..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
Februari 2017
..

Zet vast in uw agenda:      68ste HCC Beleggen Symposium, De Bilt,  25 maart 2017


Hoe als belegger voorbereid zijn op de Neuro en Zeuro?
68symp-max-logo-740x235.jpg
25 maart as is het weer zo ver. Dan organiseren we voor de 68ste keer het hcc beleggerssymposium. Thema is dit keer:

 Hoe als belegger voorbereid zijn op de Neuro en Zeuro?


De Euro schudt op zijn grondvesten. De ECB haalt alles uit de kast om de Euro te redden. Draghi heeft dit zelf gezegd en voegt de daad bij het woord: de korte rente wordt gedrukt, obligaties van de overheden en bedrijven worden massaal opgekocht.
Hoelang kan dit nog verder gaan?
Italië zit op een schuld van 130% van haar bruto nationaal product. Zodra de rente stijgt, stijgt het begrotingstekort en moet de overheid nog meer staatsobligaties uitgeven. Durft de ECB die dan ook op te gaan kopen of zegt de harde kern in de ECB dan stop ?
Onvermijdelijk zal de Euro dan moeten splitsen, in elk geval in een Neuro en Zeuro.
Kunnen wij als belegger daarop inspelen en wat dan te doen? Prangende en belangrijke vragen voor elke investeerder.
Op het komende HCC Beleggen Symposium hebben we weer een keur aan sprekers die strategieën geven waarmee u op deze en andere tijden kunt inspelen. Daarnaast is er weer volop gelegenheid om met uw beleggersvrienden en bekenden bij te praten.
Noteer 25 maart vast in uw agenda. 


What goes up…..
Bron:  Ben van den Anker
Irvingfisher-120x160.jpg


Stock prices have reached what looks like a permanently high plateau...
I expect to see the stock market a good deal higher within a few months.

- Dr. Irving Fisher, a Yale Professor of Economics and a leading economist of his day, speaking on October 17, 1929 -


Waarderingen van Amerikaanse aandelen zitten aan de bovenkant van gangbare waarderingen; de Dow Industrial zit op een PE van bijna 22, terwijl dit een jaar geleden nog 17 was. De Dow Utility zit met een PE van 28 bijna 10 ‘punten’ hoger dan een jaar geleden1). Interessant is dat het dividend rendement met het stijgen van de Price Earnings ratio voor zowel de Dow Industrial, Dow Transportation als de Dow Utility lager is dan een jaar geleden (stand 23 december 2016). Kortom, een lager dividendrendement tegen een hogere prijs. Dit brengt de vraag met zich mee of er zich geen top aan het vormen is.
Nu beschik ik niet over een glazen bol, maar toch is er iets te zeggen over de kenmerken van pieken en dalen.

Als de markt zich bij een piek bevindt, zal het goed gaan met de economie. Economische data begint langzaam te verslechteren voordat de productie en werkgelegenheid de nadelen hiervan beginnen te ondervinden.
Een van de tekenen dat de markt aan de bovenkant van het mogelijke begint te geraken zijn de hoge waarderingen; dit vinkje kunnen we plaatsen voor zowel de Price / Earnings  als de Price / Sales ratio.
De volatiliteit is erg laag2); historisch gezien kan de volatiliteit nu eigenlijk maar één kant op….
De centrale banken beginnen hun beleid aan te passen om stimuleringsmaatregelen terug te brengen; vinkje! Grote ‘share buy backs’ vinden plaats nu schulden nog goedkoop zijn. Het volume van buy backs neemt overigens in de laatste twee kwartalen af 3) . De grootste ‘pieken’ in buybacks zijn waarneembaar rond 2000 en 2008, waarna eveneens een daling ingezet werd die zich kwartaal op kwartaal doorzette.

