HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20130101

 


Woord van de voorzitter
Bron: Redactie
IMG_0607_400x350_Gelukkig2013.jpgNamens het bestuur en de vrijwilligers van de HCC Beleggen wens ik u een gezond en hoogrenderend 2013 toe!

Hoewel de voortekenen voor een hoog rendement in 2012 niet goed waren is het gerealiseerde rendement alleszins redelijk te noemen.

Dat lijkt opmerkelijk want er waren (en zijn nog steeds) talloze bedreigingen voor een groeiende economie: de Euro, de hoge schulden, de hoge werkeloosheid. Maar echt bijzonder is het niet.

Dit is de omgekeerde situatie van begin 2011, toen iedereen onverdeeld positief was. Als iedereen erg positief is dan is elke investeerder volledig belegd, en zodra het gaat tegenvallen, moet iedereen ook weer tegelijkertijd de poort uit. Dat gebeurde ook in 2011 en in 2012 is het omgekeerde scenario uitgekomen.

Als iedereen negatief is zijn de negatieve scenario’s al snel minder erg dan vooraf werd verondersteld waardoor 2012 voor aandelen een goed jaar is worden.

Of deze trend, een slecht jaar dat wordt gevolgd door een goed jaar, zich voortzet is niet waarschijnlijk. Dat neemt niet weg dat een minder jaar niet is uit te sluiten.


Een andere punt dat nog steeds aandacht verdient is het teruglopende ledental van de HCC. Dit heeft natuurlijk ook invloed op onze interessegroep. Wat bij onze interessegroep in het bijzonder speelt is dat ons ledenbestand veroudert omdat de aanwas van jongeren achterblijft. Hoewel we een paar initiatieven hebben ondernomen om nieuwe – jongere -  leden te winnen zijn we daar nog niet in geslaagd.

Wat steeds beter vorm begint te krijgen is het opzetten van regio- en belangstellingsgroepen.
De Computergroep Zuid Holland, de Regiogroep Noord-beleggen en de CoSa werkgroep (fundamentele analyse) zijn al geruime tijd actief. Daarnaast is de Belangstellingsgroep Daytraden al een tijdje actief en starten we deze maand met de Regiogroep Overijssel / Flevoland. We zijn nog aan het werven voor de Regiogroep Noord-Holland.

We zullen alle initiatieven om dergelijke activiteiten op te starten blijven ondersteunen. We moeten immers een aantrekkelijke vereniging blijven.
Om alle activiteiten in goede banen te leiden kunnen we hulp gebruiken. Kijk even op deze pagina of u iets voor onze vereniging kunt betekenen.

Namens het bestuur van de HCC Beleggen,

Frans Schreiber
Terug naar  Inhoud


Waarvoor wordt AFM verantwoordelijk bij toezicht op derivaten?
Bron: AFM
Binnenkort treedt de nieuwe regelgeving voor derivaten, de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), in werking. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de regels.AFM_logo_home_new_sh_207x99.jpg

Het toezicht op de naleving door banken ligt bij DNB, de AFM is de bevoegde toezichthouder voor de overige partijen (zoals partijen die een vergunning hebben van de AFM en niet-financiële partijen).

Drempelwaarden
Niet-financiële partijen worden ook geraakt door EMIR met enkele verplichtingen. Zij hoeven echter alleen aan zwaardere vereisten van EMIR te voldoen als zij bepaalde drempelwaarden overschrijden.
Deze drempelwaarden gelden voor alle derivatencontracten die buiten de beurs om zijn verhandeld en die niet zijn afgesloten om risico’s die uit de normale bedrijfsvoering voortvloeien af te dekken.

Er gelden verschillende drempelwaarden voor verschillende klassen derivaten. De Europese toezichthouder ESMA heeft de volgende (nog niet definitieve) drempelwaarden voorgesteld:
Kredietderivaten € 1 miljard nominale waarde
Equityderivaten € 1 miljard nominale waarde
Rentederivaten € 3 miljard nominale waarde
Valutaderivaten € 3 miljard nominale waarde
Grondstofderivaten € 3 miljard nominale waarde
Of u boven een van deze drempelwaarden uitkomt kunt u gemakkelijk berekenen met de volgende formule:
esma_logo92x92.pngEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Naar aanleiding van de kredietcrisis in 2008 en het faillissement van Lehman Brothers hebben de politieke leiders van de G-20 zich ten doel gesteld de handel en risico’s in OTC-derivaten transparanter te maken en de afwikkeling deels verplicht in zogenaamde centrale tegenpartijen te laten plaatsvinden. In de EU is hiervan de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) het resultaat. Het doel van EMIR is om de markt veiliger en transparanter te maken.

