..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Juni 2017
..

Nederland op weg naar één geldautomatenpark
Redactie: Bronnen o.a DNB

DNB-Eurosysteem-logo-300x125.pngDe Nederlandse banken werken aan directe verwerking van het betalingsverkeer vanaf mei 2019.

Dit betekent dat de begunstigde voortaan binnen enkele seconden nadat de betaalopdracht is verstrekt over het bedrag kan beschikken. .


In de MOB 1*)-vergadering van 31 mei jl. hebben alle partijen het door ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN), met steun van DNB, gelanceerde plan verwelkomd om te komen tot een gezamenlijk netwerk van geld- en afstortautomaten. Zo kan bij afnemen van het gebruik van contant geld de bereikbaarheid van geldautomaten ook in de toekomst blijven gewaarborgd.
20170601-dnb-fig1-400x146-I31.png
Fig1. Aantal betalingen Contant vs Pinpas per jaar in Miljarden

Doel
Doel van de gezamenlijke inrichting van het geldautomatenpark is om contant geld bereikbaar, veilig en betaalbaar te houden voor consumenten, winkeliers en andere bedrijven. Het gebruik van contant geld neemt af, in 2016 ging nog maar bij 45% van de transacties contant geld over de toonbank. Consumenten pinnen steeds meer, en steeds vaker contactloos.
De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. Bij minder gebruik van contant geld, moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de veiligheid van geld minstens zo goed blijven als nu.

Opnemen en afstorten
Naast het opnemen van bankbiljetten kan er straks bij meer automaten contant geld worden afgestort.
Het plan zal in fasen tot en met 2020 worden uitgevoerd. Om de belangen van de stakeholders te waarborgen, wordt een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers van de MOB-leden.
Verzoeken van andere aanbieders van contant geld om aan te sluiten bij het GSN-initiatief zullen welwillend in overweging worden genomen. Zie ook het persbericht van de direct betrokken banken en GSN d.d. 31 mei 2017.

Biometrie kan veilig betalen bevorderen
Biometrie wordt steeds vaker gebruikt voor identificatie en autorisatie bij mobiel bankieren en betalen.
In de apps van de meeste banken kan bijvoorbeeld de vingerafdruklezer worden gebruikt om in te loggen en om overboekingen te doen. Dit verhoogt het gebruiksgemak en deels ook de toegankelijkheid.
Het MOB heeft verschillende toepassingen van biometrie in het betalingsverkeer getoetst aan de hand van het innovatiebeoordelingskader uit 2015. De conclusie is dat biometrie kan bijdragen aan de veiligheid van betalingsverkeer, maar dit is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering.
Het MOB heeft haar zorgen uitgesproken over potentiële frauderisico’s en privacyaspecten bij de huidige snelle ontwikkelingen in het gebruik van biometrie.

Gebruik aliassen in het Nederlandse betalingsverkeer
Maatschappelijk-Overleg-Betalingsverkeer-250x58.pngHet MOB signaleert dat het gebruik van aliassen het gemak en snelheid van betalen tussen consumenten onderling kan bevorderen.
In Nederland worden aliassen, zoals 06-nummers gekoppeld aan het IBAN, op kleine schaal gebruikt in het betalingsverkeer tussen consumenten.
Niettemin zijn deze aliassen minder geschikt voor betalingsverkeer met bedrijven (mede omdat er geen controlemogelijkheden voor het IBAN inzitten). Daarvoor zouden nieuwe robuuste persoons-of bedrijfsnummers moeten worden gebruikt. De huidige aliassen lijken geen oplossing te bieden om eenvoudiger van betaalrekening te veranderen. Het MOB zal in de najaarsvergadering hierover nader reflecteren en zal hierbij ook de Europese context betrekken. Daarnaast heeft het MOB benadrukt dat verdere digitalisering van de Overstapservice een waardevolle rol kan spelen bij het gemakkelijker overgaan naar een andere betaalrekening. Het MOB gaat de effecten hiervan meten.

Voorlichting over Payment Services Directive 2
Het MOB zal een gezamenlijke werkgroep inrichten om de praktische aspecten van de invoering van PSD2 (begin 2018) te bespreken en adequate voorlichting daarover voor consumenten en bedrijven op te zetten. De overgang naar PSD2 brengt ingrijpende wijzigingen in het betalingsverkeer met zich mee doordat derde partijen toegang kunnen krijgen tot rekeninginformatie van klanten (mits de rekeninghouder hiermee instemt).

Uitfasering Acceptgiro na 2019
Het MOB heeft het besluit van Currence – de eigenaar van de Acceptgiro - besproken om de Acceptgiro ook na 2019 te laten voortbestaan. Het MOB is positief dat na deze datum een bank minstens een jaar van tevoren haar klanten zal informeren als zij gaat stoppen met het aanbieden van de Acceptgiro.

MOB-2016 Rapportage aan de Minister van Financiën uitgebracht in mei 2017 2*).  Dit jaarverslag biedt een overzicht van de ontwikkelingen in het betalingsverkeer en van de door het MOB in 2016 bereikte resultaten. Ook zijn de prioriteiten van het MOB aangegeven voor 2017.

Voetnoot
1*)  MOB:    Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
2*)  MOB-2016 Rapportage aan de Minister van Financiën uitgebracht in mei 2017 (download pdf)
 


Onder de motorkap
Bron:  Tjerk Smelt, Indexus

indexus-logo-200x132-I255.png
indexus_Tjerk-Smelt-120x160.jpg
Tjerk Smelt 

Financieel- en beleggingsadviseur bij Indexus.
Tjerk schrijft regelmatig over diverse beursgerelateerde onderwerpen en maakt dagelijks de vertaalslag van uitgangspunten en doelstellingen naar een verantwoorde beleggingsportefeuille. Meer weten over indexbeleggen? Download gratis ons eBook ‘ETF, Theorie & Praktijk’ 

Beleggen in ETF’s (indextrackers) is efficiënt, transparant en goedkoop leren we al meer dan 20 jaar. Dat betekent echter niet dat het kopen van een ETF een eindstation is.

Er is niet zoiets als ‘de beste ETF’ of ‘de beste index’.

Dat zou het beleggen immers erg makkelijk maken en volstaat het kopen van ETF ‘XYZ’ om vervolgens de koersen omhoog te kijken.


In principe geeft de naam van een ETF goed weer waarin belegd wordt. Een ETF als ‘EURO Dividend UCITS ETF’ belegt simpelweg in aandelen met een relatief hoog dividend uit de Eurozone.
Dat betekent niet dat u blind een dergelijke ETF moet kopen op basis van de naam of op basis van de resultaten uit het verleden.

De titel ‘Euro Government Bonds’ bijvoorbeeld is heel breed en zegt buiten de beperking tot de Eurozone nog niets over de methode die gehanteerd wordt voor het samenstellen van de index die gevolgd wordt.
Wat is de landenverdeling? Wat is de kredietwaardigheid en wat zijn de voorwaarden voor het opnemen of juist schrappen van een obligatie?

Resultaten uit het verleden
De grootste valkuil blijft het opnemen van beleggingen omdat deze goed gepresteerd hebben in het (recente) verleden. Ondanks alle waarschuwingen is dat een structureel verhaal; elke dag trappen beleggers er weer in.

Een makkelijk voorbeeld vormt de obligatiebelegging. Daarbij moet er absoluut niet gekeken worden naar de afgelopen tien jaar; deze periode leverde immers bovengemiddelde rendementen op. Het is allerminst verstandig om dit te spiegelen naar de toekomst.

Een voorbeeld:    Met de huidige lage rente klinkt het als een degelijke en veilige stallingshaven, Euro Government Bonds. En om zo min mogelijk koersschommelingen te krijgen bij rentebewegingen is het verstandig om een korte looptijd te nemen, bijvoorbeeld 1 tot 3 jaar. Neem je dan de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF, dan koop je ook nog eens een ETF van de marktleider en met een groot belegd vermogen (ca 1,4 mld euro).

Maar kijk onder de motorkap!    Los van het waardeoordeel is het op z’n minst gezegd een zeer matige landenspreiding en waarschijnlijk een hoger risicoprofiel dan u zou verwachten. Deze ETF kent een landenverdeling van ca. 60% Italië, ca. 20% Spanje en ca 20% Duitsland. De rating van deze obligaties is slechts 20% AAA, geen AA, maar 80% BBB. Het positieve verhaal hierbij is dat het rendement daardoor niet heel negatief is, maar slechts een beetje negatief (YTM -0,20%); hier gaan vervolgens nog de kosten van het beheer en uw bancaire kosten vanaf.

20170601-indexus-Fig1-718x375.png

Fig-1 Verwording van de kredietwaardigheid door de jaren heen van de Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index

SPDR Government ETF
De SPDR® Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF van StateStreet volgt ogenschijnlijk dezelfde index; tenminste, wanneer we afgaan op de naam van de ETF. De termsheets van de ETF’s vertellen ons dat er toch een licht andere index gevolgd wordt. Bij iShares betreft het de ‘Barclays Euro Government Bond 5yr Term Index’ en bij SPDR de ‘Barclays 1-3 Year Euro Treasury Bond Index’.

Dit resulteert in de regel dat de index die iShares volgt geen negatieve yields (rente) opgenomen mogen worden. Onder andere Duitse en Nederlandse obligaties met een dergelijke korte looptijd kennen een negatieve yield. Wanneer we kijken naar de onderliggende waarden constateren we daarom een andere samenstelling.

De ETF van SPDR geeft een veel bredere spreiding over landen (naast Spanje en Italië ook Duitsland, Frankrijk, Nederland, etc.) en de rating is significant hoger. Dit komt ook direct tot uiting in het effectieve rendement, deze staat naar de toekomst toe op dit moment op -0,41% per jaar (YTM).

Transparantie
In de afgelopen jaren is de samenstelling van de Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index drastisch gewijzigd van kredietwaardigheid. In 2010 had circa 57% van de obligaties in de index een AAA-rating aangevuld met obligaties met een AA-rating. Nu is het belang van de AAA-obligaties meer dan gehalveerd tot circa 20%, aangevuld met BBB.

Het is met dit voorbeeld dus heel duidelijk dat een ETF kopen niet betekent dat je een statische belegging hebt. Door de veranderende omstandigheden verandert ook het risico van de ETF.
Het voordeel van ETF’s blijft dat de transparantie heel groot is.
Elke dag kan de website van de ETF-provider geraadpleegd worden om de actuele samenstelling te bekijken en te beoordelen. Dit tezamen met de verhandelbaarheid betekent beleggen met zo min mogelijk verrassingen. 


5 tips om te beleggen in crowdfunding
Bron: Bart Vemer, Voordegroei
voordegroei60x60.png
Bart_Vemer_MG_4044-120x160.jpg
Bart Vemer

Mede oprichter Voordegroei

het online platform,
dat groeiondernemers en investeerders samenbrengt.
Bart Vemer is al twintig jaar werkzaam in de beleggingswereld. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkt hij achtereenvolgens bij Van Lanschot Bankiers, Fortis Investments en BNP Paribas Investment Partners. In zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor de marketing en sales van beleggingsfondsen in de BeNeLux.

Crowdfunding is een snelgroeiend fenomeen in Nederland. Redenen hiervoor zijn de lage rente in de markt en de enthousiaste berichtgeving. Steeds meer beleggers ontdekken dat Crowdfunding ook voor hen mooie rendementen kan opleveren.

Waar moet je nou rekening mee houden voordat je gaat beleggen in Crowdfunding.


1. Spreiding
Zoals met alle beleggingen het geval is, is het ook bij Crowdfunding verstandig om te spreiden. Denk hierbij aan een spreiding over verschillende projecten, sectoren,  looptijden en eventueel ook aanbieders.

2. Screening
Bij de keuze van een platform is het van belang om te weten of er een zorgvuldige screening plaatsvindt voordat een financieringsaanvraag wordt aangeboden aan beleggers.
De informatie over het selectieproces is in het algemeen goed op de website terug te vinden. Ook de kwaliteit en de weergegeven informatie van de financieringsaanvragen kan een indicatie geven van de manier hoe er naar de financiering is gekeken.

3. Kijk niet alleen naar de hoogste rente
Het lijkt aantrekkelijk om alleen in leningen te investeren die 10% of zelfs meer rente geven, maar een hoge rente geeft ook altijd een hoger risico. Hierdoor kan een "aantrekkelijk" rendement ook sneller veranderen in een groot verlies.
De meeste platformen geven een risico-indicatie van de aangeboden leningen middels een rating. Deze geeft je als belegger houvast om het risico in te schatten.

4. Verliezen hoort er bij
Crowdfunding is een vorm van beleggen. Bij een goede screening door het platform en door zelf een goede spreiding aan te houden, beperk je het risico en eventuele verliezen. Zolang de verliezen zich beperken tot een klein deel van de portefeuille hoeft dat op zich geen probleem te zijn, omdat de hogere rendementen dan opwegen tegen de gelopen verliezen.

5. Aandelen of leningen?
Crowdfunding is een verzamelbegrip dat vele verschillende vormen kent. Beleggers die op zoek zijn naar financieel rendement kijken vooral naar aandelen of leningen. De meeste platformen zijn gespecialiseerd in een specifieke vorm. Leningen zijn veruit het meest populair zijn bij beleggers.
Kies hierbij het platform dat aansluit bij uw behoefte. 


Dit zijn de aantrekkelijkste wereldwijde large cap aandelen
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif
De wereldwijde aandelenmarkt is nog altijd iets overgewaardeerd.
De sectoren consumentengoederen en gezondheidszorg zijn net als vorige maand nog altijd de aantrekkelijkste, leert de nieuwe editie van de Large Cap Global Core Pick List.


Morningstar's Large Cap Global Core Pick List is de maandelijkse lijst met de aantrekkelijkst gewaardeerde wereldwijde large cap aandelen die een Narrow of Wide Moat rating hebben. De bedrijven op de lijst hebben concurrentievoordelen voor de lange termijn, ofwel Economic Moat.

De aandelenanalisten van Morningstar selecteren voor elke sector ‘top picks’ die concurrentievoordeel hebben en tegelijk ondergewaardeerd zijn. Daarin verschilt de Large Cap Global Core Pick List van die andere lijst, de Ultimate Stock Pickers, want die wordt samengesteld uit de aandelen die favoriet zijn bij een groep van 26 fondsmanagers die Morningstar hoog aanslaat op hun deskundigheid.

De Large Cap Global Core Pick List legt de nadruk op Amerikaanse aandelen en wereldwijde aandelen die op de Amerikaanse aandelenbeurzen verhandelbaar zijn. Op de wereldwijde lijst kunnen dus aandelen verschijnen die ook deel uitmaken van de Europe Core Pick List.
De lijst wordt, net als de Europe Core Pick List, maandelijks herzien; aandelen die minder ondergewaardeerd zijn, vallen af, en worden vervangen door bedrijven waar nog wel ruimte zit tussen de actuele koers en de Fair Value die Morningstar voor ze berekent.

Ondergewaardeerde sectoren
Omdat de lijst wordt samengesteld uit ondergewaardeerde aandelen, is de waardering duidelijk anders dan die van de wereldwijde large cap markt. De lijst noteert op 90% van de Fair Value, terwijl de S&P 500 aandelen die actief worden gevolgd door Morningstar-analisten samen op 103% noteren. Beide ratio's liggen op ongeveer hetzelfde niveau als een maand geleden.

Ook gelijk aan een maand eerder is de waardering van de vastgoedsector; die noteert op 83% van zijn Fair Value. De twee andere  sectoren die volgens de aandelenanalisten van Morningstar momenteel aantrekkelijk gewaardeerd zijn, waren dat een maand geleden ook: Consumer Discretionary, ofwel consumentengoederen gezondheidszorg noteren beide op 85% van de Fair Value.

Sectoren in detail: consumentengoederen
We bekijken de sectoren meer in detail, te beginnen met Consumer Discretionary. Daar moeten Under Armour en L Brands plaatsmaken voor Tractor Supply en Advance Auto Parts.
Kijken we vervolgens naar de sector Consumer Staples, dan verdwijnt Wal-Mart ten gunste van Procter & Gamble.
Morningstar-analist Erin Lash over Procter & Gamble: 'Het heeft een Wide Moat rating vanwege de kracht van zijn merken en het kostenvoordeel door de schaalgrootte. Door de leidende positie in huishoudelijke en persoonlijkge verzorging is het een aantrekkelijke partner voor retailbedrijven. Relaties met retailafnemers zijn langlopend en solide. Tegelijk houdt het bedrijf zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling hoog op 3% van de jaaromzet, ofwel zo'n 2 miljard dollar.'

Energie
In de energiesector maken Canadian Natural Resources en TransCanada plaats voor Oneok en Valero Energy.

Financials
De sector financials ziet drie aandelen verdwijnen: Lloyds Banking Group, Affiliated Managers en Invesco. De drie nieuwe aandelen die hen vervangen zijn: Synchrony Financial, BlackRock en Citigroup.
Analist Colin Plunkett over Synchrony: 'De Narrow Moat rating komt voort uit de belemmeringen die komen kijken bij het overstappen van Synchrony's retailkaarten naar die van een andere aanbieder. De kaarten stellen retailers in staat veel informatie over hun klanten te verzamelen en ze met behulp daarvan gerichte aanbiedingen te doen. Een ander belangrijk aspect in Synchrony's voordeel is dat het boven een bepaalde omzetgrens een deel van die extra omzet deelt met de retailer, die daarmee een aantrekkelijke extra inkomstenbron heeft. In 2016 beliep deze extra omzet voor retailers in totaal 2,9 miljard dollar.'

Industrie
Bij industrie vallen Union Pacific, United Technologies en TransDesign Goup af. In hun plaats komen W.W. Grainger, Delta Airlines en General Electric.
Morningstar-analist Chris Higgins legt uit waarom:
'Delta's strategie van het aanhouden van een iets oudere vloot, hetgeen lagere kapitaalkosten kent maar hogere onderhouds- en brandstofkosten, past goed in het huidige klimaat van lage brandstofprijzen. Tegelijk blijven de onderhoudskosten, die doorgaans zo'n 10% van de kostenbasis bedragen, goed binnen de perken, ondanks de ouderdom van de vloot. Slim inkopen van gebruikte onderdelen en gebruikte vliegtuigen helpt daarbij flink.'

Gezondheidszorg
De sector Gezondheidszorg kent twee wisselingen: Novartis en Alexion Pharmaceuticals gaan eruit en Amerisource-Bergen en Regeneron Pharmaceuticals komen erin.

IT en telecom
In de IT-sector vinden drie wisselingen plaats: Hewlett Packard, Microsoft en CA verdwijnen omdat hun aandelenkoersen het niveau van hun Fair Value bereikt hebben. Daarvoor in de plaats komen DXC Technology, NetEase en Red Hat.
Telecom neemt afscheid van America Movil en verwelkomt China Mobile.

Nutsbedrijven
Bij de Nutsbedrijven gaat Duke Energy van de lijst en komt FirstEnergy erop. Opvallend, want vorige maand was het precies andersom.
 
Lees meer over aandelen:
- Sectoranalyse aandelen: Europese telecom
- Dit zijn de aantrekkelijkste Europese aandelen - mei
Dit zijn de aantrekkelijkste wereldwijde large-cap aandelen - april
De aantrekkelijkste dividendaandelen volgens de Ultimate Stock Pickers
Morningstar introduceert Europese variant Ultimate Stock Pickers
 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Portefeuille in de mottenballen
Bron:  Erick  Erdtsieck,  Florizon
Florizon.nl250x37.png
Erick-Erdtsieck-Florizon120x160.jpg
Erick Erdtsieck

Bedrijfskundig analist/adviseur en is samen met Martin Boer oprichter van Florizon.com.
Erick Erdtsieck heeft als levensmotto "hoe werkt het (hier) en waar kan ik bijdragen?".
Hij is sinds 1991 bezig met onderzoek naar financiële modellen. Hierbij is de focus steeds meer komen te liggen op de fundamentele analyse; het doorgronden van de cijfers en inzichtelijk maken van risico's
.


