HCC Beleggen Logoaankondiging HCC Beleggen Symposium 10 nov 2012 in De Bilt_truck432x76.gif
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20120801Fiscale bemoeienis met sparen en hypotheken schiet doel voorbij
Bron: Joop J.M. Evers, www.mejudice.nl, 4 juli 2012
belastingaanslag_353x225_IMG_0241.JPGOm te profiteren van fiscale regelingen rond sparen en hypotheken maken veel Nederlanders beslissingen die niet verstandig zijn, zoals het aanhouden van een hoge hypotheekschuld. De starheid van de regels maakt aansluiten bij de persoonlijke situatie kostbaar. Door de complexiteit van de regelingen wordt de burger bovendien vaak zaken aangepraat die vooral de financiële sector ten goede komen. Joop Evers stelt dat het doel achter deze regelingen beter op een andere manier is te bereiken: door het vergemakkelijken van beleggen in staatsobligaties op naam en door een subsidie voor starters op de woningmarkt die onafhankelijk is van de manier waarop de woning is gefinancierd.

Financiële sector profiteert
De Nederlander heeft gemiddeld een hoge hypotheekschuld, maar tegelijkertijd ook veel hypothecair spaargeld en geld in individuele pensioenvoorzieningen zoals lijfrentes. Deze gespletenheid is het gevolg van twee fiscale regelingen: de hypotheekrenteaftrek en de regeling voor uitgestelde afdracht van inkomstenbelasting (het laatste houdt in dat over pensioenafdrachten pas belasting wordt betaald bij uitbetaling van het pensioen). Hierdoor regelt men zijn financiën eerder op fiscale overwegingen dan op economisch-persoonlijke. Dat gaat via contracten met een of meerdere financiële instellingen. Een contract veranderen is ingewikkeld en duur. Dat geeft verstarring en kost welvaart.

Voor de financiële sector creëren deze fiscale regelingen een lucratieve markt. Voor de hypotheekschuld wordt een hogere rente gerekend dan wat de spaargelden aan rente ontvangen. Bovendien worden deze spaargelden met aanzienlijke risico’s veelvuldig uitgeleend. Veel geld in individueel pensioen is door de crisis “verdampt”, ook dat van de fiscus als niet meer te innen inkomstenbelasting. Dit lijkt algemeen geaccepteerd als een normale, gewenste gang van zaken. Pogingen om dit te veranderen stuiten op hardnekkig verzet. Toch is hier bijna zonder nadelige neveneffecten, vanaf te komen. Namelijk, (a) door de hypotheekrenteaftrek te vervangen door een fiscaal neutrale starterssubsidie en (b) door de inrichting van een internet depositobank bij de schatkist waarbij de spaargelden buiten de vermogensbelasting blijven.

Naast het collectief pensioen zoals dat in het algemeen vanuit de werkkring is geregeld, zijn er individuele pensioenvoorzieningen. De belangrijkste is de lijfrenteverzekering. Pensioensparen wordt fiscaal gestimuleerd door de regeling voor uitgestelde heffing van inkomstenbelasting en door het gespaarde vermogen buiten de vermogensbelasting te houden. Uitstel van inkomsten-belasting is aantrekkelijk omdat daarmee de progressiviteit is te ontlopen. Daarnaast zijn er ook andere fiscaal gestimuleerde spaarregelingen, zoals de levensloop-, spaarloon- en vitaliteitsregelingen en banksparen.

In de praktijk blijkt echter dat veel van het fiscale voordeel bij de financiële instellingen terecht komt. Dit komt voor een deel door de complexiteit van de regelingen: financieel ‘adviseurs’ zitten hier beter in dan de gemiddelde burger. Daarbij komt dat wie het gespaarde geld opneemt vóór de 65-jarige leeftijd weer een deel van de fiscale voordelen moet inleveren.De regeling werkt hierdoor verstarrend. Voor de schatkist is de regeling tenslotte nadelig omdat de uitstaande latente belastingschuld een beleggingsrisico vormt: het is immers onzeker hoe groot de som van uitgestelde belastingafdrachten zal zijn.

Staatsobligaties op naam bij internet depositobank
Verschillende studies pleiten er om deze redenen voor deze fiscale regeling af te schaffen of drastisch te hervormen (Hoogduin, 2012). Er zijn dus argumenten om te voorzien in een alternatief waarbij men veilig, flexibel en met een redelijk rendement kan sparen.

Een aanknopingspunt hiervoor geven de bekende staatsobligaties “op naam” die hoofdzakelijk door particulieren worden gekocht. In tegenstelling tot de vrij verhandelbare staatsobligaties “aan toonder” die vooral door financiële instellingen worden gekocht, loopt men met staatsobligaties op naam geen koersrisico. Sparen door het aankopen van staatsobligaties op naam is toegankelijker te maken via een daartoe in te richten internet depositobank bij het Agentschap van de Generale Thesaurie waarbij iedere burger tot een bepaald maximum zou kunnen sparen. De rente wordt volgens een vaste procedure afgeleid van die op staatsobligaties aan toonder. Op de spaargelden wordt géén vermogensbelasting geheven. Immers, deze is bedoeld als een belasting op rendement in zo ver die de inflatie overtreft; met het rentetarief op staatsobligaties zal dat nauwelijks het geval zijn. Met de inrichting van de depositobank bij de schatkist krijgt de overheid ook een speculatievrij financieringskanaal ter beschikking. Met deze fiscaal gunstige spaarregeling zou de exotica aan fiscale spaarpotjes kunnen verdwijnen.

