waarvoor het verkoopadvies geldt. U krijgt op deze wijze dus de Kopgroep van Koopwaardige aandelen te zien. Voor nummer 1 van deze Kopgroep geldt bovendien de hoogste prognose voor het te verwachten Totaalrendement. In kolom AG ziet u de volgende koersgrenzen: KG: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt én, als een neutraal advies geldt, de koers waarboven het Verkoop-advies gaat gelden; DG: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt; DH: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt. Tot slot.Wekelijks ontvangen de deelnemers per e-mail een Nieuwsbrief met informatie over de bedrijfsgegevens, uitleg over de gehanteerde methoden en een Rangtabel van alle aandelen in ons bestand. Voor elk aandeel zijn de gehanteerde ratio’s zichtbaar en de status van het advies: Kopen, Houden of Verkopen. Ook is het voortgaand resultaat zichtbaar van een portefeuille van op basis van het advies gekochte aandelen. Daarbij maken we onderscheid tussen Koersgroei-, DividendGroei- en DividendHerbeleg-aandelen. Veel gebruikte CoSA-afkortingen KG-aandeel = koersgroeier. DG-aandeel = dividendgroeier. DH-aandeel = dividendherbelegger. EVpA = Eigenvermogen per aandeel. CFpA = Vrije kasstroom per aandeel. WpA = Nettowinst per aandeel. DpA  = Dividend per aandeel.      %LS = Procentuele meerjarige schuld. Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen. TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten. PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten.  ¹CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen.³CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse. ²NAIC  = National Association of Investors Corporation.                        

14 januari 2021

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!beleggen

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden