..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Januari 2019
..

72beleggen-logo-final-Left-740x174.png
fig1-grote-zaal-450x251.jpgHet 72ste symposium van hcc beleggen staat weer vast op 23 maart  2019 ( inschrijving is geopend)

De symposia van HCC Beleggen zijn zeer gewild en ook drukbezocht, met altijd een keur aan sprekers, zo was het vorige symposium was een groot succes met 180 bezoekers en boeiende sprekers en met een levendige beursvloer die volledig geïntegreerd was in de presentatie sessies.

Voor beleggers zijn deze symposia altijd zeer inspirerend met diverse invalshoeken en elke keer is er weer iets nieuws. Dat kan een andere blik op dividend beleggen zijn, of het handelen van de mens wat verder onderzocht zoals Helene van Dijk dat deed met een interactieve sessie. Zie het verslag van het vorige (71ste) HCC Beleggen symposium

Ook het 72ste hcc beleggen Symposium met als thema: "what Goes down Goes up" belooft weer volle zalen te trekken
De sprekers houden we nog even geheim tot we zeker weten dat ze komen.

Aan het eind van de dag heb je altijd weer wat opgestoken wat je in je eigen beleggingsplan of strategie kan toepassen.
De locatie is verder goed geschikt om je in de loop van de jaren opgedane contacten aan te halen en nieuwe contacten te leggen.
Dus schrijf nu vast in voor het:
HCC Beleggen 72ste symposium op zaterdag 23 maart 2019  Klik hier
Locatie: Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt 


Waarom en hoe beleggen op de lange termijn?
Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC_logo.gif
CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven.
Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.

Het is nuttig om de wijze van beleggen met CoSA wat uitgebreider dan tot nu toe het geval was, uit te leggen.
CoSA gaat uit van beleggen o.b.v. de groei van de koersen op de meer of minder lange of zelfs zeer lange termijn, d.w.z. gedurende minimaal vijf jaren tot zelfs enkele tientallen jaren als je belegt voor je (extra) pensioen.
Koersgroei is uiteraard een voorwaarde, maar een niet voldoende voorwaarde, want CoSA gaat expliciet uit van exponentiële groei van de netto opbrengsten, d.w.z. groei van de koersen en de dividenden.
De netto opbrengst hangt af van omzet, netto winst e.d.


Exponentiele groei
De vraag rijst dan waarom exponentiële groei een voorwaarde is en of exponentiële groei mogelijk is voor de lange termijn. 
Het  antwoord is, dat exponentiële groei primair wordt veroorzaakt door de exponentiële toename van de wereldbevolking en door het  verlengen van de levensduur van de bevolking.
Die toename wordt mogelijk door het vergroten van de hoeveelheid en het verbeteren van de kwaliteit van het voedsel, van de  zorg, van de benodigde energie, van de infrastructuur, van het transport, van de communicatie etc. etc.
M.a.w. er zijn meer bedrijven en exponentieel meer producerende bedrijven en diensten nodig om de hiervoor genoemde exponentiële toename van bevolking en welvaart mogelijk maken.
Het is dus niet alleen het gevolg van die toename, maar ook de oorzaak van verdere toename. Uiteraard zal de groei per land verschillend zijn en soms negatief, zodat het verschil maakt in welk land je belegt.

Secundair neemt het aantal toeleveranciers van de primaire bedrijven en diensten toe, w.o. technische, ontwikkelende en ontwerpende bedrijven en diensten, geschikt voor beleggen op de middellange en lange termijn, bijvoorbeeld ASML.

Omzetten exponentieel vergroten
Het voorgaande betekent dat we uitsluitend beleggen in aandelen van bedrijven die in staat zijn om gedurende (zeer) lange tijd de omzetten exponentieel te vergroten. Primair zijn dat wereldwijd opererende bedrijven en diensten die meegroeien met de in punt 2 genoemde wereldwijd toenemende groei, bijvoorbeeld Unilever en Exxon Mobil.
We achten de kans daarop waarschijnlijker als een bedrijf dat reeds lang in goede en slechte economische tijden heeft weten te realiseren. Desondanks moet de waarschijnlijkheid van voortgezette exponentiële groei voortdurend in de gaten worden gehouden en moeten signalen over de eventuele wijzigingen in de kwaliteit van een bedrijf zo vroegtijdig mogelijk worden geconstateerd.

Welke aandelen
CoSA onderzoekt welke aandelen van bedrijven voldoen aan het hiervoor beschrevene en in welke mate dat het geval is. We onderscheiden daarmee drie soorten van beleggen, nl. exponentiële koersgroei, exponentiële dividendgroei en vergrote exponentiële groei door herbeleggen van dividenden in combinatie met koersgroei. Voor elk van de drie beleggingssoorten wordt een ranglijst van koopwaardigheid met aanvaardbaar risico gemaakt.