Een financieringsonafhankelijke subsidie voor starters op de woningmarkt
Onder de hypotheekrenteaftrek neemt men langdurig de maximale hypotheekschuld onder een langlopend contract. Dat levert dit al gauw jaarlijks 2% van de WOZ-waarde aan fiscaal voordeel op. De eenvoudigste manier om hier vanaf te komen is de aftrek af te schaffen, maar dat zal maatschappelijk onaanvaardbare negatieve inkomenseffecten opleveren. In lijn met het oorspronkelijke doel van de aftrek is dat te compenseren door een met de tijd aflopende starterssubsidie in te voeren. De maximale hoogte daarvan zou alleen gerelateerd moeten zijn aan de waarde van de woning; dus onafhankelijk van de financiering.

Het eenvoudigste schema daartoe is lineair afnemend. Na enig rekenen lijkt de volgende regeling geschikt: voor de eerste eigen woning krijgt men een subsidie van 2,4% van de WOZ-waarde; die subsidie wordt elk jaar 0,16% minder; na 15 jaar houdt de subsidie op; als men de woning voor die tijd verkoopt, dan wordt het resterende recht op subsidie overgedragen naar de WOZ-waarde van een eventuele nieuw te kopen woning. Op de huidige hypotheken is dit toe te passen, door de regeling te enten op de uitstaande hypotheekschuld, waarbij de beginsubsidie 1,6% wordt, elk jaar aflopend met 0,16%. De verrekening geschiedt via de inkomstenbelasting.

Inkomenseffecten
De positie van de leeftijdsgroep tot 35 jaar is economisch ongunstiger dan die van 35 tot 65 jaar. Ook de positie van pensioengerechtigden is anders. Zo blijkt dat de mate van hypothecaire financiering voor deze categorieën op 95%, 54% en 7% uitkomt.Dat is een reden om de evaluatie te differentiëren naar deze drie leeftijdsklassen en te vergelijken methet huidige stelsel.

De gegevens over de inkomensverdeling en woningbezit naar leeftijd zijn af te leiden uit enkele CBS-publicaties uit 2010 (met hypotheekrenteaftrek en 6% overdrachtsbelasting). Het huurwaarde forfait plus “uitgesmeerde” overdrachtsbelasting is voor de nieuwe situatie 0,2% lager genomen. Aangevuld met enkle plausibele veronderstellingen, leidt enig gereken tot het volgende beeld. In het begin haalt de fiscus ca. 0,6% meer belasting op, overeenkomend met ca. 0,8 miljard; bij volledige invoering zou dat ca. 1,7% worden, overeenkomend met ca. 2,6 miljard. Gedifferentieerd naar drie leeftijdsklassen en zeven inkomensklasse, blijken de inkomens tot 50.000 euro gemiddeld er niet meer dan 2% op achteruit te gaan, terwijl starters met een laag inkomen er iets op vooruit gaan.
Me Judice economen in debat- logo

joop evers.gifJoop Evers

Emeritus hoogleraar Operations Research, TU Delft
Joop Evers is oud hoogleraar Operations Research aan de TU Delft en Universiteit van Twente. Hij is gepromoveerd  in de wiskundige economie aan de Universiteit van Tilbrug en TU Eindhoven.  In het verleden is hij ook research fellow geweest aan de Cowles Foundation van Yale University en was hij Wetenschappelijk directeur van de TRAIL onderzoekschool.
Meer Artikelen van Joop Evers:
Trek vijfhonderd miljard weg bij de
    Nederlandse financiële sector

Pleidooi voor een fiscale bonus op
   aflossen schuld

Hoe de woningmarkt is vlot te trekken

Het effect van de lagere last aan huurwaarde forfait plus verrekende overdrachtsbelasting is zichtbaar in de 65-plussers met eigen woning: zij gaan er iets op vooruit. Bij de inkomens, vallend onder de hoogste belastingschijf, compenseert de starterssubsidie het verlies aan hypotheekrenteaftrek slechts gedeeltelijk. Afgezien daarvan zijn de inkomenseffecten zodanig klein, dat directe invoering van de starterssubsidie met afschaffing van de aftrek maatschappelijk aanvaardbaar is.

Persoonlijke vrijheid in geldzaken
De voorgestelde defiscalisering geeft vrijheid om de persoonlijke geldzaken gunstig te regelen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om een hypotheekcontract aan te bieden dat voorziet in een creditrekening waarop men  vrijelijk kan aflossen en geld opnemen tot aan het maximum dat in het contract is vastgelegd. Men hoeft daarbij geen rekening te houden met fiscale effecten. In combinatie met een deposito rekening bij de schatkist, werkt dit uitermate flexibel. Iemand kan sparen op de depositorekening om bij aankoop van een woning het saldo, als aflossing, over te brengen naar de creditrekening van het hypotheekcontract. Later kan men geld kan men altijd opnemen en veel later ook als individueel pensioen. Op deze manier komen spaargelden voor individueel pensioen direct beschikbaar voor de financiering van de eigen woning.

De fiscaal onafhankelijke financiering van de eigen woning opent ook de mogelijkheid om gebruik te maken de (in de VS populaire) omgekeerde annuïteitenhypotheek (De Roon et al., 2011). Hiermee krijgt de woning eigenaar (ouder dan 65 jaar) jaarlijks een deel van de waarde van zijn huis in handen. Hij neemt aldus geleidelijk de vermogenswaarde van zijn woning op als pensioenvoorziening. Omdat dit feitelijk om eigen geld gaat, is dit bedrag belastingvrij en heeft het geen invloed op uitkeringen uit sociale verzekeringen zoals het pensioen. Uiteraard moet het huis daartoe vrij zijn van lasten.

Het is duidelijk dat deze mogelijkheden om het eigen vermogen flexibel in te zetten een hoger rendement kunnen opleveren dan nu mogelijk is. Dat lijkt voldoende om eventuele negatieve inkomenseffecten te compenseren die mogelijk ontstaan ten gevolge van vervanging van de hypotheekrenteaftrek door de starterssubsidie.

Nieuw beleid
Mijn voorstel is het volgende: de hypotheekrenteaftrek wordt direct vervangen door de geschetste starterssubsidie; de overdrachtsbelasting verdwijnt en wordt meegenomen in het tarief voor het huurwaarde forfait; er komt een internet depositobank bij de rijksschatkist, waarbij op de saldi géén vermogensbelasting wordt geheven; afgezien van collectief pensioen en lijfrenteverzekeringen, worden de andere regelingen voor uitgestelde heffing van inkomstenbelasting afgeschaft.

Wat levert dit op? De inkomenseffecten zullen binnen maatschappelijk aanvaardbare normen blijven. De fiscus zal netto meer geld ophalen. De regels voor inkomstenbelasting worden eenvoudiger. De burger wordt weer baas over zijn eigen geld en kan veilig sparen voor de lange termijn. Er komt meer geld voor de aankoop van een eigen woning.

De huidige politieke voorstellen zijn zwak. Het jongste CDA-voorstel tot de inrichting van een speciaal fiscaal spaarpotje om bij te dragen in de financiering van de (eerste) eigen woning, is duur, overbodig en bevoogdend. In het lente-akkoord blijft de hypotheekrenteaftrek bestaan en daarmee ook immobiliteit van persoonlijk vermogen. De kritiek van de EU-commissaris Rehn op de instandhouding van de aftrek is terecht, maar met de starterssubsidie zal hij ongetwijfeld instemmen. De berekeningen van De Nederlandsche Bank tonen aan dat in het lente-akkoord te weinig stimuleert. De “ontdooiing” van private vermogens waar het voorgestelde nieuwe beleid in voorziet, zal geld opleveren voor nieuwe initiatieven en zal stimulerend werken. Dat zou ook de VVD en D66 moeten aanspreken: zij vertrouwen in de eigen kracht van mensen in plaats van een bevoogdende staat.
Referenties

CBS (2010-a): Inkomensklassen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken. Statline.CBS.nl
CBS (2010-b): Woningen; hoofdbewoner/huishouden. Statline.CBS.nl
Evers, Joop J.M. (2011): Hoe de woningmarkt is vlot te trekken. Me Judice, 4-de jaargang, 1 mei 2011.
Hoogduin, L. (2012): Waarom heffen we pensioenfondsen niet op?, NRC Handelsblad, 28 april 2012.
Min WWI (2010): Het wonen overwogen: resultaten van het Woon Onderzoek Nederland. CBS in opdracht.
Roon F. De, Eichholtz P, Koedijk K. (2011): Je eigen huis als pensioen is zo gek nog niet, Me Judice, 18 febuari 2011
Vereniging van de Belastingwetenschap (2011): Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger. Geschrift 242, Kluwer, Deventer 2011.
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bedrijfsobligaties nog altijd interessant
Bron: KBC
We blijven in de obligatieportefeuille een sterke voorkeur hebben voor bedrijfsobligaties. Ze bieden namelijk nog altijd een uitstekende vergoeding voor het kredietrisico. Het renteverschil tussen bedrijfsobligaties en Duitse staatsobligaties is intussen wel al flink gedaald. Maar het bedraagt nog altijd twee procentpunten. Dat is de vergoeding die u krijgt voor het hogere risico van bedrijfsobligaties.

kredietrisico blijft in de schijnWerpers
De recente commotie rond Griekenland en andere eurolanden (vooral Spanje, maar ook Ierland,Italië, ...) houdt het kredietrisico voortdurend in de schijnwerpers van de financiële markten. Daardoor blijft de risicopremie voor debiteuren uit de bankensector hoog. De banken hebben nochtans al uitgebreide maatregelen genomen om hun kapitaal te verhogen. Maar zo lang de onzekerheid aanhoudt, zal zich dat blijven vertalen in hoge rentes op obligaties in de financiële sector.

Bij de niet-financiële emittenten zijn de hoge renteverschillen volkomen onterecht. Dat renteverschil betekent dat beleggers er rekening mee houden dat heel wat kwaliteitsvolle bedrijven zullen falen overde komende vijf jaar. Het risico op wanbetalingen bij niet-financiële bedrijven is evenwel helemaal niet toegenomen. Dankzij de ijzersterke ondernemingsresultaten is het risico zelfs veeleer afgenomen.

Bedrijven zijn gezond
De meeste bedrijven verkeren namelijk in een goede financiële gezondheid. Dat bleek nogmaals uit de resultaten over het eerste kwartaal. De grote Amerikaanse bedrijven hebben de verwachtingen met een ruime marge overtroffen. Bovendien werd de winstgroei breed gedragen, want negen van de tien sectoren presteerden beter dan verwacht.

In Europa bleef de winstgroei stabiel terwijl een daling werd verwacht. Ook hier kunnen we dus spreken van een positieve verrassing. Aan deze kant van de oceaan staan de winstmarges evenwel onder druk. De omzetgroei was groter dan de uiteindelijke winstgroei. Als Europa er de komende maanden in slaagt om een duidelijke weg in te slaan naar een oplossing voor de schuldencrisis kunnen bedrijfsobligaties en vooral de financiële bedrijfsobligaties opnieuw een betere return neerzetten dan de klassieke staatsobligaties.
Terug naar  Inhoud

advertentie Forest Bergen

Euro is ten dode opgeschreven
Bron: Presseurop.eu
Graf%20voor%20euro212x200.jpg Draghi, Merkel, Hollande en Juncker kunnen zich nu wel demonstratief en eensgezind uitspreken voor de euro, maar dat heeft geen zin meer, schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag.

De verschillen in Europa zijn te groot geworden voor een gemeenschappelijke munt.

Michael Fabricius 30 Juli 2012 DIE WELT BERLIJN

Op zijn laatst vorige week is duidelijk geworden dat het politieke Europa de grenzen van zijn draagkracht heeft overschreden.
Gemeinsame Erklärung
Merkel_Logo_de.gifFr, 27.07.2012
Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Hollande haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Entschlossenheit zum Schutz der Eurozone bekräftigt.
Angela_Merkel120x160.jpg Deutschland und Frankreich sind der Integrität der Eurozone zutiefst verpflichtet. Sie sind entschlossen, alles zu tun, um die Eurozone zu schützen.

Hierfür müssen die Mitgliedstaaten, wie auch die europäischen Institutionen, jeweils in
Francois_Hollande_Nantes_2012_120x160.jpgihrem eigenen Kompetenzbereich, ihren Verpflichtungen nachkommen.

Beide Länder unterstreichen die Notwendigkeit, die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 28 und 29. Juni rasch umzusetzen.
De gemeenschappelijke verklaring van Frankrijks president Hollande en bondskanselier Merkel om “alles te doen om de eurozone te beschermen” was niet meer dan een wanhoopsdaad.

Al in de derde zin van de verklaring werd duidelijk hoe ver de ervaringen met de crisis in de individuele eurolanden, inclusief Duitsland en Frankrijk, uit elkaar liggen. Eenieder moet “zijn verplichtingen nakomen op zijn eigen terrein”, heette het. Je zou dat ook als capitulatie kunnen opvatten: iedereen moet maar zien hoe hij zich redt.

Laatste stuiptrekkingen van eurodiplomatie
Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de gemeenschappelijke eurodiplomatie. Er is alleen nog maar sprake van oppervlakkige overeenstemming. Daaronder zijn geweldige middelpuntvliedende krachten aan het werk, en die nemen toe. De ene dag stelt ECB-president Draghi meer hulp voor noodlijdende lidstaten in het vooruitzicht, terwijl de Duitse minister van Financiën Schäuble de toezegging weer intrekt. Griekenland eist meer tijd, terwijl er dagelijks nieuwe meldingen binnenkomen over de nalatigheid van de regering in Athene en Duitse politici openlijk een Griekse exit uit de euro eisen. Een Spaanse minister voor Europese zaken laat de problemen van zijn land achterwege, en vraagt liever om meer geld uit Duitsland. En er heerst evenmin eensgezindheid over de instrumenten – directe of indirecte aankoop van obligaties, steun aan banken en bezuinigingsprogramma’s.

Economieën zijn uit elkaar gegroeid
De Duitse regering neemt overigens alleen in de ECB-directie een minderheidspositie in. Als we de EU-lidstaten uit Oost-Europa erbij nemen ziet de situatie er al heel anders uit. Er gaapt een diepe kloof tussen Noord- en Zuid-Europa. Het is slechts een kwestie van tijd tot het moment komt waarop we elkaar diep in de ogen kijken en moeten toegeven: het gaat gewoon niet meer.