EMIR betreft een Europese verordening. Dit houdt in dat zij directe werking heeft in de lidstaten. EMIR ziet op OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregister.
Meer informatie over de achtergrond van EMIR vindt u in een door AFM uitgegeven brochure hierover.

De belangrijkste gevolgen voor financiële instellingen
De belangrijkste gevolgen voor niet-financiële instellingen
Kalender
Brochure over EMIR
Publicatie Europese Unie
Q&A door de Europese Commissie
ESMA voorstel voor de Technische Standaarden

Nominale waarde van de uitstaande derivatenportefeuille (per klasse derivaat) -/- nominale waarde van de derivatencontracten gebruikt voor hedging (in dezelfde klasse).

Aanvang verplichtingen
EMIR is sinds 16 augustus 2012 officieel van kracht.

ESMA heeft veel van de regels nadere ingevuld.
De voorstellen van ESMA moeten nog wel door de Europese Commissie en Europees Parlement bekrachtigd worden. Hierdoor zijn nog niet alle data definitief.

Op de EMIR pagina van de ESMA  vindt u een overzicht met mogelijke scenario’s met betrekking tot de start van bepaalde verplichtingen.

De AFM zal samen met DNB toezicht gaan houden op de regels uit EMIR.

Welke toezichthouder wanneer de bevoegde toezichthouder is kunt u vinden in artikel 2h van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.
DNB is de bevoegde toezichthouder voor banken, (her)verzekeraars en pensioenfondsen.
AFM is de bevoegde toezichthouder voor overige partijen.
Voor vragen, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Terug naar  Inhoud

advertentie Forest Bergen

Amarantis, Vestia, de banken: waar is de accountant?
Bron: Me Judice, 21 december 2012
beeld-met meerkoppig-hoofd400x560.jpg In de Amarantis casus wordt door de onderzoeks -commissie van het ministerie gefoeterd op de accountant die niet kritisch genoeg was. Onlangs verscheen van de hand van de AFM een kritische beschouwing rondom het werk van de accountant. Volgens hoogleraar Bouwens is die kritiek niet terecht. Op dit moment mag de accountant over het gecontroleerde bedrijf niets naar buiten brengen. Een wetswijziging zou de accountant enorm helpen.

Amarantis

Het pas verschenen rapport over de bestuursproblemen van de scholengroep Amarantis laat opvallende verschillen zien tussen wat de huisaccountant Deloitte aanmerkt als winst, reserves en eigen vermogen en wat Ernst & Young tijdens de uitvoering van een speciale opdracht aanmerkte als winst, reserves en eigen vermogen.
De verschillen liepen in de miljoenen. De bespreking van de rol van de accountant in NRC Handelsblad op 4 december jl, laat weinig ruimte voor twijfel: “De affaire toont hoeveel ruimte de regels laten voor slappe controles. Uit angst de klant te verliezen zijn accountants ook te weinig kritisch.”  Op 14 December jl. concludeerde dezelfde krant in zijn commentaar: “De samenleving rekent op een straffe controleur en waar nodig een luidruchtige klokkenluider.”
Gebonden handen accountant
Het is de vraag of de accountant wel de klok kan luiden. Dit zijn de spelregels.
De wetgever geeft de accountant de opdracht om te controleren of de jaarrekening in overeenstemming is met de regels.
Het management van de gecontroleerde instantie stelt toepassing van een stelsel van waardering voor. Het is aan de accountant om vast te stellen of het voorgestelde waarderingsstelsel overeenstemt met de desbetreffende wet- en regelgeving.
MeJudice_new_logo220x55.png

Jan-Bouwens120x160.jpg
Jan Bouwens


Tilburg University
Jan Bouwens is hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Tilburg. Ook is hij als research fellow verbonden aan Melbourne University in Australië. Zijn onderzoek richt zich op de werking van prestatiemeting en prestatiemanagement binnen organisaties. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop organisaties hun medewerkers ertoe bewegen om waarde voor het bedrijf te creëren. Momenteel werkt hij aan een project dat bekijkt hoe de carrières van managers zich verhouden tot de beloningscontracten. In een grote dwarsdoorsnede van Nederlandse ondernemingen bekijken Bouwens en zijn collega’s Prof. Abernethy en Prof. Van Lent welk effect prestatiemaatstaven hebben op de tijdshorizon van managers.
Website
Tevens maakt de accountant het management erop attent welke informatiewaarde het gekozen waarderingsstelsel oplevert voor de gebruiker van de informatie.
Het management mag dit advies negeren. Vervolgens controleert de accountant of de jaarrekening conform het afgesproken stelsel werd opgesteld.
Voor zover dan de regels zijn overschreden, dient aanpassing door te worden gevoerd. Voor zover alsnog blijkt dat de gebruiker mogelijk op het verkeerde been wordt gezet door de verstrekte informatie, moet de accountant deze vaststelling in een ‘management letter’ samen met andere opmerkingen aanhangig maken bij het bestuur en de Raad van Toezicht.
De accountant kan hiermee niet naar buiten gaan, ook niet als het bestuur of de raad van toezicht de inhoud van de brief negeert.
Uit het rapport van Ernst & Young blijkt dat Deloitte over de onderzochte jaren steeds stevige opmerkingen heeft gemaakt in zijn management letters.
Deze opmerkingen werden echter in de wind geslagen. We weten niet hoe de discussie zich verder heeft afgespeeld. Tot we hier meer inzicht in hebben moeten we de kritiek op de accountant luwen.
Dat neemt niet weg dat de accountant wellicht steviger in de richting van het bestuur had mogen optreden.
We weten niet of en in hoeverre dit is gebeurd.

Andere spelregels?
Indien we het er Nederland hartgrondig mee oneens zijn dat het bestuur/raad van toezicht het waarderingsstelsel kiest en de accountant alleen maar controleert en aan bestuur en Raad van Toezicht rapporteert, dan moeten we het anders regelen.

De accountant zou dan nadrukkelijk de opdracht moeten krijgen naar buiten te gaan met kritiek die hij eventueel heeft op de keuzes die het door hem gecontroleerde bedrijf maakt.
Dat wil zeggen, als de inhoud van een management letter wordt genegeerd, zou de accountant hiermee naar buiten moeten treden.

Met de beschuldigende vinger naar de accountant wijzen is weinig productief als hij niet in de openbaarheid mag treden. Anders gesteld, zolang we zijn handen binden moeten we kritisch kijken naar de maker van regels en niet de uitvoerder van regels.
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open Source (en gratis) beurssoftware JStock
Bron: Redactie LR
Als fervent gebruiker van open source software ben ik geabonneerd op de nieuwsbrief van sourceforge.net en werd onlangs aangenaam verrast met de aankondiging van, nu eens beurssoftware,  JStock als project van de maand december 2012.
Jstock-logo128x128.pngJStock is gratis beurs software en is gemaakt met als doelstelling om u op een plezierige wijze te helpen intelligent te investeren. JStock is volgens Yan Chen Cheok, de in Maleisië wonende hoofdontwikkelaar van JStock, ontstaan uit een mislukt software contract voor educatieve beleggingssoftware.

De code van JStock is vervolgens in 2007 ondergebracht bij sourceforge.net als open source software en sinds die tijd verder ontwikkeld en inmiddels ook al in diverse talen vertaald w.o. Duits, Engels en Italiaans.
Jstock is geschreven in Java en dat betekent dat het op alle besturingssystemen kan draaien die Java-ondersteuning hebben.
Jstock_stockWachlist550x425.jpg
Installatie
De laatste versie van JStock (windows installer is de versie met -setup.exe) is hier te downloaden.
Wat direct opvalt is dat installeren eenvoudig en probleemloos verloopt. Eerst word de "GNU GENERAL PUBLIC LICENSE"  agreement getoond. Klik op "I Agree" om door te gaan. Vervolgens word er een default folder ter installatie voorgesteld, ( u mag natuurlijk ook een andere folder kiezen ) en u kan de installatie starten door op de Install-knop te klikken. De installatie verloopt verder supersnel en Jstock vind u vervolgens in jouw programmalijst terug.
Jstock_BuildYourOwnStocklist560x300.jpg
Start JStock en u krijgt een leeg scherm, kies een land onder Country en via Edit - Add Stocks.. kies het gewenste type stocks. U krijgt nu direkt een hele lijst met aandelen van de gewenste beurs.

GrafiekenJStock-Candle-Aegon390x384.jpg
Door een aandeel te selecteren kan je vervolgens direkt de grafiek opvragen.
Jstock maakt gebruik van de Yahoo koersen database en is dus in staat om alle aandelenkoersen van de belangrijkste markten weer te geven en te gebruiken. 

U kan ook uw eigen watchlijsten aanmaken en opslaan ook in de cloud zodat u vanaf elke computer bij uw eigen instellingen kunt.

Het programma heeft een portfolio management module die contant geld en dividend management, gedetailleerde transactiegegevens en opties om meerdere portefeuilles te creëren omvat. 

Indicatoren
Indicatoren kunnen worden ontworpen, geïnstalleerd en aangepast om u te helpen middels de ingebouwde scanner bij het kopen en verkopen van aandelen op het juiste moment.

Standaard zijn bijvoorbeeld SMA, EMA, RSI, MFI en CCI, evenals een lijn- en candelstick weergave van koersen.

JStock-stock-indicator-design390x284.jpgWaarschuwingen kunnen worden geconfigureerd voor het verzenden van meldingen over specifieke gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer een aandeel een kritiek koop- of verkoop waarde bereikt.
Meldingen kunnen worden gecombineerd met aangepaste indicatoren voor maximale flexibiliteit. Het programma ondersteunt SMS, E-mail, systeemvak of Sound waarschuwingen.
De online Help-file en versie-informatie is vanuit het programma aan te roepen.

Conclusie:
Met JStock is het erg makkelijk om vlug even een grafiekje te voorschijn te toveren. Bekendheid met Yahoo finance is een pré bij het samenstellen van eigen watchlijsten.
JStock is een eenvoudig  programma wat al veel kan en waar een beginnend belegger veel aan zal hebben en waar ook nog veel aan moet gebeuren en nog veel te wensen overblijft. Daarbij komt dat het Opensource software is waar u zelf aan kan sleutelen of meehelpen het verder te ontwikkelen.
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betalen voor financieel advies; informatie over nieuwe regels rond provisieverbod 
Bron: AFM
Vanaf 1 januari 2013 gaan consumenten bij sommige financiële producten rechtstreeks betalen voor financieel advies dat zij vragen en de bemiddeling die zij krijgen voor deze producten. AFM_logo_home_new_sh_207x99.jpg

De kosten voor advies en bemiddeling moeten apart van de prijs van het producten rechtstreeks in rekening worden gebracht bij consumenten.
De reden hiervoor is dat financieel advies en bemiddeling diensten zijn die los staan van het financiële product dat eventueel wordt afgesloten.

De nieuwe regelgeving rond het provisieverbod moet er voor zorgen dat financieel adviseurs en bemiddelaars meer naast de klant komen te staan.

Het provisie verbod geld voor:
  • Bankspaarproducten
  • Betalingsbeschermers
  • Deelnemingen in een beleggingsfonds
  • Hypotheken
  • Individuele arbeidsongeschiktheid verzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen
zie ook de brochure: Veranderingen in Betaling voor Financiëel Advies
Besluit (BGfo)
Hoewel de strekking van dit provisieverbod al enige tijd bekend was, zijn vandaag de definitieve teksten van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) gepubliceerd in het staatsblad. In deze regelgeving  is onder andere het provisieverbod verder uitgewerkt. Ook zijn er andere wijzigingen doorgevoerd in dit besluit.

Extra informatie
Voor consumenten met vragen over het provisieverbod en de veranderingen die dit met zich meebrengt, heeft de AFM extra informatie beschikbaar gemaakt op een speciale pagina op haar website met informatie over deze veranderingen en veelgestelde vragen over dit onderwerp. Ook heeft de AFM een digitale folder gemaakt waarin de belangrijkste veranderingen voor de consument kort en bondig op een rijtje zijn gezet.

Heb je een klacht over je adviseur of zijn vergoeding?  Laat het weten via het Meldpunt Financiële Markten
Tel: 0900- 5400 540 (5 cent per minuut) Website: www.afm.nl/meldpunt
Voor de klachtenprocedure zie: www.afm.nl//klacht
Terug naar  Inhoud


Een bankenunie op Duitse leest geschoeid
Bron: presseurop.eu
ballaman-euro-12-09-03_440x310.jpg
Nu de euforie over de bankenunie waarover de lidstaten eindelijk hebben gesloten inmiddels bedaard is, lijkt de Europese pers minder enthousiast nu de kleine lettertjes van dit Brusselse accoord zijn gelezen.