We willen natuurlijk ook zo tijdig mogelijk weten wanneer een aandeel koopwaardig is of niet meer koopwaardig is én, belangrijker nog, wanneer een aandeel verkocht zou moeten worden.
Om die reden is de werkgroep CoSA momenteel bezig om na het verschijnen van financiële kwartaal- en halfjaarrapportages de eventuele gevolgen van die rapportages grafisch zichtbaar te maken en zo nodig de koop- en verkoopadviezen aan te passen.

Groei zichtbaar in CoFa
De exponentiële groei wordt in CoFA zichtbaar door de semi-logaritmische weergave van omzet, koersen, WpA, DpA en EVpA in de grafieken met een lineaire tijdas en een logaritmische as voor de genoemde waarden, zodat het exponentiële verloop van de waarden wordt omgezet in lineair verloop.
HCCnieuwabrfeb2019-740x438.png
Ter illustratie wordt het verloop van omzet, koersen, eigen vermogen, netto winst en dividenden weergegeven.
We zien evenwijdig oplopende historische omzet en netto winst, historisch oplopend eigen vermogen en constant historisch verloop van de dividenden.
Het actuele verloop van de winst geeft een afname van het groeitempo aan en daarmee ook van het actuele koersverloop.
Het actuele verloop van de dividenden geeft aan dat het bedrijf de dividenduitkeringen handhaaft.

Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via  e-mail. U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Financiële positie pensioenfondsen verslechterd
Bron:  DNB, Statistisch Nieuwsbericht 29 januari 2019
DNB-Eurosysteem-logo-300x125.png

Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun financiële positie in het vierde kwartaal van 2018 verslechteren. Dat kwam door wereldwijd forse dalingen op aandelenmarkten en dalende rentes.
Het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen nam daardoor af met EUR 46 miljard naar EUR 1.328 miljard, terwijl de verplichtingen toenamen met EUR 40 miljard tot EUR 1.286 miljard.
Dat blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben verstrekt


Dekkingsgraad pensioenfondsen met 7 procentpunt gedaald naar 103,3%
De dekkingsgraad, de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen, daalde door al deze ontwikkelingen van 110,3 procent aan het einde van het derde kwartaal naar 103,3 procent aan het einde van het vierde kwartaal (zie grafiek 1).
De voor kortingen op pensioenen relevante beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden) daalde voor de sector als geheel met 0,6 procentpunt naar 108,4 procent. Dat ligt weliswaar boven de wettelijk vereiste minimum beleidsdekkingsgraad van 104,2 procent, maar verhult dat het merendeel van de deelnemers pensioenaanspraken heeft bij een fonds met een aanzienlijk lagere beleidsdekkingsgraad.
20190203_Ontwikkeling_dekkingsgraad_pensioenfondsen-575x500i.png
grafiek 1

Bij meerderheid deelnemers voldoet pensioenfonds niet aan minimum beleidsdekkingsgraad
Net zoals eind 2017 heeft het merendeel van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers een pensioenaanspraak bij een pensioenfonds dat een beleidsdekkingsgraad heeft die onder het wettelijk vereiste minimum ligt (zie grafiek 2).
20190203_Aantal_deelnemers_naar_beleidsdekkingsgraadcohort-575x500i.png
grafiek 2

Eind 2018 waren 3,5 miljoen actieve, 4,9 miljoen gewezen en 2,0 miljoen pensioengerechtigde personen deelnemer bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan de wettelijke minimumeis voldeed. Dat zijn 63% van alle actieve deelnemers, 50% van alle gewezen deelnemers respectievelijk 59% van alle pensioengerechtigde deelnemers.

Meer informatie
Voor dit bericht is gebruik gemaakt van de volgende statistieken: 


Somberheid is weer terug
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.

De somberheid is weer terug. In januari was men wel enthousiast en dat heeft goed uitgepakt.
De AEX steeg met 6,7%. Dat is stevig.

De speciale vraag gaat over de economie.
De experts verwachten een terugval van de economische groei, maar geen recessie.

Qua aandelenkeuzes is ING weer eens top 1 favoriet.
En Altice staat zoals zo vaak bovenaan bij de floppers.


Het enthousiasme onder de experts voor januari heeft heel goed uitgepakt. De AEX ging met maar liefst 6,7% omhoog. Voordat u magische voorspelkrachten aan deze groep met experts gaat toekennen, ook voor december 2018 was men erg enthousiast en u weet hoe deze maand is verlopen.
Met deze stijging is de december daling meer dan goed gemaakt. Januari 2019 is daarmee bijna de beste januari maand ooit. Het moet alleen januari 1984 voor laten gaan. Dat record zal niet snel gebroken worden, want toen gingen de koersen met 17,3% omhoog.
Voor februari verwacht 30% van de ondervraagden een stijging van de AEX, terwijl 37% van een daling uitgaat. Ergo het pessimisme is weer terug. Over de winsten had men niet veel te vertellen. Maar de huidige kwartaalberichten zijn dan ook redelijk in lijn der verwachting. De economie behoort tot de belangrijkste zorgen.
20190201-actiam-fig1-740x258.png
20190201-actiam-fig2-247x83.png

6 maands outlook neutraal

Voor de wat langere termijn is men neutraal. Ook hier was 30% positief gestemd, maar het percentage pessimisten was lager; 27%.
20190201-actiam-fig3-740x291.png
20190201-actiam-fig4-247x83.png

Speciale maandvraag, Hoe denkt u over de economie?
Deze maand ging de speciale vraag over de economische vooruitzichten. Deze worden steeds een beetje somberder. We hebben de experts dan ook de vraag voorgelegd wat nu? Maar liefst 54% denkt dat het in Europa een periode van mindere economische groei gaat worden. Maar geen recessie. Tenminste 15% van de geënquêteerden verwacht dat wel. 13% denkt dat als Brexit en de handelsbesprekingen goed zijn afgelopen, dat we dan weer een stuk zonniger tegen de economie aankijken. En 18% denkt dat huidige terugval vooral door eenmalige factoren komt.
20190201-actiam-fig5-740x400.png

Goede maand voor expert keuzes
De aandelenkeuzes waren goed in januari. Alleen Unilever viel bij de verwachte toppers erg tegen. Met een min van 2% was het het slechtste aandeel in de AEX. Maar de overige namen in het lijstje deden het allemaal prima. Bij de floppers was er ook één uitzondering, Arcelor Mittal met een plus van 11%. Pers saldo stegen de toppers met 7,8% terwijl de floppers met slechts 6,8% in koers groeiden.
20190201-actiam-fig6-740x185.png

ING favoriet en Altice weer niet
Voor de komende maand staat zowaar ING weer eens op nummer 1. Alle ellende van het afgelopen jaar lijkt vergeven en vergeten. Op nummers twee staat Shell. De experts denken dat  het effect van de mooie cijfers nog even doorlopen. Altice staat wederom bovenaan bij de floppers. Daar staat het de laatstee maanden bijna onafgebroken. Hoewel nu met wat minder overtuiging. Net na Altice komen KPN en Randstad. KPN waarschijnlijk omdat de overnamegeruchten welllicht verdampen en Randstad om het een cyclisch gevoelig bedrijf is.
20190201-actiam-fig7-740x111.png
Er deden deze maand 70 beleggingsexperts aan de enquête mee.

Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Waarom actieve fondsen zo weinig succes hebben
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar
Morningstar-LOGO_red_3rgbpc.png
Actief fondsbeheer is een lastig vak.
Data van Morningstar laten zien dat actieve belegggingsfondsen in Amerikaanse aandelen tegenwoordig veel minder vaak hun benchmark verslaan dan vroeger.

Morningstar onderzoekt hoe dat komt. Stijlverschillen tussen fondsen werken vaak niet: de verschillen tussen rendementen van verschillende stijlen worden steeds kleiner.


Actieve belegggingsfondsen in Amerikaanse aandelen zijn tegenwoordig veel minder succesvol in het verslaan van hun benchmark dan vroeger. De data van Morningstar tonen dat onomstotelijk aan, zo zullen we in dit artikel laten zien.
Er liggen drie belangrijke redenen aan deze ontwikkeling ten grondslag, analyseert Jeffrey Ptak, Morningstar’s wereldwijde hoofd manager research:
 • Fondsen outperformen gemiddeld genomen minder vaak. En als ze dat al doen, dan is dat met een kleiner percentage.
 • De prestaties van de diverse beleggingsstijlen, die zich onderscheiden op omvang en groei versus waarde, verschillen steeds minder van elkaar.
 • De ‘verkeerde’ stijlen (large-cap en groei) zijn toonaangevend.
Sommige van die ontwikkelingen zullen mettertijd weer ombuigen, voorspelt Ptak. Bijvoorbeeld de stijlen small-caps en waarde zullen uiteindelijk weer opveren. Maar andere trends lijken structureler van aard te zijn. Dat noodzaakt de fondsaanbieders om hun kosten te heroverwegen, vindt Ptak.

Steeds lastiger
Actief beheer is een lastig vak: de meeste actieve beleggingsfondsen lukt het niet om hun benchmark te verslaan over een volledige marktcyclus. Dat was altijd al zo, maar het lijkt erop dat het steeds minder fondsen lukt om te outperformen.