ben-van-den-anker 2011-120x160.gif

Ben van den Anker (1976) is schrijver / columnist en
lid centrale directie aan het Candea College
Hij heeft zijn PhD in Business & Management tijdens een negenjarig verblijf in Zuidoost Azië aan de International Graduate School of Business (University of South Australia) behaald. Hij is auteur van het boek The perceived role of Host Country Nationals in Expatriate Adjustment (2010, Ben van den Anker). Zijn onderzoek richt zich met name op de rol van cross-culturele interactie in het functioneren van expatriates. Daarnaast is hij voor de International Business Review revisor voor wetenschappelijke artikelen op het snijvlak business en management.
Waaraan herkennen we dan de vorming van een dal in de markt? Dat het economisch niet of minder voor de wind gaat herkennen we onder andere aan het schrappen of verlagen van dividenduitkeringen; recentelijk hebben we dit in de energiesector meegemaakt waar een aantal kleinere spelers het niet gered heeft.
Het eens zo machtige Vanguard Natural Resources is van een koers van boven de $30 naar een koers van onder de $1 gezakt. Het beschikbaar stellen van krediet wordt langzaam moeilijker; we zien weliswaar renteverhogingen in de U.S., maar tarieven zijn nog steeds historisch laag.
De kentering naar meer normale omstandigheden is echter waarneembaar. Het gegeven dat de markt al 20% of meer gedaald is, is ook indicatief voor een dal (een bodem is weer een heel ander verhaal).
De toppen worden lager, net zoals de nieuw gevormde dalen. Het sentiment is over het algemeen niet positief; negatieve berichten overheersen de berichtgeving in de pers. De RSI (relative strength index) bevindt zich tegen of onder de 30.
Dit houdt in, eenvoudig weergegeven, dat de prijs van het aandeel diep is gevallen tot onder de intrinsieke waarde.
Dit wordt ook wel als een paniekreactie geïnterpreteerd. Natuurlijk werkt dit ook de andere kant op; bij een RSI-waarde van rond de 70 is er sprake van topvorming.
Je kunt hierbij ook met PE-waardes werken, relatief ten opzichte van een ander aandeel uit dezelfde industrie.
De vraag is dan waar de over- of onderwaardering van dit aandeel op is gebaseerd.
Het is belangrijk om te beseffen dat er altijd een reden voor het gegeven is dat bepaalde aandelen heel duur of heel erg goedkoop zijn.

Het zijn allemaal maar signalen en er zijn er tientallen meer; het is en blijft geen exacte wetenschap.
We weten dat de markt in de US ‘duur’ is. De terugkeer naar gemiddelde waarden zit er een keer aan te komen. Dat er dan wat gaat gebeuren in zowel de U.S. als de EU in de komende jaren lijkt duidelijk. Bedrijven die het vol houden met goedkoop krediet zullen op eigen kracht tegen ‘normale kredietvoorwaarden’ weer rendement moeten gaan behalen op hun eigen vermogen om door te kunnen draaien. Het aantal faillissementen zal hierdoor mogelijk toenemen in de komende jaren. Beweging in de aandelenmarkten zal er hoe dan ook zijn!

ref:
1) http://wsj.com/mdc/public/page/2_3021-peyield.html
2) http://www.marketwatch.com/investing/index/VIX/charts
3) http://insight.factset.com/hubfs/Buyback%20Quarterly/Buyback%20Quarterly%20Q3%202016_12.19.pdf 


Onderschatte risico's van een beleggingsfonds
Bron:  Jeffrey Schumacher  CFA, Morningstar
MorningstarLogo-Header.gif

Jeffrey-Schumacher120x160.jpg

Jeffrey Schumacher
CFA, Senior Fondsanalist bij Morningstar Benelux
na zijn opleiding aan de VU Amsterdam en het behalen van het certificaat Chartered Financial Analyst (CFA) aan het CFA Institute is hij vanaf juni 2011 als Senior Fund Analyst werkzaam bij Morningstar. Daavoor  was hij van 2006 tot 2009 werkzaam bij Theodoor Gilissen Bankiers als Equity/Commodity Analyst en aansluitend tot juni 2011 werkzaam als Vermogensbeheerder Services / Fund Trading bij SNS Securities.Om rendement te behalen, moet je risico nemen. Dat risico wordt vaak belicht aan de hand van kwantitatieve risicomaatstaven.
Maar beleggers vergeten soms de kwalitatieve risico's die zich in een beleggingsfonds kunnen manifesteren.
Die kunnen echter een grote invloed hebben.
Zelfs succes kan een risico vormen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar in deze column leest u hoe dat zit.


Risico's binnen beleggingsfondsen worden vaak weergegeven door middel van kwantitatieve maatstaven.
Bijvoorbeeld via de standaarddeviatie van de rendementen van een fonds (hogere standaarddeviaties impliceren een hoger risico), de maximale daling die een fonds heeft gekend over een specifieke periode (maximum drawdown) of de hoogte van de beta van een portefeuille, wat aangeeft in welke mate het fonds meebeweegt met de ontwikkeling van de markt (hogere beta is een hoger risico).

Rendementsgeschiedenis
Hoewel deze maatstaven allemaal op hun eigen manier de risico's van een beleggingsstrategie inzichtelijk maken, zijn ze allemaal afgeleid van de rendementsgeschiedenis van beleggingsfondsen. Daar is op zich niets mis mee, want het verschaft veel helderheid.
Er zijn echter ook kwalitatieve risicofactoren te benoemen die invloed kunnen hebben op de resultaten van beleggingsfondsen en daarmee dus uiteindelijk op de kwantitatieve risicomaatstaven. Het zijn zaken die een fondsbelegger in ogenschouw moet nemen bij het analyseren van een beleggingsfonds. De omvang van een beleggingsteam en de omvang van een fonds zijn voorbeelden van potentiële risicofactoren waar beleggers misschien niet direct bij stilstaan, maar die wel degelijk impact kunnen hebben op het succes van een fonds.

Team in relatie tot universum
Een beleggingsfonds kan beheerd worden door een enkele beheerder of een team, al dan niet ondersteund door analisten. De grootte van het team hoeft zeker niet doorslaggevend te zijn, maar de omvang van het team moet wel in relatie staan tot het te volgen universum.
Een fonds met twee beheerders kan prima zorg dragen voor een Nederlands aandelenfonds, wat een beperkt universum kent. Een team van twee lijkt al minder geloofwaardig wanneer het gaat om een wereldwijd mandaat, wat een veelvoud aan beleggingskeuzes met zich mee brengt.
De inrichting van een beleggingsproces kan veel tijd besparen, net als een sterke focus op een bepaald type aandelen. Dat neemt echter niet weg dat een fondsbeheerder of analist een gelimiteerd aantal uren kan spenderen aan het doen van beleggingsonderzoek.
Om tot voldoende diepgang te komen kan hij of zij daarom maar een beperkt aantal namen volgen. Daar geldt geen gouden regel voor, maar iemand die meer dan 50 bedrijven moet volgen staat voor een grote uitdaging. Dat vormt voor beleggers ook een risico, wat zich minder makkelijk in cijfers laat vangen.

Het risico van succes
Een beleggingsfonds met indrukwekkende rendementen trekt beleggers aan. Ongeremde groei van het fondsvermogen kan echter een gevaar vormen voor de toekomstige prestaties van een beleggingsfonds. Het eens zo kleine en wendbare fonds kan veranderen in een logge mammoettanker, wat het beheer kan bemoeilijken of het fondsprofiel kan doen veranderen.
Zo kan het fonds door zijn groei een (te) grote aandeelhouder worden in een bedrijf of een te groot belang krijgen in een uitgifte van een obligatie. Deze dominantie vormt een risico.
Hieraan verwant is het liquiditeitsrisico. Wanneer een fonds de portefeuillewegingen voor kleinere aandelen of illiquide obligaties bij sterke vermogensgroei wil handhaven, dan kan dit ten koste gaan van de flexibiliteit van een fonds om in deze posities te handelen.
Een ander mogelijk gevolg van een sterke vermogensgroei is dat de beheerder gedwongen wordt om meer posities - met mogelijk minder overtuiging - in de portefeuille op te nemen. Vermogensgroei kan dus leiden tot verandering in strategie en de constructie van de portefeuille van een beleggingsfonds.

Slachtoffer van eigen succes
Naast een stijgend aantal posities kan het ook zo zijn dat de fondsbeheerder ervoor kiest om de marktkapitalisatie van de portefeuille te verhogen door in plaats van small- of midcap-aandelen te kiezen voor de grotere, meer liquide aandelen in het universum. Een andere mogelijkheid is het ruimer definiëren van het beleggingsbeleid, waardoor het fonds buiten de oorspronkelijke focusgebieden kan beleggen.
Deze stijlveranderingen leiden echter wel tot een ander karakter van het beleggingsfonds. Hierdoor kan het mogelijk minder goed dan voorheen in de portefeuille van de belegger passen. Daarnaast is het de vraag of het fonds door de mutaties in het beleggingsbeleid nog in staat is om de strategie waarmee het in het verleden zo succesvol was in de toekomst voort te zetten.
De groei van fondsen en het effect daarvan op de strategie en de portefeuille dient dan ook zorgvuldig door beleggers in de gaten te worden gehouden, voordat het fonds slachtoffer wordt van zijn eigen succes. 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Spaargeld wederom gestegen, concentratie blijft afnemen
Bron:  DNB
spaargeld-pig-IMG_0625-SH380x250.jpg


Nederlandse huishoudens hebben momenteel ongeveer EUR 340 miljard aan spaargeld uitstaan bij in Nederland gevestigde banken.
In 2016 is de stand van het spaargeld met EUR 5,3 miljard gestegen.
Huishoudens hebben het afgelopen jaar netto voor EUR 1,8 miljard gespaard.
Het restant van de stijging van het spaargeld werd veroorzaakt door de bijgeschreven rente.


Het overgrote deel van deze spaarmiddelen is traditioneel verdeeld over een relatief klein aantal banken. Maar de laatste jaren vinden in de concentratie op de spaarmarkt enkele verschuivingen plaats (zie grafiek).
De concentratie is in de grafiek weergegeven als een Herfindahl index en wordt berekend door de gekwadrateerde marktaandelen te sommeren (en te vermenigvuldigen met een factor 10.000). De waarde van de index kan fluctueren tussen 0 en 10.000. Een hogere waarde van de index betekent een hogere mate van concentratie.

Tijdens de jaren van onrust op de financiële markten heeft de concentratie op de spaarmarkt een stijging vertoond na (a) het faillissement van Icesave en de onrust rondom ABN AMRO Bank en Fortis Bank (b) het faillissement van DSB Bank (c) de samenvoeging van Fortis Bank Nederland en ABN Amro Bank en (d) de overname van Friesland Bank door Rabobank.
Door de faillissementen en overnames verdwenen partijen van het toneel en werd het spaargeld bij de resterende marktpartijen geplaatst. Ook hadden deze ontwikkelingen invloed op het vertrouwen van de spaarders, waardoor huishoudens hun spaargeld op een andere manier verdeelden.

Vervolgens is de concentratie weer afgenomen door bijvoorbeeld (e) de herstructurering van ING Bank (op last van Europese Commissie), waarbij een deel van het spaargeld naar Nationale Nederlanden Bank is verplaatst. Hierdoor bevond de concentratie op de spaarmarkt zich begin 2014 weer op het niveau van voor de start van de financiële crisis. In de jaren daarna is de concentratie verder afgenomen.
20170201-dnb-Grafiek-1_tcm46-352309-730x280.png
Grafiek - Concentratie Nederlandse bancaire spaarmarkt voor huishoudens (Herfindahl Index)

Het overgrote deel (98% procent) van het geld van Nederlandse huishoudens dat bij banken in Nederland wordt gespaard, is gestald bij van origine Nederlandse banken. Buitenlandse banken (banken met een buitenlandse moedermaatschappij) spelen dus een relatief kleine rol.
Kijkend naar de grootte van de banken (zie tabel) zijn enkele in het oog springende ontwikkelingen zichtbaar. In deze tabel wordt de bankensector verdeeld in vier groepen op basis van de omvang van de balans. Voor iedere groep wordt het aandeel weergegeven in de totale hoeveelheid spaargeld die huishoudens bij banken aanhouden; de Herfindahl index binnen de groep en (voor de twee grootste groepen) de rente op eenvoudig opneembaar spaargeld.
20170201-dnb-Tabel-groot_tcm46-352307-730x312.png
Tabel Spaargeld 

In de groeiende spaarmarkt is het aandeel van de grootste banken van Nederland (met een balanstotaal van meer dan EUR 50 miljard) de laatste jaren afgenomen. Terwijl het aandeel van de kleinere banken (tussen EUR 10 en 50 miljard balanstotaal) is toegenomen, van 4 procent vóór de financiële crisis naar 11 procent op dit moment.
Daarnaast is de concentratie binnen deze laatste groep van banken sterk afgenomen.
De kleinere banken hebben de laatste jaren dus relatief veel spaargeld aangetrokken en bovendien is dat spaargeld gelijker verdeeld over de marktpartijen.
Bij de grootste banken van Nederland is de concentratie binnen de groep over de gehele periode nauwelijks veranderd, met uitzondering van een kortstondige stijging in de hoogtijdagen van de crisis.

 Er kunnen meerdere redenen zijn voor het toegenomen aandeel van de kleinere banken. Allereerst kan het verschil in spaarrente een rol spelen.
De afgelopen jaren is een aantal kleinere banken zich actiever gaan bewegen op de spaarmarkt en meer gaan concurreren, onder meer op spaartarieven. In de tabel komt naar voren dat voor de financiële crisis nauwelijks verschil bestond tussen de spaarrente van de grootste banken en die van de kleinere banken. Gaandeweg is dat verschil opgelopen. De Nederlandse spaarrente staat momenteel op een absoluut dieptepunt, maar kleinere banken bieden gemiddeld genomen een aanzienlijk hogere rente dan de grotere banken (zie tabel).
DNB-Eurosysteem-logo-300x125.png Ook kunnen de grootste banken minder behoefte aan het aantrekken van spaargeld gehad hebben, bijvoorbeeld door het bestaan van alternatieve financieringsbronnen (die voor kleinere banken minder toegankelijk zijn).
Bovendien kunnen huishoudens door de gebeurtenissen tijdens de financiële crisis hebben gekozen voor het meer spreiden van spaargeld over diverse banken.
Hierdoor kan de concentratie op de bancaire spaarmarkt eveneens zijn afgenomen. 


Financieel-economische begrippen, nieuw in 2016
Bron:  Redactie
Trumpocalyps320x320.jpg
Trumpocalyps
Ironisch begrip uit 2016 dat ook weer in 2017 opborrelt. Trumpocalyps is natuurlijk samengesteld door de eigennaam Trump te combineren met het laatste deel van apocalyps. Het woord apocalyps verwijst eigenlijk naar een profetie over het einde der tijden. En hier naar het einde der tijden als gevolg van het beleid, gedrag en handelen van de 45ste president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump.

Voorbeeld
'Gaan miljardairs de wereld van een Trumpocalyps redden? Als het aan William Doll, een Amerikaanse activistische miljardair, ligt wel. Hij heeft een clubje opgericht dat een soort VN van de rijken moet worden. Het doel: het politieke en economische systeem redden.'  Bron: FD Bites - 25-01-2017.


Dit en nog een reeks nieuwe (soms ook afgestofte) financieel-economische begrippen als b.v.:

Baby Shell, belastingshoppen, Bremain, Breturn, Brexit-proof, Brexitbreekclausule, Brexitstress, Brexodus, buffervrees, centennationalisme, crepeerindex, chat bot, dash button, Dear Board-brief,  pinvertraging, plof-BV, princeling, Quitaly, Risicometer Beleggen, schermvennootschap, Scoxit, selfiebetalen, slacktivisten, social payments, stallingsgeld, stottertaks, systeemretailer , taksontwijkfusie, villataks, vingerratio, wankelbank, wegsluisoma, zachte Brexit, zombie-economie.…..


die het jaar 2016 heeft opgeleverd zijn terug te vinden in De Financiële Begrippenlijst. (www.dfbonline.nl)

De Financiële Begrippenlijst is een online financieel-economisch woordenboek met inmiddels 17185 gepubliceerde termen op het gebied van economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen, uitgelegd in begrijpelijke taal.

Actuele, online kennishulp - Laagdrempelige financieel-economische kennis, samengesteld en voortdurend geactualiseerd door een volledig onafhankelijke redactie (niet gelieerd aan enige financiële dienstverlener), gratis toegang.

De DFB-redactie wordt gevormd door Herman Harbrink Numan en Eric Schreurs.
Zij hebben indertijd een belangrijke rol gespeeld bij de DFB_begrippenlijst-logo-400x86.jpgontwikkeling van de Nederlandse derivatenmarkten, waren medeoprichters van IFT (Institute for Financial Training) en vormden de hoofdredactie van ‘Opties & Futures’, een bijna  3.000 pagina’s tellend handboek voor professionele effectenspecialisten. 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 - Selecteren van Aandelen.        - Selecteren van Opties.
 - Werking en selectie van Turbo's - Selecteren van Beleggingsfondsen

Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Koers/winst-verhouding werkt nog steeds
Bron:  Ronald Kok, Analist.nl

Het kopen van aandelen met de lagere koers/winst-verhoudingen is al jaren een verstandige keuze geweest voor beleggers.
Aandelen met hogere koers/winst-verhoudingen hebben juist lager gerendeerd. Deze effecten zagen we bij ons onderzoek over de periode 2005 tot en met 2015 met bijna alle Europese en Amerikaanse aandelen.


Rendementen Amerikaanse en Europese aandelen koers/winst-verhoudingen 5 tot 10
20170201koerswinstverhoudingen-600x290.png

analist.nl200x42.gif
Ronald-Kok-Analist-nl120x160.gif


Ronald Kok (RBA) 

Financieel analist, entrepeneur en uitgever van o.a. Analist.nl
Na zijn economie opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, VBA aan de VU  Universiteit van Amsterdam bleef hij zich verder specialiseren w.o. EFFAS , en  focust hij zich nu vooral op financiële analyse en de praktische toepasbaarheid van beleggingsstrategieën. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral de Amerikaanse en Europese aandelen. Daarnaast focust Ronald zich ook op derivatenstrategieën, asset-allocatie en risicomanagement.
We zien verder dat het gemiddelde rendement van de aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 5 en de 10 jaarlijks bijna 16 procent aan rendement opleverde.
Dit is natuurlijk een super rendement maar ging uiteraard wel gepaard met de nodige dalingen zoals in 2008.

Hogere rendementen bij kleinere aandelen
We zien verder in de tabel hier onder dat naarmate de marktkapitalisaties van de aandelen groter worden dat de rendementen juist dalen.
Dit wordt deels verklaard door het smallcap-effect; hetgeen inhoudt dat kleinere aandelen een hoger rendement leveren omdat de risico’s ervan ook hoger zijn.
Verder zitten er in het microcapsegment enorm veel extreme uitslagen: rendementen kunnen vele malen boven de honderd procent per jaar zijn maar ze kunnen nooit meer dan 100 procent dalen.
20170201koerswinstverhoudingenaandelen400x160.png

Podcast toelichting onderzoek Amerikaanse/Europese koers/winst-verhoudingen
20170201-potcast-analist-koers-winst-werkt600x338.png

Rendementen per marktkapitalisatie
20170201marktkapitalisatiesaandelen-600x278.png

Verder moeten we opmerken dat we de eventuele dividenduitkeringen hier achterwege hebben gelaten. Als we die zouden toevoegen zouden de verschillen iets kleiner worden omdat het juist de grotere bedrijven zijn die dividenden uitkeren en de kleinere bedrijven doen dat juist minder. De relatief lagere winst van de megabedrijven wordt dan dus weer ietsje hoger.

Het mandje met microcapaandelen deed het dus volgens deze strategie het met een gemiddeld rendement van bijna 22 procent per jaar dus met afstand het beste van de 5 groepen met marktkapitalisaties.

Aandelen met hogere koers/winst-verhoudingen doen het slechter
20170201hogekoerswinstverhoudingen600x156.png

Hoe zit het dan met de aandelen met de hogere koers/winst-verhoudingen?
We keken hiervoor naar de aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 20 en de 40.
We zien hier over dezelfde periode (dus 2005-2015) beduidend slechtere resultaten. In veel jaren, vooral ook in 2008, zijn de rendementen ervan juist heel negatief. In 2015 verloren alle aandelen in dit mandje, ongeacht hun marktkapitalisatie.
Gemiddeld was het verlies 4 procent terwijl het aandelenmandje met de lagere koers/winst-verhoudingen juist ruim 15 procent won. 


Arm en rijk
Bron:  Jan Kolkman, Stockpicker-signaal, 27 jan 2017.
stockpicker-signaal-250x41gr.gif

Jan-Kolkman-wt120x160.gif

Jan Kolkman, 

oprichter van Stockpicker-signaal
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met de belegging in aandelen bij een grote beleggingsmaatschappij en hij heeft zich daarna, via cursussen, symposia en heel veel lezen, gespecialiseerd in technische analyse. Hij hanteert diverse algemeen gebruikte indicatoren en daarnaast ook signalen uit eigen koker.

Dit artikel is niet een signaal van Stockpicker-Signaal zoals ik die twee keer per maand publiceer.
Ik heb een long positie in Galapagos, Genmab en Propanc.


Stockpicker-signaal heeft al dikwijls geschreven over de biotech-sector. Deze sector die de kennis heeft om medicijnen te ontwikkelen, maar niet het geld heeft om die op de markt te brengen, doordat Fase 2 en vooral Fase 3 uiterst kostbaar zijn, is daardoor veroordeeld samen te werken met partijen die die middelen wel ter beschikking hebben.
En dat zijn de grote farmaceutische ondernemingen als Pfizer, Merck, Gilead, Johnson & Johnson, Novartis en Roche.


Het grote gevaar voor die knappe, maar arme biotech is dan ook dat ze krap bij kas komen te zitten en het lopende onderzoek niet meer kunnen bekostigen.
Wanneer zo’n bedrijf met een veelbelovend kandidaat-medicijn bezig is en dat is in dat wereldje van medicijn-ontwikkelaars wel hier en daar bekend, dan komt één of andere farma-reus wel aan de deur rammelen met een grote geldzak en weinig inhoud om die arme biotech verder te helpen met zijn onderzoek.

Maar ja, die rijke farmaceut ziet ook wel dat die biotech in feite met de rug tegen de muur staat. En de farma-reus is ook geen filantropische instelling, maar een onderneming die winst moet maken en het liefst wat meer dan in het voorgaande jaar. Dus de farmaceut begint de besprekingen voor samenwerking in de geest van: ik wil je wel helpen, maar we doen het wel op mijn manier.


31dec16 26jan17 % ± -1 JR % ± -2JR % ± -5 JR % ± -10JR % ±
^NBI 2772.73 2840.11 +2.4 2850.50 -0.4 3339.19 -14.9 1251.92 +126.8 790.47 +259.3
ABL 10.81 11.84 +9.5 13.62 -13.1 10.45 +13.3 3.03 +290.8 7.00 +69.1
GAL 60.94 62.20 +2.1 48.54 +28.1 17.50 +255.4 10.65 +484.0 -- --
GEN 1173 1314 +12.0 841 +56.2 441.30 +197.8 42.98 +2957.2 334.00 +293.4
KIA 8.45 8.48 +0.4 10.25 -17.3 12.40 -31.6 -- -- -- --
PRO 0.0088 0.0121 +38.0 0.0190 -36.3 0.0121 +0.0 0.75 -98.4 -- --
THR 2.53 3.16 +24.9 3.19 -0.9 7.00 -54.9 21.00 -85.0 3.16 +0.0
TIG 0.71 0.73 +2.8 1.14 -36.0 0.71 +2.8 0.73 +0.0 6.51 -88.8

Toelichting:
^NBI = Nasdaq Biotchnology Index
ABL = Ablynx ABLX.BR
GAL = Galapagos GLPG.AS
GEN = Genmab GEN.CO
KIA = Kiadis KDS.AS
PRO = Prpoanc PPHC
THR = ThromboGenics THR.BR
TIG = Tigenix TIG.BR

Het is algemeen bekend dat de sector biotech één van de meest volatiele sectoren van de beurs is, waardoor de timing van de aan- en verkopen essentieel is. Ik ben nog steeds van mening dat zowel Genmab als Galapagos het waard zijn om ze in je portefeuille te hebben. Als ik ze niet zou hebben, dan zou ik ze nu wel willen kopen. Dit vanwege hun buitengewoon interessante pijplijn, dat wil zeggen de medicijnen die zij nu in ontwikkeling hebben.