Vooral het gevoel dat er werd toegegeven aan het “dictaat” van Duitsland, dat heeft afgedwongen dat de Europese toezichthouder zich niet op lokale banken mag richten, leidt tot veel kritiek.
Alles bij elkaar lijkt de overeenkomst heel wat, maar schiet zij in wezen tekort”, schrijft NRC Handelsblad. “
Dat is, ruim vier jaar na het begin van de kredietcrisis, teleurstellend.”. Het Nederlandse dagblad betreurt vooral dat
nrc-handelsblad.jpg
" het overgrote deel van de 6.000 banken het domein blijven van de nationale toezichthouder, en dus onderhavig aan het vertrouwen tussen centrale bankiers onderling, dat in het verleden wankeler bleek dan gedacht [...] Wat de kredietcrisis nu juist boven tafel bracht, is dat het banksysteem onderling vergaand verbonden is. Dit blijkt pas als het fout gaat [...] Zie de zaak IJsland, en vooral de zaak-Fortis waarin nationale belangen voor de gemeenschappelijke gingen. Alleen een werkelijk gecentraliseerd toezicht voor alle banken kan dit tegengaan. Bovendien zijn er nog geen besluiten over twee cruciale vervolgstappen: het sluiten van falende banken en de afwikkeling daarvan, en een gemeenschappelijk financieel vangnet dat het lot van overheden en banken uiteindelijk zou scheiden. "
Van Duitse zijde schiet de Frankfurter Allgemeine Zeitung een heel salvo aan argumenten af over waarom het nieuwe bankentoezicht geen goed nieuws is, precies op het moment waarop de banken in de eurozone drie keer zo veel schulden hebben als de lidstaten. Het probleem ligt voor de “FAZ” bij de almacht van de Europese Centrale Bank (ECB), een niet-gekozen instituut, laat de krant nog maar eens weten. Met zijn dubbele pet van centrale bank en toezichthouder, zal de ECB niet langer in staat zijn de prijsstabiliteit te garanderen.
frankfurter-allgemeine_0.jpg
"
Zo zinvol als het gemeenschappelijk toezicht op de Europese banken is, zo slecht is dat toezicht onder het dak van de ECB gesitueerd. Tot nu toe moest de ECB alleen zorgen voor prijsstabiliteit. Maar vanaf nu heeft de Bank door het toezicht te maken met een belangenconflict. Hoe kan de Bank nu besluiten of de inflatie een renteverhoging nodig heeft, als die verhoging het einde van banken kan betekenen? Bovendien zal de ECB de financiële instellingen, die de Bank al jarenlang met steeds nieuwe financiële injecties als zombiebanken in leven houdt, strenger behandelen.
"
Er is een “verkeerd model” gekozen voor de bankenunie, schrijft El País. Een door Duitsland “opgelegd” besluit, “breekt” dat de Europese financiële markt in twee grote stukken: de grote banken, onder toezicht van de ECB, en de banken met een balanstotaal van minder dan 30 miljard euro, onder supervisie van de nationale overheden. De krant uit Madrid hekelt het feit dat
elpais.jpg

"
het akkoord punt voor punt tegemoetkomt aan de Duitse eisen. Angela Merkel heeft in de Duitse Bondsdag al uitgelegd dat het akkoord een Duitse overwinning is. Nu is het moment gekozen om uit te leggen waarom een Duitse triomf een financiële vergissing voor Europa kan blijken. Het doel van het winnende voorstel [van de Duitse minister van Financiën Wolfgang] Schäuble is de weinig bemoedigende situatie van de Duitse spaarbanken en Landesbanken te verbergen. Het voorstel waarachter dit doel verstopt zit, is het plan om het hele Europese systeemrisico onder toezicht van de ECB te brengen. Maar in werkelijkheid, en dit is in Spanje reeds aangetoond, kunnen ook kleine banken een nationaal bankstelsel te vergiftigen. En daarmee wordt het Duitse argument dat toezicht op hun regionale banken niet van belang is, tenietgedaan, want Duitsland zou een eventuele sanering van zijn banken zelf betalen. Het risico gaat niet om faillissementen, maar om besmetting van activa.
"
Een mening die ABC deelt : “wat Duitsland verbergt”, schrijft de krant, is de slechte positie van de regionale banken. Dat
abc-es.jpg