Dat blijkt uit onderstaande grafiek die laat zien welk percentage actieve Amerikaanse aandelenfondsen zijn benchmark verslaat (na aftrek van kosten) over de vijfjaarsperiode van december 1997 tot en met december 2018. De resultaten van de voortschrijdende perioden zijn nogal wisselend, maar de trend op de langere termijn is onmiskenbaar dalend:
20190201-morningstar-fig1-565x340.png
Wat is er aan de hand? Om dat te ontdekken, moeten we eerst kijken naar het overrendement vóór aftrek van kosten. Hoe hoger dat is, hoe groter de kans dat het fonds na aftrek van kosten zijn benchmark weet te verslaan. Ook het percentage fondsen dat overrendement boekt vóór kosten, vertoont een dalende trend, zo blijkt uit onderstaande grafiek:
20190201-morningstar-fig2-565x340.png
Overrendement krimpt
We gaan nog een stap verder dan dit succespercentage door het overrendement zelf in beeld te brengen. We kijken wederom naar de vijfjaarsperiode van december 1997 tot en met december 2018 voor het gemiddelde overrendement in procenten, voortschrijdend per jaar. De grafiek maakt duidelijk dat het overrendement vóór aftrek van kosten steeds kleiner wordt:
20190201-morningstar-fig3-565x340.png
Volgens sommigen wordt deze ontwikkeling veroorzaakt doordat de concurrentie toeneemt, waarbij minder vaardige beleggers het actieve universum de rug toekeren zodat er een beter geoutilleerde en geïnformeerde groep beleggers overblijft. En dan wordt het die overblijvende partijen steeds moelijker om zich te onderscheiden, want ze moeten tegen sterkere concurrenten opboksen.

Stijlverschillen verdwijnen
Je onderscheiden in actief beheer kan door een bepaalde beleggingsstijl consequent door te voeren met als doel om een deel van de markt te bestrijken dat voor overrendement kan zorgen. Om te kijken of dat ook echt werkt, kunnen we kijken naar de rendementen van de verschillende beleggingsstijlen.

Ook hier zijn oude adagia gaan schuiven: het onderscheid in rendement tussen de verschillende stijlen is aan het vervagen. Hoezeer de dispersie tussen de populaire beleggingsstijlen aan het afnemen is, blijkt uit onderstaande grafiek. Die geeft de negen segmenten van de Morningstar Style Box weer over de vijfjaarsperiode december 1997-december 2018:
20190201-morningstar-fig4-565x340.png
Het gat tussen de best en slechtst presterende beleggingsstijlen is in de loop der jaren steeds kleiner geworden. Een andere manier om dit af te beelden is om het rendementsverschil in procenten per jaar zichtbaar te maken:
20190201-morningstar-fig5-565x340.png
Deze ontwikkeling betekent dat actieve beheerders min of meer beroofd worden van een van hun wapens, namelijk het (deels) uitwijken naar een andere beleggingsstijl dan die hun hoofdmandaat vormt. Bijvoorbeeld een beheerder van een actief large-cap aandelenfonds kan tijdelijk voor een deel in small-caps beleggen als hij goede redenen ziet om daar overrendement te verwachten. Evenzo kan een beheerder van een fonds in waarde-aandelen een uitstapje maken naar groei-aandelen als dat loont.

Maar als de stijlrendementen zo weinig van elkaar verschillen als in de afgelopen paar jaar, dan is er weinig speelruimte voor zulke manoeuvres.

Verkeerde stijl kiezen
Het wordt nog erger, want de uitdagingen voor actieve fondsbeheerders gaan verder dan alleen dispersie. Voor veel beheerders geldt dat de voor hen 'verkeerde' stijlen de laatste jaren aan kop gaan: large-cap en groei-aandelen.

In de vijfjaarsperiode hebben large-cap aandelen het duidelijk beter gedaan dan small-caps en de groei-stijl heeft waarde verslagen, zo toont onderstaande afbeelding:
20190201-morningstar-fig6-565x171.png
Stel nu dat een actieve beheerder uitwijkt naar een stijl die anders is dan zijn mandaat aangeeft. Dat betekent impliciet de verwachting dat de 'eigen' stijl het slechter zal doen dan andere stijlen (of dat puike aandelenselectie het nog kan redden). Dat betekent ook dat als die 'eigen' stijl achterblijft bij andere stijlen, de benchmark van die 'eigen' stijl ook zal achterblijven en dat het uitstapje naar de afwijkende stijl het verschil gaat maken voor de beheerder.

Maar ook als de gemandateerde 'eigen' stijl wel de winnaar is, dan is het juist daardoor lastig om het nog beter te doen dan de benchmark. Hoe dan ook zit de actieve fondsbeheerder dus in een lastig parket.