Verder heb ik een paar Nederlandse en Belgische biotechs in bovenstaand lijstje opgenomen. En ook een heel speciale, dat het Australische bedrijfje Propanc Health Group. Het is maar piepklein, het aantal full time medewerkers is één. De beurskapitalisatie is slechts 10,15 miljoen dollar. De koers is nu 1,21 dollarcent, dus voor 100 euro kun je bijna 9000 van die aandeeltjes aanschaffen.

Bovendien zien de indicatoren er nogal goed uit, het is weliswaar nog geen screaming buy, maar ik vind het wel de moeite waard ze in portefeuille te houden. Bovendien een aandeel op zo’n lage koers kan makkelijker een fantastische stijging laten zien dan een gigant als bij voorbeeld Royal Dutch Shell !!
Verder kwam Propanc afgelopen dinsdag met een bericht (Googel op: Propanc provides progress update on addiotinal patent applications),dat best eens een goede ontwikkeling zou kunnen zijn.
Een ander punt dat de aandacht verdient is de kaspositie van amper 25 duizend dollar per 30 september 2016. Ook interessant is het bericht van 17 januari 2017 van Robert Schuckink Kool, die van mening is dat de biotech sector gereed is voor een nieuwe rally. 


Gift van een value-belegger
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis
Beter-In-Beleggen203x27.png
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.
Toen ik afgelopen jaar de aandeelhoudersvergadering van Warren Buffett bezocht was ik de avond ervoor in het Hilton in Omaha te vinden.
Daar vond op dat moment het 'From Graham to Buffett and Beyond'-diner plaats georganiseerd door Columbia Business School.


Een van de panelleden deze avond was Tom Russo, een succesvolle value-belegger.
Al ruim een kwart eeuw verslaat Russo de aandelenmarkt door simpelweg te beleggen in bedrijven die zowel de mogelijkheid hebben tot herinvesteren alsook daartoe daadwerkelijk bereid zijn.

Bekijkt u dit video-interview [duur: circa 27 minuten] waarin Tom Russo zijn relatief eenvoudige maar toch heel lucratieve beleggingsstrategie nader toelicht.

Gift

Ruim twee jaar geleden doneerde Russo een bedrag van US $ 1,25 miljoen aan Columbia Business School. Met dit geld is vervolgens een start gemaakt met het 5x5x5 Student Portfolio Fund. Studenten kunnen zich aan Columbia Business School de theorie van het value beleggen eigen maken en door middel van dit fonds hun opgedane kennis gelijk in praktijk brengen.

Ieder jaar worden voor het fonds vijf aandelen gekocht. Draagt een student een aandeel voor het fonds voor dan moet hij of zij de motivatie hiervoor in vijf (of minder) punten kenbaar maken. En eenmaal gekocht blijft een aandeel vervolgens vijf jaar lang in portefeuille. Vandaar 5x5x5.

In ieder aandeel wordt US $ 50.000 geïnvesteerd. Uiteindelijk bestaat het fonds daarmee uit 25 verschillende posities. Ideeën voor het fonds worden aangereikt door studenten die het Value Investing Program aan Columbia Business School volgen waar de bekende value-belegger Bruce Greenwald heel nauw bij betrokken is.
20170201-video-HON-Tom-Russo-26m46-500x230.jpg
Uitstekende start
Professor Greenwald, auteur van de klassieker 'Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond', selecteert voor het fonds ieder jaar 15 aandelen op basis van de ideeën die door zijn studenten worden aangedragen. Uit deze aandelen kiest de 'Investment Board' vervolgens de vijf aandelen die daadwerkelijk worden gekocht.

De 'Investment Board' bestaat naast Greenwald zelf uit Tom Russo en de tien studenten wiens voorgedragen aandelen in de voorgaande twee jaar daadwerkelijk voor het fonds werden aangekocht. Leren staat centraal bij het fonds en gestreefd wordt naar uitwisseling van kennis en ervaringen van verschillende jaargangen studenten die bij de selecties voor het fonds betrokken zijn of zijn geweest.

Posities worden na vijf jaar weer verkocht waarmee geld vrijkomt voor nieuwe beleggingen. De eventuele winsten - de meeropbrengst boven inflatie - komt aan een goed doel ten goede: studenten die graag het Value Investing Program willen volgen maar dit niet zelf kunnen bekostigen.