ABC
"
verklaart een groot deel van de politieke motieven van Angela Merkel, die beter in staat is gebleken haar financiële stelsel te verdedigen en de slechte punten ervan te verbergen, dan welke andere Europese leider dan ook. Brussel heeft nooit van spaarbanken gehouden, maar de nieuwe ijzeren dame is er in geslaagd van Duitsland hun laatste bastion te maken, ondanks hun aandeel in de [financiële] problemen. De *Landesbanken* waren betrokken bij zeer risicovolle internationale operaties, waarvoor ze een fikse rekening gepresenteerd kregen. [Maar] de problemen van Duitsland zullen in Duitsland blijven, [het land] heeft duidelijk laten weten dat het er niet van houdt dat anderen zijn financiële zaken doorsnuffelen. Ondanks de bankenunie, mag alleen de Bundesbank dat.
"
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hogere kapitaalbuffers voor systeembanken moet topprioriteit krijgen
Bron: Harald Benink, Francis Weyzig, Me Judice, 31 december 2012
zuidas_jesper2cv_440x335.jpgNet als andere landen wil de Nederlandse regering hogere kapitaalbuffers vereisen van banken die belangrijk zijn voor het financiële stelsel (“systeemrelevante banken”). Volgens de financieel economen Benink en Weyzig, die namens een groot aantal leden van het Sustainable Finance Lab reageren, gaat de voorzet van het ministerie niet ver genoeg. Tenminste 10 procent van het voor risico ongewogen eigen vermogen van een systeembank moet worden aangehouden als buffer. De verhoging van deze eis moet geleidelijk worden ingevoerd en grote banken moeten verliesabsorberende obligaties een grotere rol laten spelen in de opbouw van de buffer. Pas dan kunnen grote banken ook weer een stabiele factor in de Nederlandse economie vormen.

Consultatie ministerie
Afgelopen najaar opende het Ministerie van Financiën een consultatie met experts over voorgestelde extra kapitaaleisen voor grote banken omdat deze banken relevant zijn voor het gehele systeem, de zogenaamde systeemrelevantiebuffer. Met een groep van in totaal 13 wetenschappers, allen lid van het Sustainable Finance Lab, is een reactie naar het ministerie gestuurd, waarvan ondergetekenden deel uitmaakten.
De hoofdboodschap van deze reactie is dat voor alle systeemrelevante banken een substantieel hogere, voor risico ongewogen kapitaalratio (de zogeheten “leverage ratio”) moet worden toegepast dan tot op heden het geval is. We denken hierbij aan een percentage van tenminste 10%.

Internationaal wordt over deze kwestie volop gediscussieerd. The Economist (10 november 2012) vestigt de aandacht op de historisch gezien zeer lage niveaus van eigen vermogen bij banken, zelfs na de geplande implementatie van het Basel III raamwerk. In een recent hoofdartikel (29 oktober 2012) stelt de Financial Times: “regulators are too reliant on risk-weighted capital ratios” en “for leverage, even a 4-7 percent ratio may not be enough”.
Dit is een ondersteuning voor onze visie en, mogelijkerwijs, een nuttige inspiratie voor de ECB wanneer het in de loop van 2014 de rol van toezichthouder voor de grotere banken in de eurozone gaat vervullen.

Hoe zat het ook alweer?
De financiële crisis heeft ernstige tekortkomingen in de regulering van de financiële sector aan het licht gebracht. Het centrale probleem is dat banken zijn gefinancierd met te weinig eigen vermogen (aandelenkapitaal) en te veel schulden.
Banken hadden en hebben daardoor te weinig kapitaalbuffers om grote verliezen te kunnen opvangen. Dit is een belangrijke reden waarom overheden tijdens de crisis grote steunprogramma’s moesten optuigen.
Door ingrijpen van de overheid is ternauwernood voorkomen dat huishoudens en bedrijven niet meer bij hun geld konden en geen betalingen meer konden doen, wat een economische ramp zou hebben betekend.

MeJudice_new_logo220x55.png

Harald-Benink120x160.jpg
Harald Benink
Tilburg University
Harald Benink is hoogleraar Banking and Finance verbonden aan Tilburg University. Hij is ook als senior research associate verbonden aan de Financial Markets Group van de London School of Economics en lid van het Sustainable Finance Lab. Tevens is hij voorzitter van het European Shadow Financial Regulatory Committee.
Maar wat is de werkelijke reden waarom banken zulke lage buffers aanlegden? Daarvoor moeten we dieper graven. Een reden betreft de verstorende werking van overheidsgaranties.
Beleggers en kredietbeoordelaars houden rekening met de impliciete garantie op overheidssteun en daardoor kunnen grote banken goedkoper lenen (Schich & Lindh 2012). Daarnaast kunnen te hoog oplopende schuldratio’s de economische cyclus laten ontsporen (Minsky 1977).
Als banken voor een groter deel met eigen vermogen waren gefinancierd, was de opbouw van schulden binnen het financiële systeem niet zo uit de hand gelopen. Bovendien hadden banken de kredietverlening na het losbarsten van de crisis dan makkelijker op peil kunnen houden.
Met andere woorden, hogere kapitaalbuffers ten opzichte van de totale activa beperken de procyclische invloed van de financiële sector op de economie.