Dit alles in acht genomen is het geen verrassing dat beheerders van fondsen in de stijlen large-cap en groei, die de markt aanvoerden, het moeilijk hebben gehad met hun streven naar outperformance: ze konden hun benchmark amper verslaan en hun portefeuilledeel in andere stijlen bleef achter.

Daarom is het niet toevallig dat het succespercentage het kleinst is onder actieve large-cap groeifondsen. Over de recente voortschrijdende vijfjaarsperioden is hun succespercentage teruggevallen tot onder de 15%.
20190201-morningstar-fig7-565x340.png
Kosten verlagen
Als de trends structureel zijn, dan is er volgens Ptak maar één oplossing: drastisch in de kosten snijden. Dat doen sommige fondshuizen al wel, maar het is nog niet genoeg, want de overrendementen vóór aftrek van kosten zijn sneller gedaald dan de lopende-kostenfactoren. Daardoor komen sommige fondsen in de niet benijdenswaardige positie dat hun jaarlijkse kosten bijna even hoog zijn als hun overrendement, en soms zelfs hoger. Dan blijft er weinig aantrekkelijks over aan de actieve benadering.

Veel fondsen zijn volgens Ptak 'priced to fail'. Met andere woorden: ze zijn zo duur dat ze niet kunnen renderen. Alleen als ze het mes zetten in hun kosten, kunnen ze hun predikaat actief waarmaken.

Lees meer: 


What goes down, goes up
Bron:  Martin Boer, Florizon
logo-Florizon-small-250x37.png
MartinBoer120x160.jpg
Martin Boer

Data analist, ICT specialist en is samen met Erick Erdtsieck oprichter van Florizon.com.
Martin Boer heeft zich na zijn studie Sterrenkunde aan de Rijks Universiteit Groningen in zijn werk als ICT specialist altijd bezig gehouden met data analyse en patroonherkenning. De beurs lijkt weliswaar een complex probleem maar bestaat de praktijk uit kleine behapbare deelproblemen zodra je in staat bent voldoende afstand te nemen. Dit is een van de pijlers waarop Florizon is gebaseerd.
Het thema van het komende HCC symposium is behoorlijk actueel; in december kregen de beurzen een enorme tik te verwerken.
Voor veel beleggers zal de jaarwinst in enkele dagen verdampt zijn of zelfs tot verliezen geleden hebben.


Het probleem...
Het probleem voor zowel fundamentele als technische beleggers is dat de focus normaal op een enkel bedrijf gelegd wordt; de fundamentele belegger bestudeert het jaarverslag, en de technische belegger kijkt naar de koersgrafiek.
Beide methodieken missen hierdoor informatie over de markt in z'n geheel.

Een oplossing...
Door alle informatie van alle verschillende bedrijven op een grote bult te gooien en daar rekenkundige modellen op los te laten, zijn we in staat iets te roepen over de markt in z'n geheel. De grafiek hieronder is hiervan het resultaat.

20190201-florizon-aex-720x262.png
Het marktsentiment: lagere koersen in de AEX geven betere verwachtingen

Deze grafiek zegt iets over de gemiddelde waardering van aandelen over de hele markt
heen. Het is dus mogelijk om horizontale lijnen over de grafiek heen te leggen.
Het idee is dat wanneer het sentiment hoger is dan de gekozen waarde we te maken
hebben met een gunstig koopmoment, en als het sentiment lager is dan de gekozen
waarde, de aandelen wereldwijd aan de dure kant zijn, en het dus een minder gunstig
koopmoment is.
Een belegger die een hekel heeft aan het nemen van risico's zou kunnen besluiten alleen
aandelen te kopen als het sentiment hoger ligt dan 8,5. Iemand die wel van een gokje
houdt, zou bijv. 7,5 als waarde kunnen nemen.
Niet zaligmakend...
Helaas is het sentiment niet in staat om de ongelukkige keuzes van Trump of May te
voorspellen. Zelfs een aartsconservatieve belegger die het sentiment als leidraad had
genomen, had begin december groot kunnen inslaan, en daar 2 weken later een enorme
spijt van kunnen hebben. En wie alleen aandelen wil kopen bij een sentiment van 9 of
hoger, krijgt haast nooit een kans om in te stappen.

Desondanks...
Toch heeft een grafiek met het sentiment wel waarde; want de werkelijkheid van 'what
goes down, goes up' bestaat natuurlijk wel, alleen moet je als belegger dan wel wat geld
achter de hand hebben om op het juiste moment in te stappen.
We zijn nu ruim een maand later en de AEX heeft zich zo'n 10% herstelt ten opzichte van
de horror kerst. Het sentiment is wat dat betreft toch een waardevolle indicator.
20190201-florizon-sentiment-720x278.png
Ontwikkeling van de AEX de afgelopen 6 jaar, de opwaartse trend hervat

Wie het vertrouwen had om rond de kerst in te stappen had de afgelopen maand 10%
rendement kunnen halen, zelfs met een redelijk willekeurige portefeuille.
Dit maakt het sentiment een waardevolle aanvulling op andere tools om de juiste aankoop
en verkoop momenten te kiezen.

Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Amerikaanse energiefondsen weer in het vizier
Bron:  Fred Hendriks, Beterbeleggendandebank.nl
BeterBeleggenDanDeBank_200x70.jpg
fredhendriks-120x160.jpg

Fred Hendriks
Adviseur (hoog) Dividend Beleggen en auteur van het boek “Beter beleggen dan de bank” 
Fred Hendriks heeft carrière gemaakt in managementfuncties bij Amerikaanse ICT-bedrijven. Daar maakte hij kennis met hoog dividendbeleggen. Auteur van het boek ‘Beter beleggen dan de bank’.dat in 2017  enkele maanden op nummer 1 van de beleggingsboeken stond.
Via www.beterbeleggendandebank.nl worden beleggers op de hoogte gehouden en is een
actuele voorbeeldportefeuille beschikbaar.
Zoals we hebben gezien zijn veel fondsen afgelopen december fors in koers gedaald, meer door het marktsentiment dan vanwege bedrijfseconomische redenen.
Bedrijven en fondsen veranderen immers niet abrupt van aard wanneer het sentiment verandert. Maar we hebben er wel mee te maken.

Tegelijk was 2018 een van de beste dividend jaren ooit voor beleggers in Amerikaanse hoogdividend-fondsen met gemiddeld een netto dividendrendement van ca 8-12%
.

De gedaalde beurskoersen in december boden prima kansen om (extra) in te stappen met nog hogere dividendrendementen tot gevolg.
Dit geldt met name voor de “echte” hoogdividend-fondsen die onder de Amerikaanse RIC-wetgeving vallen zoal bijvoorbeeld REIT’s (Real Estate Investment Trusts).
Dit is ook een van de redenen dat HD-fondsen sneller opveren dan gemiddeld. Instappen op een lagere koers geeft immers een hoger dividendrendement dus dat zie je vele Amerikaans beleggers ook doen.
Mede hierdoor is de koersdaling van de meest HD-fondsen alweer tenietgedaan en is het koersverlies vrijwel ingelopen. In mijn boek “Beter beleggen dan de bank” beschrijf ik alle typen hoogdividend-fondsen. Er bestaan ca. 7 soorten/typen HD-fondsen. Een van deze typen betreft Amerikaanse MLP’s.

Wat zijn MLP’s?

MLP staat voor Master Limited Partnership. MLP’s zijn bedrijven in de Amerikaans energievoorziening.
Ze houden zich vooral bezig met energiewinning en met infrastructuur activiteiten zoals gas/olieopslag, pijpleidingen etc. Amerika kent vele MLP’s, waaronder talloze “miljarden bedrijven”.
De VS heeft zich ten doel gesteld binnen afzienbare tijd in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien.
Er zijn op dit moment veel activiteiten gaande in de olie­ en gasindustrie. Naast de winning van olie is gastransport, verwerking en opslag van olie­ en gasproducten sterk in ontwikkeling. Veel MLPs zijn daarom onderdeel van een groot energiebedrijf. MLPs betalen vrijwel geen belasting. Daarom wordt van ze verwacht dat ze het extra kapitaal gebruiken om aan beleggers een hoog dividend uit te keren. De interesse van beleggers levert flink wat geld op, dat weer kan worden gebruikt om de energie infrastructuur verder uit te breiden. MLP’s zijn gevoelig voor schommelingen in de olieprijs.
Van 2002 tot 2015 hebben de MLP’s een rendement van gemiddeld 16 procent per jaar opgeleverd (koerswinst en dividend).  De laatste jaren hebben MLP’s fors onder druk gestaan. Zo werden ze in 2015 hard getroffen door de sterke daling van ruw olie. Vele MLP’s moesten dan ook hun financiële structuur herzien, sommige zijn zelfs verdwenen waardoor er nu minder MLP’s zijn.

Opveren in 2019?
Vrijwel alle analisten de VS zijn het erover eens dat de MLP’s in 2019 gaan opveren omdat:
 • Al “het negatieve” van de laatste jaren al ruimschoots in de koersen is verwerkt.
 • De meeste MLP’s op dit moment financieel veel sterker zijn dan voorheen
 • Er aanzienlijk minder MLP’s over zijn
 • Sommigen het dividend in 2018 hebben verlaagd en dus nu een prima instapmoment creëren voor (hoog) dividendbeleggers
 • En...omdat 40 % van de MLP’s het dividend intussen alweer hebben verhoogd.
Een recent citaat van de beheerder van een van de belangrijkste MLP/ETF’s (Jay Hatfield) zegt veel:
The public midstream companies including MLPs are trading at stupid cheap prices.
This is a sector that once it starts to move up and gain investor interest could easily double over a one to two-year period.

Een voorbeeld van een MLP is Golar LNG Partners (GMLP)
Golar is een energiebedrijf dat zich richt op alle facetten van LNG, vloeibaar gas. Men exploiteert LNG-schepen op lange termijncontracten. Daarnaast ontwikkelt men andere LNG-projecten zoals terminals, pijpleidingen en opslagfaciliteiten. Op dit moment is het dividendrendement ruim 12%.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat MLP’s weer in de schijnwerpers komen bij zowel particuliere als institutionele beleggers.  MLP’s zijn daarom ook een interessante keus voor inkomensgerichte beleggers die een hoogdividend wensen en daarnaast een aanzienlijk kans op koerswinst “willen meepakken”.
U ook? 


Focus AFM-toezicht 2019
Bron:  AFM
AFM_logo_home_new.jpg
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich in 2019 voor een belangrijk deel op het beheersen van de gevolgen van brexit voor de Nederlandse kapitaalmarkten.


Mogelijk komt 30 tot 40% van de Europese handel in aandelen en obligaties naar Nederland.
Een ander belangrijk speerpunt is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening.
Ook gaat in 2019 extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.
 • Toezicht AFM richt zich in 2019 op zeven speerpunten
 • AFM bereidt zich voor op verschillende brexit-scenario’s
 • Markt moet zich voorbereiden op een no deal brexit
 • Aandacht voor onverantwoord gebruik van technologie en data
 • Extra focus op tegengaan financieel-economische criminaliteit
De AFM houdt risicogestuurd toezicht. Jaarlijks publiceert de toezichthouder in januari de speerpunten, de bijbehorende toezichtactiviteiten en de begroting voor het komend jaar in de AFM Agenda.

Trends en ontwikkelingen
Deze keuze van activiteiten is onder meer gebaseerd op de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s. Een verkenning van deze trends is eind oktober 2018 gepubliceerd in AFM Trendzicht 2019.
Naast politieke onzekerheid (met name brexit) zijn dat de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening, en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

AFM bereidt zich voor op verschillende brexit-scenario’s
Het toezicht op nieuwe partijen en markten als gevolg van brexit is het meest in het oog springende speerpunt. De AFM bereidt zich voor op verschillende brexit-scenario’s. Mogelijk komt 30 tot 40% van de Europese kapitaalmarkt naar Nederland. Dit geldt zowel voor de aandelen- als obligatiemarkt.
Dit vraagt niet alleen meer capaciteit voor het verlenen van nieuwe vergunningen. Er zal ook meer doorlopend toezicht nodig zijn en het vraagt forse investeringen in IT. Voor de AFM zal dit significante financiële en operationele gevolgen hebben, waarvoor door de minister van Financiën financiële ruimte is gecreëerd om extra capaciteit te werven en de benodigde investeringen te doen.

Markt moet zich voorbereiden op een no deal brexit
Het is zorgwekkend dat tien weken voordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie beoogt te verlaten, er nog steeds grote onzekerheid is over de voorwaarden. In combinatie met de verdeeldheid in het Britse parlement, vergroot dit de kans op een no deal brexit. In dat geval kunnen ondernemingen hun toegang tot de Britse financiële markten verliezen, is de continuïteit van de effectenhandel en internationale bank- en verzekeringsdiensten onzeker, en blijft de uitbesteding naar Britse partijen niet zonder meer mogelijk.
Het is daarom belangrijk dat financiële instellingen zich actief voorbereiden op een no deal brexit en waar nodig hun voorbereidingen opschalen.

Onverantwoord gebruik van technologie en data
Het toenemend gebruik van (nieuwe) technologie en data biedt kansen voor financiële ondernemingen en voordelen voor consumenten, maar brengt ook risico’s met zich mee. De AFM wil voorkomen dat marktpartijen onverantwoord gebruikmaken van technologie en data. Zo worden in 2019 de online beslisomgevingen van verschillende aanbieders van beleggingsproducten onderzocht.
Ook wordt een verkenning gedaan naar het toenemend gebruik van (klant)data en de risico’s voor de solidariteit binnen de verzekeringssector.

Extra aandacht voor tegengaan witwassen en andere financieel-economische criminaliteit
Afgelopen jaar is opnieuw gebleken dat het vertrouwen in de financiële sector wordt geschaad als financiële ondernemingen of accountantsorganisaties, al dan niet bewust, een rol spelen bij financieel-economische criminaliteit. De AFM streeft ernaar dat financiële ondernemingen integriteitsrisico’s beheersen en grijpt in waar nodig.

Zeven speerpunten
De AFM Agenda 2019 bevat in totaal zeven speerpunten. In aanvulling op bovenstaande zijn dat de aanpak van niet-passende financiële producten, aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector, de aanpak van marktrisico’s in de kapitaalmarkten, en een duurzame verbetering van de kwaliteit van accountantscontroles.

Versterken en vernieuwen toezicht
Binnen de eigen organisatie blijft de AFM investeren in dataverwerking en analyse.
Met de verwachte toename van het handelsvolume als gevolg van brexit en het toezicht dat de AFM daarop moet houden, wordt datagedreven toezicht alleen maar belangrijker. 


Een gedicht (suggestie van Warren Buffett)
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis, Warrenbuffet.nl
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.Waar de omstandigheden waar bedrijven in werkelijkheid mee te maken hebben veelal schommelen tussen vrij goed en niet zo goed prijzen beleggers aandelen - van dezelfde bedrijven (!) - alsof de omstandigheden zouden fluctueren tussen fantastisch en dramatisch.
Scherpe en vooral ook aanhoudende koersdalingenvormen een emotionele beproeving voor beleggers.


Een berg aan zorgen
De situatie nu - eind 2018 - is eigenlijk niet eens zo anders dan die van een paar maanden geleden, toen aandelen een stuk hoger stonden.
Waar beleggers toen nauwelijks risico's zagen (dat is juist een risico!) is er nu sprake van een berg aan zorgen.
Zorgen over de economische groei, over de bedrijfswinsten, over het beleid van de centrale banken en over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.
De zogeheten berg der zorgen bestaat verder uit onder meer onzekerheid rondom de Brexit, Italiaanse begrotingsperikelen en de sociale onrust in Frankrijk. En wellicht dat inmiddels ook het scherpe fluctueren van de aandelenmarkten zelf aan de berg van zorgen kan worden toegerekend.

Op de beurs kan het stoplicht ieder moment van groen in rood veranderen, zonder op oranje te staan.
Ik weet niet of aandelen het komende jaar zullen stijgen of dalen, laat staan wat er op nog kortere termijn gebeurt. Maar de aanzienlijke berg van zorgen, aantrekkelijke waarderingen en recordbedragen besteed aan de inkoop van eigen aandelen stemmen ons eerder optimistisch dan pessimistisch.

Het gedicht
Wanneer aandelenmarkten sterk dalen zoals recent doen beleggers er volgens Buffett verstandig aan een aantal regels uit het gedicht "If..." van de Britse dichter Rudyard Kipling (1865 -1936) te lezen, zo stelt Buffett in zijn meest recente jaarverslag:

If...
If you can keep your head when all about you are losing theirs...
If you can wait and not be tired by waiting...
If you can think - and not make thoughts your aim...
If you can trust yourself when all men doubt you...
Yours is the Earth and everything that's in it.

Vrij vertaald:

Als...
Als je je hoofd erbij kunt houden wanneer iedereen om je heen de kluts kwijtraakt...
Als je kunt wachten zonder het wachten beu te worden...
Als je kunt denken - en niet gedachten maken je doel is...
Als je je zelfvertrouwen niet verliest wanneer iedereen aan je twijfelt...
Zal heel de wereld zich aan jou onthullen.

Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


HCC Beleggen bestuur zoekt nieuwe leden.
https://static-beleggen.hcc.nl/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar actieve vrijwilligers.


Op dit moment
zoeken we dringend leden die willen plaatsnemen in het bestuur.

Ben jij een enthousiaste belegger en wil je ook wat doen voor onze vereniging? Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wat wil je doen?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we mensen die graag in het bestuur willen plaatsnemen, symposia en andere bijeenkomsten organiseren, verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar ook zijn we opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld leden en/of sprekers/standhouders voor onze symposia.

Bestuur
Binnen het bestuur van HCC!beleggen is voortdurend behoefte aan versterking/vervanging.
We zijn in verband met drukke prive-werkzaamheden en omstandigheden dringend zijn op zoek naar bestuursleden voor alle functies.

Redacteuren
Ook mensen die op regelmatige basis zo’n één à twee uur willen besteden aan het beoordelen, aanleveren of klaarmaken van artikelen voor onze  website  en/of sociale media en de nieuwsbrieven zijn welkom.
Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere voor onze leden interessante lezenswaardigheden.
Ook kunt u als redacteur interessante onderwerpen selecteren danwel schrijven, recenties over boeken, artikelen en software schrijven of promotie voor onze club verzorgen?.

Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook samengesteld worden. Ben je handig met een computer en heb je een paar uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld auteurs, sprekers en standhouders voor symposia en andere events, maar ook met leden willen onderhouden. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.


inhoudsopgave adverteerders  indien niet gebruikt - rij mag weg