In het elfjarige bestaan van de euro zijn de economieën van Noord- en Zuid-Europa niet naar elkaar toe gegroeid, maar juist uit elkaar. Onder dergelijke omstandigheden heeft een gemeenschappelijke munt geen enkele zin.

PRzeczpospolita_mini300x337.jpgOOLS GEZICHTSPUNT “Het ergste scenario wordt werkelijkheid”


“Is het eind van de eurozone nabij?” vraagt Rzeczpospolita zich af. Het Poolse dagblad verwijst naar het Spaanse idee voor een eventueel extra reddingsplan van  € 300 miljard, afgewezen door de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble. De krant merkt op dat “de eurozone geen geld opzij heeft staan om Spanje te redden” en dat de kosten van een redding mogelijkerwijs nog hoger uitvallen dan  € 300 miljard. Experts van de Londense think tank Open Europe schatten de kosten in op 450 à 650 miljard euro. In zijn hoofdredactioneel commentaar schrijft Rzeczpospolita dat “de EU het zich niet kan veroorloven om Spanje te redden. In tegenstelling tot Griekenland, Portugal of Ierland is Spanje simpelweg te groot”. De krant schrijft verder: [hopelijk] is het Spaanse plan voor een redding ter waarde van € 300 miljard slechts een onderhandelmanoeuvre, en zullen de Spanjaarden tevreden zijn met € 100 miljard [reeds overeengekomen voor de Spaanse banken]. Als hun situatie inderdaad zeer ernstig blijkt te zijn, staat het voortbestaan van de eurozone werkelijk op het spel. Rzeczpospolita vindt dat de huidige crisis laat zien hoe “utopisch het idee was om een confederatie van staten te smeden met een gezamenlijke munt, maar met verschillende politieke, sociale en economische stelsels”. De krant denkt dat “we getuige zijn van het inluiden van het einde van de huidige monetaire unie”. Wat betreft het noodlijdende Spanje, voorziet de krant: het drukken van leeg geld door de Europese Centrale Bank.
Maar dit zal geen eind maken aan de farce [...]
Vroeg of laat zal er [een land] instorten en zal de pyramide van wederzijdse leningen in duigen vallen. Dus tenzij de eurozone verandert, heeft het geen zin om geld uit te geven voor uitstel van executie.
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat als de euro springt?
Bron: KBC

De geruchten dat Griekenland de eurozone vrijwillig of gedwongen zal verlaten, steken de jongste dagen weer de kop op.
De geruchtenmolen wordt gevoed door uitlatingen van Duitse politici en een naderende vervaldag van Griekse schuld op 20 augustus.
Beleggingsstrateeg Luk Van Heden (KBC AM) probeert in het hoofd te kruipen van diegenen die geloven dat een implosie van de eurozone onvermijdelijk is.

In deze bijdrage vindt u enkele gedachtenexperimenten over uitstapscenario’s en mogelijke vluchtwegen voor beleggers.
Voor alle duidelijkheid: KBC Asset Management gelooft niet in een scenario waarin de euro wordt opgebroken. Drie jaar geleden niet, toen de crisis uitbrak. En nu ook niet, nadat honderden miljarden euro’s steun werd gemobiliseerd.

Argumenten om het einde van de euro te voorspellen
Samengevat: een muntunie die geen politieke unie omvat, is uniek en een bron van controverses.


Argument: De levensvatbaarheid van de EMU werd altijd in twijfel getrokken. De euro is nooit echt geliefd geworden. Rond de euro hebben altijd stadsverhalen gecirculeerd. 
blank10x10.png We vergeten die stadsverhalen uit het verleden wel eens. In het najaar van 1998, minder dan drie maanden voor de start, werd nog op brede schaal getwijfeld aan de definitieve start van de EMU op 1 januari 1999: het Grondwettelijk Hof in Duitsland zou de euro afwijzen, Italië en/of Frankrijk zouden een ultieme devaluatie doorvoeren, …
Argument: De EMU is geen optimale unie.
blank10x10.png Dat was al geweten van bij de conceptie in 1993 en de lancering in 1999. Het ontbreekt aan een budgettaire unie (het nieuwe “Europees Semester” is een eerste stap), een bankunie (op de Europese Top van 28 juni werd wel een principeakkoord bereikt), eurobonds (die zijn nog grotendeels onbespreekbaar, maar de dooi treedt in), een fiscale unie (absoluut taboe), een sociale unie (taboe) en uiteindelijk een politieke unie (taboe).
Argument: als de EMU niet werkt, doek hem op.
blank10x10.png Dat is natuurlijk het kind met het badwater weggooien.
Argument: Als de nationale munten weer ingevoerd worden, kan een land het devaluatiewapen opnieuw hanteren. Op die manier kunnen ze hun economie gemakkelijker weer op de sporen krijgen.
blank10x10.png Dat klopt, maar devalueren is geen wondermiddel. Het heeft in de jaren 1970-’90 alvast nooit gewerkt. Op die ene keer na in België in 1982.
Scenario’s voor het opbreken van de EMU Zoals gezegd, we geloven niet in een scenario waarin de eurozone wordt opgebroken. Maar de alternatieven hebben, hoe onwaarschijnlijk ook, ook hun bestaansrecht. Er zijn er overigens niet echt veel.
1. De exit van een euroland, hoe organiseer je dat?
blank10x10.png De europartners kunnen een individueel land niet uitsluiten. Daar bestaat geen procedure voor.
blank10x10.png Een uitstap kan alleen vrijwillig, na een soevereine beslissing van bv. het Griekse of Duitse parlement. Die vrijwilligheid kan ook geforceerd worden door de marktomstandigheden bv. omdat de trojka van EU/ECB/IMF alle hulp aan Griekenland stopzet, omwille van een stormloop op de Griekse banken, ... Een nieuwe munt moet dan in volle chaos gecreëerd worden; dat is geen aantrekkelijk idee.
blank10x10.png
Volgende stappen moeten genomen worden en wel in deze strikte volgorde: voet_L-R-L_lijn_UD34x180.jpg
blank10x10.png Creëer een nieuwe munt, bv. mark of drachme
blank10x10.png Ontwikkel financiële instrumenten (biljetten, rekeningen, kasbons, obligaties, …) in die nieuwe munten.
blank10x10.png Laat de markt van die nieuwe munt tot ontwikkeling komen. Mark/drachme en de euro moeten een tijd parallel naast elkaar circuleren.
blank10x10.png Verbied de euro als wettig betaalmiddel binnen de landsgrenzen.
blank10x10.png Een parallel circuit van beide/meerdere munten is absolute fictie. Er zal een massale kapitaalinstroom richting Duitsland op gang komen en kapitaaluitvoer elders, het risico van een stormloop op de banken ergens buiten Duitsland is in ieder geval enorm. Die kapitaalvlucht ontwricht het economische leven. Dat kan alleen vermeden worden door strenge kapitaalcontroles, maar die doen dan weer de handelsstromen binnen Europa stilvallen, …

blank10x10.png In de overgangsperiode dulden beide munten elkaar niet. In Duitsland blijft de euro het betaalmiddel en de nieuwe mark de beleggingsmunt (opslag van vermogen). In Griekenland gebeurt het omgekeerde: de EUR wordt geparkeerd op spaarrekeningen, alleen de drachme circuleert.
2. Een eerste exit zet een kettingreactie in gang.
Misschien heeft de chaos in dat ene land (bv. Griekenland) een afschrikkingseffect, maar de rede is meestal zoek in een dergelijke wanordelijke omgeving. Hou daarbij ook nog rekening met de gevolgen van een onvermijdelijke diepe recessie.

Uiteindelijk verdwijnt de euro overal.
blank10x10.png Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar het is beter dat de euro volledig verdwijnt dan dat de EMU verschrompelt tot een unie van een aantal kernlanden die de euro blijven gebruiken.
blank10x10.png Het opbreken van de euro in een “sterke” euro en een “zwakke” euro heeft geen zin. De “zwakke eurozone” is evenmin als de EMU een optimale muntunie en worstelt met dezelfde problemen. Beide mini-eurozone moeten een nieuwe munt invoeren. Geen van beide kan de euro blijven gebruiken.
Kunnen non-believers zich toch indekken tegen zo’n scenario?

Wie vlucht, kan beter ver genoeg wegvluchten.
Uncle_Sam_pointing_finger_I_want_your_money186x250.gif
blank10x10.png Obligaties in Britse pond, Noorse, Zweedse of Deense kroon of in Zwitserse frank bieden mogelijkheden, maar zijn niet het beste alternatief. Obligaties in Centraal-Europese munten evenmin.
blank10x10.png Obligaties uit opkomende markten kunnen een alternatief zijn. Maar selectiviteit is geboden. Mijd grondstoffengebonden munten. De Aziatische munten lijken de beste keuze.
blank10x10.png Obligaties/geldmarktbeleggingen in Amerikaanse dollar (USD) zijn allicht de beste keuze. De dollar is nog altijd de wereldreservemunt.
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KBC deelt het pessimisme niet
Bron: KBC
Vertrouwensindicatoren sputteren zowat overal in de wereld. Terwijl de Amerikaanse economie uit de gevarenzone van een recessie blijft, stevent Europa  af op een aantal kwartalen van negatieve groei. We geloven evenwel dat de gunstige inflatiecijfers tegengewicht zullen bieden aan de sputterende groeimotor. De centrale banken zullen de goede werking van de financiële markten blijven bewaken en ondersteunen als het nodig is. We verwachten dan ook dat de Europese Centrale Bank haar beleidsrente nog met een stapje zal verlagen.

Europa stevent af op een aantal kwartalen van negatieve groei. De nood aan besparingen speelt daarin een belangrijke rol. De gevolgen van de Europese recessie voor de wereldeconomie worden zwaar overdreven. We delen het pessimisme niet. De inflatie is in mei al afgekoeld en zal in de komende maanden, afhankelijk van hoe olieprijs zich verder ontwikkelt, nog verder dalen. Het effect op de koopkracht van de gezinnen is niet te onderschatten.

Voor het beleid van de centrale banken is er haast geen duidelijker kader mogelijk. De inflatie is op zijn retour, de groei blijft kwetsbaar, de banken zijn nog altijd afhankelijk van de zuurstofkuur van een lage rente. De centrale banken verhogen hun beleidsrente dus zeker niet. We verwachten eerder dat de Europese Centrale Bank haar beleidsrente nog met een stapje zal verlagen. Op langere termijn, wanneer de conjunctuur zijn natuurlijke groeipad heeft teruggevonden, kan inflatie een risico worden.

Ook politiek gezien is de lont voorlopig uit het kruidvat. De Ieren hebben op 31 mei voor het Europese Fiscaal Pact voor Europa gekozen. In Frankrijk kan de nieuwe president Hollande rekenen op een comfortabele linkse meerderheid. De Grieken hebben uiteindelijk niet voor chaos gekozen. Van een Griekse uitstap uit de eurozone is op korte termijn geen sprake meer, maar de problemen van gisteren zijn er vandaag natuurlijk nog altijd wel.

In de KBC-beleggingsstrategie krijgen aandelen nog altijd een hoger gewicht dan de langetermijnnorm. Aandelen zijn nog altijd goedkoop. Europese aandelen leveren een dividendrendement dat hoger ligt dan de 10-jaarsrente op Duitse overheidsobligaties. Bovendien zijn de bedrijven fundamenteel gezond. Hun winstgroei ligt hoger dan de groei van het nominale wereld-bbp. Binnen de obligatieportefeuille geven we de voorkeur aan bedrijfsobligaties.
Terug naar  Inhoud


zhad_753x240.jpg

Een wereld in beweging
Bron: KBC
De opkomende markten zijn in het Voordeel
De economische situatie in Zuidoost-Azië verschilt helemaal van die in het westen. Daarvoor is niet alleen de sterke dynamiek van de handel verantwoordelijk, maar ook en vooral het toenemend belang van de binnenlandse markt speelt hier een rol. Consumptie is er de nieuwe groeimotor. Naar schatting zullen in de opkomende markten de volgende 20 jaar meer dan twee miljard mensen toetreden tot de middenklasse. Deze nieuwe middenklasse heeft dankzij een hoge spaarquote en een lage schuldgraad ruimte voor consumptie en zal verschuiven naar een “westerse” levensstijl. Marktleiders in luxegoederen benutten maar al te graag deze kans buiten hun eigen thuismarkt en halen ondertussen een groot deel van hun winst uit de opkomende markten.

De toenemende Verstedelijking en stijgende WelVaart
Door de verstedelijking kan de bevolking moeilijker in haar eigen noden voorzien. De vraag naar voedsel en drinkbaar water stijgt. Dit biedt kansen voor bedrijven die zich toeleggen op het verhogen van de productie van gewassen. Ook de vraag naar grondstoffen en energie zal gestaag toenemen. De verstedelijking vraagt grotere investeringen in de infrastructuur. Producenten van kapitaalgoederen voor elektriciteitstransmissie en –distributie en producenten van bouwmaterialen kunnen hier hun voordeel doen. Door de toenemende welvaart leven mensen langer. De vergrijzing doet de nood aan medicijnen en medische technologie over de ganse wereld toenemen. De gezondheidszorg is aan een heropleving toe. De sector rekent bovendien op de opkomende markten om een deel van zijn octrooiverval te kunnen compenseren.

Om al deze uitdagingen aan te gaan zijn er vooral nieuwe technologieën nodig: medische technologie, nieuwe landbouwtechnieken, er is nood aan nieuwe alternatieve of “propere” technologie. Technologie blijft dan ook een belangrijk groeiverhaal. Voor bedrijven die innovatief zijn, technologische vooruitgang boeken of nieuwe producten ontwikkelen, is zeker een mooie toekomst weggelegd.

wereld_beweging600x267.jpg
Terug naar  Inhoud


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwachte regels en wetten
Bron: AFM
In 2012 e.v. wordt een aantal nieuwe wetten en regels van kracht op de financiële markten.
Dit overzicht biedt een
kleine greep uit deze wetten en regels.
Meer informatie is te vinden op de AFM-website.