De hierboven beschreven problemen worden met veel verschillende maatregelen aangepakt. Hogere kapitaalbuffers blijven ook in het licht van andere maatregelen noodzakelijk.
Meer eigen vermogen vergroot de capaciteit van een bank om verliezen op te vangen en verkleint daarmee de mogelijkheid om grote verliezen af te wentelen op de overheid.
Kapitaalbuffers vormen een eenvoudige en maatschappelijk gezien kosteneffectieve beschermingsmaatregel. Verschillende studies laten zien dat de invloed op leentarieven en economische groei beperkt is (Oliveira Santos & Elliot 2012, Bijlsma & Zwart 2010, Berben et al. 2010).
Om een focus op de lange termijn en activiteiten met maatschappelijke meerwaarde te bevorderen, moet er uiteraard nog meer veranderen. Bovendien is een balans nodig tussen voldoende eigen vermogen, een gezond bedrijfsmodel, en voldoende liquiditeit. Tot zover weinig nieuws.

Het belang van een ongewogen kapitaalratio
Het Ministerie van Financiën stelt een systeemrelevantiebuffer voor van 1 tot3 procent. Dit brengt de totale kapitaaleis voor grote Nederlandse banken op termijn op maximaal 10% van de risicogewogen activa (4,5% Basel III minimum + 2,5% conservatiebuffer + 3% systeemrelevantiebuffer; in normale tijden is de anticyclische buffer 0%).
Verschillende studies laten zien dat dit vanuit maatschappelijk oogpunt nog aan de lage kant is (Admati et al. 2011, Miles et al. 2011, Sveriges Riksbank 2011).
Zweden en Zwitserland, twee andere landen met een relatief grote en geconcentreerde bankensector, gaan een stuk verder. Zweden voert voor de grootste vier banken een systeemrelevantiebuffer van 5% in.
Zwitserland introduceerde in 2011 al een kapitaaleis van 10% voor de grootste twee banken, plus een aanvullende buffereis van maximaal 9% in de vorm van contingent capital instrumenten, zijnde door banken uitgegeven obligaties waarvan de houders bij financiële tegenvallers met verliezen kunnen worden geconfronteerd.

Met een hogere risicogewogen buffer zijn we er echter nog niet, want de gebruikte risicowegingen kunnen de werkelijke risico’s onderschatten (Benink en Benston 2005).
Dexia en UBS moesten worden gered omdat zij grote verliezen leden op activa met een nulweging (Admati & Hellwig 2011).
In de jaren voor de crisis toen banken steeds meer vrijheid kregen om zelf de risico’s te wegen namen de risicowegingen sterk af, van gemiddeld 0,66 begin jaren negentig tot 0,33 in 2008 (Slovik 2012).
Dit kwam mede door het gebruik van interne risicomodellen die werden gemanipuleerd. In de VS, Japan en Korea, waar kapitaalratio’s op basis van interne modellen pas na 2008 werden toegestaan, namen de risicowegingen van banken niet af (Mariathasan & Merrouche 2012).
Bovendien werken interne modellen procyclisch; nadat in 2008 grote verliezen waren opgetreden, namen de risicowegingen van Europese banken weer toe (Slovik 2012).
Om toekomstige uitholling van de kapitaalbuffer te voorkomen, is het cruciaal om ook een hogere ongewogen kapitaaleis (leverage ratio) toe te passen. Een substantieel hogere leverage ratio voor systeemrelevante banken ligt dan ook in de rede.