De vakantie nadert, wat gaan we doen met onze aandelenportefeuille?

Natuurlijk kunnen we een huisje of camping uitzoeken met internet en de ontwikkelingen blijven volgen, maar echt op vakantie en enige afstand nemen is toch ook wel zo fijn.

In dit artikel bespreken we een aantal mogelijkheden om de portefeuille "glad" te strijken.


Alles verkopen
Dit is de meest simpele optie. Gooi die 18 bedrijven er maar gewoon uit.
Toch kleven er wat nadelen aan, die zo op het eerste gezicht niet vanzelfsprekend zijn:
 • Het liquideren van een portefeuille kost in dit voorbeeld toch al gauw 180 euro in dit voorbeeld. En u wilt de aandelen misschien wel weer aanschaffen bij thuiskomst, dan staat de teller op 360 euro
 • U deelt niet meer mee in koerswinsten of verliezen en mist ook het dividend
 • Het geld op de beleggingsrekening is niet van u, maar van de bank. U heeft een vordering op de bank ter hoogte van het saldo. Natuurlijk zijn dit beren op de weg, maar realiseer dat u in een  afhankelijke positie zit en die wordt urgenter bij grote financiële paniek.
Om als belegger niet meer met beleggen bezig te zijn is toch ook een beetje raar.

20170601-florizon-Fig1-Portefeuille-679x616.png
Fig1 De bezetting van de portfolio met 18 bedrijven, op dit moment zitten de 9 beste bedrijven er nog in.

Koersrisico afdekken met opties
Koersdalingen kunnen worden afgedekt met het kopen van put opties. U verzekert uw portefeuille tegen koersdaling voor een bepaalde termijn. Als die daling er dan komt, zit u goed.
Ook dit lijkt weer heel eenvoudig, maar er zitten behoorlijk wat nadelen aan.
 • Verzekeren kost geld, opties zijn soms goedkoop (weinig beweging), maar meestal duur.
 • De periode wordt beperkt, opties die tegen het einde van de looptijd aanlopen (vanaf ca. 4 maanden resterende looptijd) verliezen snel hun premie.
 • Het gedrag van opties is moeilijk te doorgronden. Een koersverandering van de onderliggende waarde werkt niet altijd door in de opties.
 • Het vereist veel kennis om succesvol met opties om te gaan.
Laten we e.e.a. toelichten met een voorbeeld.

Aanpak
Om niet alle aandelen individueel te hoeven verzekeren kunt u een optie op een index nemen. We hanteren hierbij de volgende aanpak:
 1. U bepaalt het bedrag van de verandering van uw portefeuille bij 1% koersstijging. Bij een portefeuille van 25k is dit 250 euro.
 2. U wilt dus 250 euro verdienen als de index 1% daalt (hier doe ik de aanname dat de index gelijk mee beweegt met de portefeuille, bij kwalitatief goede bedrijven is dit vaak minder beweging, bij minder goede bedrijven vaak meer).
 3. Stel we kiezen de AEX als onderliggende index, die beweegt met 5 punten bij 1% verandering (525 stand mei). We willen 250 euro bij 1% dus 50 euro bij 1 punt verdienen.
Keuzes
 1. Een at-the-money optie vertoont het gedrag om met 50 euro te variëren bij 1 punt verandering van de index. 1x de AEX P DEC17 520 zou dus een keuze voor de bescherming kunnen zijn
 2. Een in-the-money optie is te zwaar, die beweegt met max. 100 euro per punt
 3. Je kunt ook combinaties van opties maken om op die 50 euro beweging uit te komen. Bijv. de combinatie van een in-the-money optie met een at-the-money optie
 4. Een combinatie van out-of-the-money opties. Deze verzekeringen zijn wat goedkoper en bewijzen hun nut bij grote bewegingen.
Aan al deze keuzes kleven voor en nadelen. Het voordeel van alleen opties kopen (i en ii) is de maximale flexibiliteit. U kunt relatief snel een positie sluiten. Dit gaat ten koste van relatief veel premie. De genoemde optie bij (i) kost ca. 2200 euro, bijna 10% van de portefeuillewaarde.

Het voordeel van opties kopen en schrijven tegelijkertijd (iii en iv) is dat de investering per saldo wat lager is en dat wordt gecompenseerd voor de ondoorgrondelijkheid van opties. Immers de opties werken tegen elkaar in. Het openen en sluiten van posities is iets lastiger, moet in een bepaalde volgorde verlopen, wil u niet geconfronteerd worden met een margin. En natuurlijk geldt ook hoe lager de premie, hoe kleiner de kans op winst.

Out-of-the-money opties
We kiezen voor de laatste mogelijkheid (iv).

Bijv. 4x AEX P DEC17 400 samen met -5x AEX P DEC17 350.

Deze verzekering is te koop voor ca. 350 euro inclusief kosten (4x 1,70 – 5x 0,70) en zal een gedrag vertonen van 20 euro verandering per punt bij de AEX van 525, maar rond de 200 euro verandering per punt bij een AEX van 400 (we zitten dan met at-the-money opties).
De positie levert maximaal 20.000 euro op bij expiratie op 350. dat is een ruime compensatie voor de daling. Er is een grote kans dat de positie waardeloos eindigt en we 350 euro verliezen. Tussentijds uitstappen levert ook weer een ander resultaat.

Al met al geven opties een onzekere uitkomst. In hoeverre we gecompenseerd worden bij een daling blijft onduidelijk. Er spelen veel ongrijpbare factoren: tijd, koers, bewegelijkheid.

Koersrisico afdekken met Turbo's
Eenvoudiger zijn de turbo's. In tegenstelling tot de opties is de relatie tussen koers en turbo zeer helder. We kunnen eenvoudig een verandering van 50 euro per punt bereiken door 50 Turbo's Long te kopen voor stijgende koersen of 50 Turbo's short voor dalende koersen.
De ongrijpbare factoren zoals bij opties spelen niet.

Het aanhouden van turbo's kost geld. Dit komt tot uiting in het financieringsniveau, die iedere dag een beetje in het nadeel van de houder van de turbo werkt. Bij een Turbo Short werken dividend en rente in het nadeel. Bij een Turbo long werkt dividend in het voordeel en rente in het nadeel. Immers de uitgever van de turbo moet de positie nabootsen en financieren.

Bij Turbo speelt ook het stoploss niveau. Bij dit niveau wordt de positie automatisch afgewikkeld en zijn we onbeschermd. De stoploss moet dus niet te krap gekozen worden. Bij een AEX van 525 kunt u bijv. denken aan een stoploss van 540, dat geeft de positie 3% speelruimte.
20170601-florizon-Fig2-Waardeontwikkeling-679x379.png
Fig2 De combineerde strategie van de eerder genoemde portfolio, nu 60% liquide, de rest is gehedged met opties en turbo's

Combineren
Natuurlijk kunt u de strategieën ook combineren en zodanig de nadelen een beetje ontlopen.
Ikzelf ben inmiddels liquide gegaan met de meest risicovolle bedrijven. In mijn opinie zijn dit de bedrijven met een lage kwaliteit en winstpotentie. De betere bedrijven houd ik aan. Met behulp van Florizon maak ik het onderscheid tussen goede en minder goede bedrijven, maar u kunt dat natuurlijk ook op uw eigen wijze doen.

Daarnaast ben ik een optie affaire aangegaan met een out-of-the-money putspread op de AEX (het genoemde voorbeeld bij iv). Mocht het echt serieus naar beneden gaan dan levert deze constructie de meeste compensatie voor het verlies op de aandelen portefeuille.

Op de DAX index heb ik een turbo short positie genomen. De bewegingen op de markt werken gelijk omgekeerd evenredig door op de portefeuille en zorgt voor demping. De waarde blijft dan zoveel mogelijk neutraal.

Nu maar afwachten hoe zich de beurs ontwikkelt. Ondertussen geniet ik van een mooie vakantie. 


Koop bedrijven met groeiende omzetten
Bron:  Ronald Kok, Analist.nl
analist.nl200x42.gif
Ronald-Kok-Analist-nl120x160.gif


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.Dat beleggen eigenlijk heel simpel zou moeten zijn zien we in onze praktijk maar al te vaak terug.
In onze eerdere publicaties haalden we eerder het nut aan van het gebruik van aandelenscreeners.
Dit komt op niets anders neer dan de gehele aandelenmarkt filteren op basis van bepaalde criteria en die aandelen dan kopen.

We bekijken in deze bijdrage naar de waarde van het beleggen in aandelen die de afgelopen 4 jaar een groeiende omzet zagen, niets meer en niets minder.


Kopen van omzetgroeiers
Deze strategie van het kopen van bedrijven met al een paar jaar groeiende omzetten komt neer op het kopen van bedrijven die bij de winnaars behoren en ook aan marktparticipatie groeien.
Het puur focussen op omzetgroei klinkt natuurlijk erg kort door de bocht (er wordt immers niet naar andere zaken zoals schulden gekeken).
Toch is het zeker interessant om vooral te kijken naar de omzetontwikkeling want dit is natuurlijk de basis van de resultaten van het bedrijf.
De hoogte van de omzet bepaalt de nettowinst, de winst per aandeel, het eventuele dividend, de schuldpositie, de kasstromen et cetera.
De omzetontwikkeling staat als het ware dus bovenaan in de pyramide van bedrijfsresultaten.