Vanaf 1 juli 2012
Geschiktheidstoets commissarissen

Commissarissen worden getoetst op betrouwbaarheid. Een nieuw wetsvoorstel regelt dat commissarissen ook op geschiktheid worden getoetst.
DESKUNDIGHEID WORDT GESCHIKTHEID

Het wetsvoorstel vervangt het begrip deskundigheid door het begrip geschiktheid.
Bij alle commissarissen (en leden van Raden van Toezicht) van financiële organisaties wordt dan - net als bestuurders - getoetst of ze ‘geschikt’ zijn voor hun rol als commissarissen bij een financiële onderneming.
Vanaf 1 juli 2012
Wet financiële markten BES

Dit wetsvoorstel regelt het toezicht op financiële markten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). (Wwft BES wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
GEDRAGSTOEZICHT OP BES

Sinds de opneming van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel is de Nederlandse minister van Financiën verantwoordelijk voor goed functionerende en integere financiële markten op de eilanden.
De AFM gaat daarmee ook gedragstoezicht houden op de BES.
Vanaf 1 juli 2012
Herziene prospectusrichtlijn

Met dit wetsvoorstel worden onder andere meer eisen gesteld aan de samenvatting van het prospectus.
PROSPECTUS
Met dit wetsvoorstel wordt ook de voorwaarde om te voldoen aan de werknemersvrijstelling bij het aanbieden van effecten verruimd.
Daarnaast vervalt de verplichting om jaarlijks een document op te stellen dat een overzicht geeft van gepubliceerde effectenrechtelijke informatie.
1 november 2012
Verordening short-selling

Op 1 november 2012 treedt de EU-Verordening voor short-selling van bepaalde financiële instrumenten (aandelen, staatsobligaties en credit defaut swaps) in de EU in werking.
UNIFORMITEIT
Met deze Verordening zijn straks uniforme regels voor short selling in de EU van kracht.
Hoewel de Verordening in november in werking treedt, kunnen bestaande nationale maatregelen tot juli 2013 van kracht blijven.
Vanaf 1 januari 2013
Investeringsverbod clustermunitie

Dit verbod gaat gelden voor banken, institutionele beleggers en aanbieders van beleggingsproducten en wordt via de Wet op het financieel toezicht (Wft) geregeld.
VERBOD DIRECT INVESTEREN CLUSTERMUNITIE
De AFM gaat toezichthouden op de naleving van het verbod op investeren in clustermunitie.
Bij overtredingen kan de AFM boetes opleggen.
Vanaf januari 2014
Nieuwe eisen vakbekwaamheid

Vanaf januari 2014 geldt voor adviseurs een diplomaplicht. Nieuwe adviseurs moeten vanaf juli 2014 over één of meerdere diploma’s beschikken. Huidige adviseurs hebben tot juli 2015 de tijd om aan de eisen te voldoen.
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
De nieuwe wettelijke eisen gelden niet voor personeel van beleggingsondernemingen.
De vakbekwaamheid van deze groep is geregeld in Europese wetgeving - in de Uitvoeringsrichtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).
Hierin staat dat medewerkers van beleggingsondernemingen moeten beschikken over vakbekwaamheid, kennis en deskundigheid.
*) Door besluiten of wetgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst op het moment van publicatie niet langer actueel is.
Terug naar  Inhoud


AFM uit zorg over 'execution only' by complexe financiële producten
Bron: AFM
Financiële dienstverleners ontwikkelen steeds vaker bedieningsconcepten, waarbij ze via execution only-dienstverlening producten aanbieden of daar in bemiddelen.
Bij execution only-dienstverlening kiest een consument (of cliënt) zelf een product inclusief alle productopties, zonder advies.

De AFM maakt zich zorgen over de trend om op grotere schaal aan een breed publiek (zeer) ingewikkelde financiële producten zonder advies te verkopen.
Naarmate een product ingewikkelder is, is het voor minder consumenten geschikt om via execution only af te sluiten. 

Deze zorg geldt onder meer voor pensioenverzekeringen. Ook bij pensioenverzekeringen, die als zeer ingewikkeld worden ervaren, is er een verschuiving naar execution only-dienstverlening zichtbaar.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste consumenten de gevolgen van alle keuzes die ze bij dit soort ingewikkelde financiële producten moeten maken, niet zelf kunnen overzien.

Consumenten kunnen, volgens een wetsvoorstel van de minister van Financiën, vanaf 1 januari 2013 door middel van een kennis- en ervaringstoets zelf bepalen of het aanschaffen van een specifiek product via execution only verstandig is.
Dit neemt niet weg dat financieel dienstverleners een bredere verantwoordelijkheid houden om de distributie van een product zo in te richten dat het risico van ‘misselling’ zo klein mogelijk is.

Financiële dienstverleners moeten in ieder geval duidelijk aangeven voor welke doelgroep deze vorm van dienstverlening geschikt is, en voor wie niet. Daarnaast moeten ze bij execution only-dienstverlening duidelijke informatie verstrekken over het product. Uit deze informatie moeten consumenten direct alle essentiële productkenmerken en risico’s kunnen afleiden.
Financiële dienstverleners staan voor de uitdaging om te beoordelen of execution only geschikt is voor hun klanten. Dit zal niet altijd het geval zijn.
Terug naar  Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Vacatures HCC Beleggen 2012
Bron: Bestuur HCC Beleggen
HCC Beleggen LogoOm onze doelstellingen zo goed mogelijk vorm geven zijn we op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

  • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
  • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
  • CD samenstellen met software, koersen, links etc.
  • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
  • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
  • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
  • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar  Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud


Eerder verschenen nieuwsbrieven kunt u inzien op de website van HCC Beleggen: 
www.beleggersonline.nl   Klik hier
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.