Zowel voor beleggingsclubs als voor individuele beleggers is de opzet van het 5x5x5-fonds de moeite waard eens te overdenken. Dit vanwege de geconcentreerde en systematisch opgebouwde portefeuille, het tot de kern reduceren van aankoopoverwegingen en vanwege de focus op de lange termijn (aandelenkoersen bewegen op korte termijn immers zo goed als willekeurig).

Overigens is er nog een reden om het 5x5x5-fonds te blijven volgen. Afgelopen jaar presteerden de vijf aandelen die het voorgaande jaar geselecteerd werden namelijk opmerkelijk goed:
  • CDK Global (rendement afgelopen jaar: +35%)
  • Cummins (+61%)
  • John Deere (+43%)
  • Qualcomm (+44%)
  • The Weir Group (+130%)
Meer informatie over het 5x5x5-fonds inclusief de vijf geselecteerde aandelen van afgelopen jaar is via deze link beschikbaar. 


Experts zijn super somber
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg


Vorige maand was het korte termijn optimisme weer ingezakt en het enthousiasme op de beurs ook.
De AEX begon het jaar met een kleine min van 1,3%. Het track record van de experts wordt steeds beter.
Vrijwel heel 2016 waren ze somber en net voor de december rally kwam het optimisme bij de experts terug.


Met dit in het achterhoofd is het zorgwekkend dan de toekomst voor aandelen zo somber inzien. Slechts 10% verwacht een stijging en maar liefst 53% gaat van een daling uit. Deze mate van somberheid is heel extreem. Het is slechts eenmaal eerder voorgekomen en dat was eind 1999. Toen waren waarderingen en de angst voor de millennium bug een belangrijke factor. Opvallend is dat Amerikaanse beleggingsadviseurs juist heel erg positief zijn. Maar de experts uit de ACTIAM enquête zullen wel een stuk slimmer zijn.  De reden voor de somberheid liggen in verwachte renteverhogingen door centrale banken en / of minder QE, de Trump onzekerheid en veel verkiezingen. 

20170201-actiam-afb1-178x73.png

20170201-actiam-afb2-730x297.png

Ook voor de langere termijn zien we een zelfde beeld.

20170201-actiam-afb3-178x73.png


20170201-actiam-afb4-730x297.png 
Aandelenkeuzes zozo
De aandelenkeuze was niet zo briljant. Per saldo deden de floppers het net wat beter dan de toppers en dat is niet de bedoeling. KPN en AEGON waren ij de toppers vooral teleurstellend. Maar de stijging van flopper Altice was echt fnuikend voor de performance. Een schrale troost is dat de IEX lezers het nog slechter deden. Alle toppers daalden daar en bijna alle floppers stegen. Bij hun stond er min van 4,8% bij het fictieve long/short fonds.

20170201-actiam-afb5-630x185.png

Ahold topper, Arcelor weer flopper

Voor de komende maand vindt men weer dat de stijging van Arcelor Mittal wel genoeg is geweest. Een ook een Altice komt weer op de flopperslijst voor. Het lijst wordt afgemaakt met SBM, Heineken en Unibail. Bij de toppers is het een gemixt beeld. Ahold staat op nummer 1 en opnieuw volgen AEGON en KPN. Gemalto is de nieuwkomer.

20170201-actiam-afb6-630x96.png

Deze maand deden er 70 expert aan de enquête mee, waarvoor mijn dank.
 


HCC!beleggen zoekt actieve vrijwilligers
/images/banners/HCC-Beleggen-logo-2014-435x82.gif

Wat doe jij met je geld?
En met je vrije tijd?

HCC!beleggen is op zoek naar actieve vrijwilligers om bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten en meer. Ben jij een enthousiaste belegger?
Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HCC!beleggen.


Wie zoeken we?
Er is behoefte aan vrijwilligers die zich met verschillende zaken willen bezighouden. Zo zoeken we verschillende redacteuren voor diverse werkzaamheden, maar zijn we ook opzoek naar mensen die graag contacten onderhouden met bijvoorbeeld sprekers voor onze symposia.

Redacteuren
We zoeken redacteuren die zo’n een á twee uur per week willen besteden aan het aanleveren en op de website  plaatsen van content. Het gaat dan om onder meer artikelen over economische onderwerpen, specifieke beleggingsartikelen of andere interessante financiële onderwerpen.

Ook zoeken we redacteuren die zo’n zes uur per maand kunnen besteden aan het leveren en plaatsen van financieel -economische content voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief.

Contactpersonen
Heb je meer affiniteit met mensen dan met teksten? Wees welkom want we zijn ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten met bijvoorbeeld sprekers voor symposia willen onderhouden. Dit zal ongeveer twee uur van je tijd per maand kosten. Ook hiervoor wordt natuurlijk wel interesse in beleggen verwacht.

Heb je zin en tijd ons te helpen, meld je dan aan via het het bestuur of de redactie van HCC!beleggen 


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.