Aandelenfilter; de resultaten en dan?
Zoals we aangaven filtert deze screener de markt puur op omzetgroei op jaarbasis. Bedrijven die in de afgelopen 4 jaar een omzetdaling of stagnatie hadden worden dus verwijderd; het gaat puur om de omzetgroeiers. Het resultaat van deze screener wordt dan aangekocht.
Dit is natuurlijk wel vrij kort door de bocht want stel dat deze screener 500 aandelen oplevert, dan raden wij natuurlijk niet aan om al deze 500 aandelen te kopen.
Tussen de 10 en de 20 aandelen lijkt in onze ogen een redelijk aantal. Dit als aanvulling op de aandelen die u verder in uw portefeuille zou moeten hebben want wij raden zeker een aantal aandelen in de portefeuille aan van tussen de 30 en de 40.
Dit om uw risico’s te verlagen want hoe goedkoop een aandeel vaak lijkt, op termijn gaat zelfs ieder aandeel ooit failliet (ook de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett koopt aandelen die failliet gaan).

Rendementen 2005-2015 4-jaarsomzetgroeiers
20170601-1_htm_14252062e9e0b78a-600x340-I32.png
Gemiddelde leverde het mandje met de omzetgroeiers zo’n 9 procent per jaar op (exclusief dividendrendementen). Dit is natuurlijk een mega rendement maar we moeten benadrukken dat ook dit mandje geen gegarandeerde rendementen biedt. Zo ziet u dat in 2008 dit mandje aandelen een behoorlijke tik omlaag maakte en zelfs ruim 47 procent aan waarde verloor. Dergelijke negatieve rendementen zien we niet vaak bij de aandelenscreeners in het rampjaar 2008, daar lagen de meeste verliezen rond de 40 procent.

Rendementen 4-jaars omzetgroeiers per marktkapitalisatie
20170601-1_htm_ca0ec46f8baa62bb-600x250-I32.png
De bovenstaande grafiek laat de rendementen zien over de periode van 2005 tot en met 2015 (de waarden van 2016 staan er nog niet bij omdat nog niet alle bedrijven hun jaarcijfers over 2016 verwerkt hebben). 
We zien dat de rendementen voor alle 5 de groepen positief zijn maar dat de rendementen van de midkaps (bedrijven met marktkapitalisaties tussen de 5 en de 10 miljard euro) wel het laagste zijn geweest (gemiddeld 4 procent per jaar).

Kleinere bedrijven in het voordeel
De grote winnaar is hier de groep met microcaps. Dit zijn bedrijven met marktkapitalisaties tot maximaal 500 miljoen euro, die ruim 13 procent per jaar won. Dit is op zich redelijk verklaarbaar want het zijn ook juist de kleinere bedrijven die makkelijker aan omzet kunnen winnen en tevens zien we doorgaans ook veel hogere rendementen bij de kleinere bedrijven (de small-/microcappremie).
Dus beleggers die deze strategie willen uitvoeren doen er (op basis van de historische data) beter aan om de kleinere bedrijven wat meer te laten overwegen ten koste van de grotere bedrijven. Het nadeel hiervan is wel het meer mislopen van dividenden want het zijn juist de grotere bedrijven die meer dividenden uitkeren en de kleinere bedrijven doen dit vaak amper. 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Wat is beter: gelijk of gespreid beleggen?
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.

Het is een vraag die beleggers mij eens in de zoveel tijd voorleggen...

Stelt u zich het volgende voor.
U heeft een substantieel bedrag ontvangen - bijvoorbeeld een pensioenpolis die is vrijgekomen of een erfenis die u heeft ontvangen - en wilt dat geld gebruiken om te beleggen.
Wat is dan het best: het hele bedrag meteen beleggen of dit juist gespreid in de tijd te doen?


Onderzoek
Analisten van de Amerikaanse beleggingsmaatschappij Vanguard - wereldwijd de nummer twee op het gebied van indexbeleggen - hebben zich op bovengenoemde vraag gestort. De conclusie: onafhankelijk van de verhouding aandelen en obligaties in een portefeuille is rationeel gezien de beste optie het gehele bedrag meteen te beleggen.

Deze conclusie is, temeer vanuit het perspectief van een aanbieder van indexbeleggen bezien, eigenlijk heel logisch.
Want hoewel aandelen en obligaties soms stevig in koers fluctueren mag van zowel aandelen als obligaties normaal gesproken een hoger rendement verwacht worden vergeleken met het rendement van een spaarrekening.

Maar...
Maar wanneer alles meteen belegd wordt bestaat wel het risico dat dit juist net gebeurt voorafgaande aan een stevige daling. En enkel over de mogelijkheid hiervan zal menigeen zich zorgen maken wanneer er opeens een substantieel bedrag beschikbaar is om te beleggen.

Het bedrag zou bijvoorbeeld ook in vier gelijke porties verdeeld kunnen worden. Waarvan dan meteen en vervolgens na drie, zes en negen maanden een kwart wordt belegd. In dit geval zal menig belegger zich wat minder zorgen maken over de (mogelijke) koersontwikkeling op korte termijn. Het is een uitruil tussen rendement en nachtrust die voor heel wat beleggers best rationeel te noemen is.

Maximaal een jaar
De analisten van Vanguard merken overigens wel nadrukkelijk op dat beleggers in geval van spreiding in tijd hiervoor beter niet een al te lange periode nemen. Maximaal een jaar. Dit omdat anders te veel verwacht rendement verloren gaat. Ik kan mij in deze conclusie prima vinden.

Wilt u meer weten? Het rapport "Invest now or temporarily hold your cash?" is via deze link (PDF-bestand) beschikbaar. Experts halsstarrig somber
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
actiam-de-verantwoorde-vermogensbeheerder-200x70.png
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg
Corné van Zeijl

Corné van Zeijl is analist en strateeg bij ACTIAM.
Daarnaast is hij een graag geziene beurscommentator bij onder meer RTL Z en BNR en schrijft hij columns voor verschillende media. Zijn opleiding heeft hij aan de Haagse Hogeschoold gevolgd.


Men blijft ook voor juni halsstarrig somber. De reden?

Griekse schulden, Italiaanse verkiezingen, hoge waarderingen, de ECB, de FED genoeg redenen.

Qua individuele aandelen kunt u het beste in AEGON beleggen.
Een Altice heeft zijn vertrouwde plek bij de floppers gevonden. Dit aandeel heeft in 2017 iedere maand bij de floppers gestaan.


De maand mei was weer een mooie beursmaand.
De AEX ging omhoog, dit keer met 0,6%. De bedrijven hebben ook nog 0,9% aan dividend uitgekeerd. Maar dat staat op uw bankrekening en zit niet in de koersen.
De total return midkap index ging zelfs met 3,1% omhoog, voorgetrokken door aandelen als AirFrance KLM (+30.1%) en OCI +19.1%).

Overigens is opvallend dat het ongewogen gemiddelde van alle 25 AEX aandelen wel daalde, met 0,9%. Desalniettemin blijven de experts somber gestemd. Somberder dan de afgelopen manden zelfs.
Reden te over. Griekse betalingsproblemen, Italiaanse verkiezingen, een ECB die haar voet van het monetaire gaspedaal af gaat halen, een FED die de rente verhoogt en men vindt aandelen te duur.
Genoeg om je zorgen te maken als belegger.
20170601-Actiam-fig1-740x294-I127.png
20170601-Actiam-fig2-195x80-I32.png
Ook voor het komende halfjaar zien we het zelfde sentimentsbeeld, met dezelfde redenen.
20170601-Actiam-fig1-740x294-I127.png
20170601-Actiam-fig4-195x80-I32.png
Slechte keuzes voor mei
De aandelenkeuzes van de afgelopen maand waren simpelweg slecht.
AKZO Nobel moest wel stijgen, althans dat dacht men. Er zou immers een bod komen. En als de beurs zou dalen zou het aandeel wel blijven liggen.
Niets minder bleek waar. Met het verliezen van de rechtszaken, verloren beleggers de hoop op de overname en de daarmee kromp de overname premie. Per saldo verloor het aandeel 7,2%.
Ook de keuze voor Randstad was niet geweldig. Dat aandeel daalde 5,9%.
Bij de floppers ging  het zo-zo. Galapagos daalde met bijna 8% en ook Altice ging naar beneden.
Unilever liet weer een stijging zien, dit keer van 5,3%.
Per saldo verloor een long/short fonds 3,1%. Een schrale troost is dat de IEX lezers het nog veel slechter deden. Zij hadden KPN bij de losers staan, terwijl dat aandeel met 14,1% steeg. Aan het eind van de mand was hun long /short performance -7,9%. 
20170601-Actiam-fig5-650x150-I32.png

AEGON de topper en Altice weer grote flopper voor mei

Voor de komende maand maakt AEGON een opmerkelijk debuut. Na alle zorgen over de balans, zorgde de verkoop van een bedrijfsonderdeel dat deze zorgen naar de achtergrond verdwenen. Ahold is nummer 2.
Bij de floppers komt de vaste waarde Altice weer naar voren. Dit jaar stond het iedere maand op de flopperslijst en meestal op nummer 1 of nummer 2.
ASML, toch een beurslieveling, staat deze maand op nummer 2, samen met Arcelor. Dat aandeel liet vorig maand al een flinke veer, maar de experts denken dus dat het doorzet.
Verder staan net als vorige maand Unilever en Galapagos weer bij de floppers. 
20170601-Actiam-fig6-650x115-I32.png
Deze maand deden 78 experts aan de enquête mee.

 


HCC!beleggen doe je mee?
/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is op zoek naar actieve vrijwilligers om bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten en meer. Ben jij een enthousiaste belegger?
Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar zijn we ook opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld sprekers voor onze symposia.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n twee uur per week willen besteden aan het aanleveren en op de website  plaatsen van content. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere interessante financiële onderwerpen.

Ook zoeken we redacteuren die zo’n zes uur per maand kunnen besteden aan het leveren en plaatsen van financieel -economische content voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.