MeJudice_new_logo220x55.png

Francis-Weyzig120x160.jpg
Francis Weyzig


Utrecht University
Francis Weyzig houdt zich als postdoc aan de Universiteit Untrecht bezig met inhoudelijke ondersteuning en onderzoek voor het Sustainable Finance Lab. Daarnaast doet hij onderzoek over belastingontwijking door multinationals. Eerder werkte hij als beleidsmedewerker financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank en als onderzoeker voor SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen).
Tegensputterende bankiers
Veel bankiers en consultants brengen hier tegen in dat de kredietrisicomodellen van banken allerlei checks en balances zitten en dat de toezichthouder die modellen moet goedkeuren. Een verhoging van de kapitaaleis is in hun ogen overbodig. Verder zijn verschillende risicowegingen aangepast in het nieuwe Bazel III-raamwerk.
Het is echter een illusie te denken dat de minimale kapitaaleisen nauwkeurig bepaald kunnen worden op basis van geavanceerde risicowegingen of interne modellen (Hoenig 2012, Hellwig 2010, Blundell-Wignall & Atkinson 2010).
Ook de toezichthouder heeft geen glazen bol. Bovendien stimuleren deze modellen de ontwikkeling van complexe financiële producten om kapitaaleisen te ontwijken. Het IMF waarschuwde bijvoorbeeld recentelijk voor nieuwe securitisaties van tegenpartijrisico op derivatenposities (IMF 2012). Zo blijft de regulering van banken achter de feiten aan lopen.
Verschillende studies laten zien dat ongewogen kapitaalratio’s daarom betrouwbaarder zijn als indicator van de stabiliteit van bank (Hoenig 2012, Mariathasan & Merrouche 2012, Haldane 2012). Deze studies gaan vooral over de crisis.
En dat is ook precies waar het om draait: je hebt niets aan modellen die meestal prima lijken te werken, maar de mogelijke verliezen tijdens een financiële crisis ernstig onderschatten.
Het is prima dat grote banken interne modellen gebruiken om hun risico’s beter te beheersen, maar niet dat deze modellen de enige basis vormen voor kapitaaleisen.

Dreigt kredietrantsoenering?
Bankiers en consultants verwachten dat banken hun balans drastisch moeten verkorten om een leverage ratio van bijvoorbeeld 10% te halen, met hogere rentes en kredietrantsoenering als gevolg. Er worden hierbij echter twee cruciale onderdelen van ons voorstel over het hoofd gezien.
Ten eerste moet de hogere leverage ratio geleidelijk worden ingevoerd, met een voldoende lange overgangsperiode, bijvoorbeeld tot 2019 zoals Financiën ook voorstelt voor de systeembuffer. Hogere kapitaalbuffers kunnen dan deels worden opgebouwd door tijdelijk een zo groot mogelijk deel van de winst te herinvesteren.
Ten tweede stellen wij voor dat de hogere leverage ratio voor een belangrijk deel kan worden ingevuld door middel van verliesabsorberende obligaties (contingent capital). Dit sluit aan bij recente voorstellen van de Europese Commissie en maakt het mogelijk om geleidelijk toe te werken naar een leverage ratio van tenminste 10%. Contingent capital heeft een bijkomend voordeel. Houders van gewone obligaties lopen nu nauwelijks nog risico als banken expliciet worden aangemerkt als systeemrelevant. Verliesabsorberende obligaties zorgen er voor dat schuldfinanciering weer een disciplinerende werking krijgt.

Wim Boonstra en Nicole Smolders (2011)
wezen er vorig jaar in Me Judice op dat het venijn in de overgangsfase zit en dat marktpartijen van grote banken verwachten dat zij veel eerder dan 2019 aan alle eisen voldoen.
De Net Stable Funding Ratio (NSFR), die een betere balans vereist tussen langlopende uitzettingen zoals hypotheken en stabiele lange termijn financiering, vormt daarbij het grootste knelpunt. Een recent adviesrapport van KPMG bevestigt dit. Bovendien hebben banken tijdens de overgangsfase te maken met hogere financieringskosten, omdat de rente die banken betalen zich geleidelijk aanpast aan het nieuwe risicoprofiel. Moeten banken tijdens de overgangsfase dan toch de kredietverlening beperken en de rente verhogen?

Bij een geleidelijke verhoging van de leverage ratio en gebruik van contingent capital instrumenten zullen de negatieve gevolgen voor de reële economie ook tijdens de overgangsperiode beperkt zijn.
Het is wenselijk dat de Minister van Financiën op korte termijn met beleid komt voor contingent capital eisen voor systeemrelevante banken. Dat schept duidelijkheid voor banken en obligatiehouders en zorgt dat de markt voor contingent capital zich kan ontwikkelen.
De voorgestelde leverage ratio gaat verder dan de plannen die er nu liggen, dus hiervoor zullen banken wel de volledige overgangsperiode kunnen benutten. Om de NSFR minder knellend te maken, is belangrijk dat banken het vertrouwen van beleggers zien te vergroten zodat zij beter toegang krijgen tot langlopende marktfinanciering. Dat kan onder meer door verhoging van het eigen vermogen en van de leverage ratio (DNB 2012).
Kortom, voor Nederlandse banken helpen hogere kapitaalbuffers juist om de gevolgen van andere nieuwe regelgeving zoals de NFSR te verlichten.
Referenties zie oorspronkelijk artikel in:  Me Judice
Terug naar  Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud