HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20120401

Symp58_palm_156x228_IMG_0617.jpg


Economische Vooruitzichten
Bron: KBC

Rustiger vaarwater
De wereldconjunctuur kwam de voorbije maand in rustiger vaarwater terecht. Zoals blijkt uit het producentenvertrouwen in de verwerkende nijverheid, zette het conjunctuur herstel zich in alle belangrijke economieën voort. Door de sterke mate van internationale integratie van productieprocessen kent de huidige conjunctuurcyclus een vrij synchroon verloop, zij het aan verschillende snelheden. In een opwaartse conjunctuurbeweging is dat een voordeel, maar het maakt de wereldconjunctuur ook kwetsbaarder voor externe schokken.
ConjunctuurInRustigerVaarwater_sh770x229.JPG
Risico’s
Er zijn minstens drie mogelijke kanalen die op dit ogenblik een dergelijke externe schok kunnen veroorzaken. Ten eerste is er de mogelijke besmetting van de reële economie door de nog steeds zieke banksector (vooral in de EMU) en de onhoudbare overheidsschuld in vele EMU-landen. Ten tweede is er het gevaar van een sterker dan verwachte stijging van de grondstoffenprijzen in het algemeen, en die van de olie in het bijzonder. Ten slotte is er het gevaar dat de macro-economische onevenwichtigheden zich op een ongeordende manier corrigeren. In deze context spreken we vooral over de onevenwichtigheden op de lopende rekening van de VS en van China, maar evenzeer binnen de EMU tussen het “Noorden” en het “Zuiden”.
            
Monetaire tsunami
De eerste risicofactor is voorlopig niet meer acuut. Na de eerste driejaarse langetermijnherfinancieringsoperatie (LTRO) met volledige liquiditeitstoewijzing van 22 december was ook de tweede editie op 29 februari een succes. Per saldo injecteerde de ECB door deze tweede LTRO voor 310 miljard bijkomende liquiditeiten in het EMUbanksysteem.
De gevolgen van beide driejaarse LTRO’s waren aanzienlijk. Niet alleen zijn alle liquiditeitsproblemen van de (solvabele) EMU-banken voorlopig van de baan, maar ook de herfinancieringen in 2012 van kwetsbare EMU-overheden worden door de overvloed aan liquiditeiten vergemakkelijkt. Vooral voor emissies met vervaldagen die tijdens de looptijd van de LTRO’s vallen, is de rentedaling (en dus de daling van de financieringskost) ronduit spectaculair.
We kunnen echter niet genoeg benadrukken dat met deze ingreep door de ECB de structurele schuldproblematiek in de EMU niet is veranderd. De centrale bank heeft enkel tijd gekocht voor de Europese politici om, bijvoorbeeld door de implementatie van het zogenoemde “Fiscal Compact”, stappen te zetten in de richting van een werkbare begrotingsunie.

ecb_drukt_overheidsrentes201204.jpgGeïsoleerd
Na maandenlang getouwtrek tussen de Griekse regering, de zogenoemde Troika van de Europese Commissie, de ECB en het IMF, en de private schuldeisers, aanvaardde begin maart een groot deel van de private schuldeisers de voorgestelde schuldherschikking.
De overige schuldeisers werden tot deze schuldherschikking gedwongen door de zogenoemde Collective Action Clauses te gebruiken, die met terugwerkende kracht door het Griekse parlement waren ingevoerd.
Enkel het beperkt aantal obligaties naar buitenlands recht blijven nog even buiten schot.
De schuldverlichting ten belope van nominaal 105 miljard EUR maakte de weg vrij voor het tweede hulppakket van de EU en het IMF van 130 miljard EUR. Het betekent ook dat nu vrijwel de volledige resterende Griekse overheidsschuld in handen is van andere Europese overheden en het IMF, terwijl de nieuwe obligaties in private handen een looptijd hebben die tot dertig jaar kan oplopen. Per saldo betekent dit dat de Griekse saga volledig is geïsoleerd van de rest van de EMU en deze niet meer rechtsreeks kan besmetten.
           
Déjà vu
Nu de Europese schuldenproblematiek tijdelijk is verdoofd door de ECB, vormt de hoge olieprijs het belangrijkste conjunctuurrisico voor de komende kwartalen. De opsprong in februari van circa 110 tot 126 USD per vat Brentolie herinnert sterk aan de soortgelijke opsprong van het voorjaar van 2011. Ook deze keer is dat allicht het gevolg van een geopolitieke risicopremie door de spanningen rond Iran en Syrië.
Waarschijnlijk is dit een tijdelijk fenomeen en zal de olieprijs in de loop van 2012 opnieuw dalen tot een fundamenteel realistischere 110 USD per vat.
De aankondiging van de Saudi-Arabische regering dat ze haar productie opvoert om de prijs te drukken wijst erop dat ook zij de huidige prijs als te hoog beschouwt.
Niettemin heeft de ervaring van 2011 ons geleerd dat het Nabije-Oosten een zeer instabiele regio is en dat een risicopremie in de olieprijs wel eens langer kan blijven dan verwacht. Het economisch risico is bijgevolg dat de verwachte daling van de inflatie in de loop van de 2012 als gevolg van statistische basiseffecten een stuk trager kan verlopen dan verwacht, met negatieve gevolgen voor het beschikbare inkomen en de particulliere consumptie.

olieprijs_scheert_hoge_toppen201203.jpgNaar een nieuw evenwicht
De derde risicofactor voor de conjunctuur zijn de externe onevenwichtigheden tussen de VS en China, maar in niet minder belangrijke mate ook binnen de EMU.
Wat het eerste betreft, is de Chinese overheid zich van het probleem bewust en stuurt ze aan op een verschuiving van een uitvoergeleide groei naar een versterking van de binnenlandse vraag. Om dit te bereiken laat ze geleidelijk de RMB appreciëren ten opzichte van de USD, waardoor de reële koopkracht van de Chinese gezinnen toeneemt.
Ook de opmerkelijke inspanningen van de Chinese overheid om de RMB te promoten als internationale transactiemunt zijn een poging om zich uit de afhankelijkheid van de USD te bevrijden en zullen bijdragen tot een geleidelijke en geordende afbouw van de Chinese externe overschotten.

Het verkleinen van de onevenwichtigheden binnen de EMU is een grotere uitdaging. Enerzijds zijn daarvoor structurele hervormingen en een zogenoemde interne devaluatie door loonmatigingen in de tekortlanden nodig, maar ook de surpluslanden hebben hun rol te spelen in het aanpassingsproces.
Terwijl bijvoorbeeld een tekortland als Spanje door besparingen zijn binnenlandse vraag afremt, laten de surpluslanden, Duitsland in het bijzonder, na hun binnenlandse vraag te stimuleren alhoewel daar voldoende ruimte voor is.
Vermits de EMU als geheel bij benadering een extern evenwicht heeft met de rest van de wereldeconomie, zijn de overschotten van de ene binnen de EMU immers voor een groot deel de tekorten van de andere.
Indien deze eenvoudige logica zou doordringen tot de beleidsmakers in de overschotlanden en in de Europese Commissie, zou het onvermijdelijke aanpassingsproces alvast veel minder pijnlijk zijn.  
Terug naar  Inhoud


daytradingad_753x240.jpg

Provisie verbod per 1 januari 2013: stand van zaken
Bron: AFM

31% hypotheekadviezen betaald via provisie

Het aflopen van de rentevastperiode is een belangrijke reden om een hypotheek over te sluiten. Bijna een derde van de hypotheekadviezen wordt betaald door provisie. Dit blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder consumenten.

Aflopende rentevastperiode
Ruim een derde van de recent afgesloten hypotheken is van een oversluiter, een kwart is van een starter. Voor in totaal 22% van de recente sluiters is een aflopende rentevastperiode reden voor een nieuwe hypotheek.
Ruim de helft van de hypotheekeigenaren wordt uiterlijk twee maanden voor het verlopen van de rentevastperiode geïnformeerd. sleutelsIMG_0627_400x275.gifOngeveer 15% van de consumenten zegt niet of minder dan een maand van tevoren hierover geïnformeerd te zijn. Het prolongatievoorstel valt voor ruim één op de drie personen tegen.
De AFM vindt dat voorzienbare teleurstellingen bij klanten moeten worden voorkomen bij het verlengen van de rentevastperiode bij hypotheken. Een financiële instelling kan het belang van de klant centraal stellen door dat goed te regelen en op tijd een nieuw aanbod te doen.

Drie op tien hypotheekadviezen via provisie
De AFM ziet een verdere daling in het aantal hypotheekadviezen op basis van provisie; 31% van de  hypotheekadviezen door intermediairs gebeurt nu op basis van provisie. Twee jaar geleden werden nog zes van de tien hypotheekadviezen via provisie betaald. Met het provisieverbod voor complexe financiële producten is deze beloningsvorm vanaf 1 januari 2013 voor hypotheken verboden.
Ondanks de veranderende betalingsmodellen voor intermediairs zijn er geen belangrijke verschillen van waar men de hypotheek afsluit, vergeleken met eerdere metingen in 2010 en 2011.
Vier van de tien sluit direct bij aanbieder, 35% via een tussenpersoon en 20% via een hypotheekwinkel. Ruim de helft maakt dus nog steeds gebruik van een tussenpersoon. Van deze groep weet een op de acht niet hoe zijn tussenpersoon beloond wordt. Van de sluiters via het directe kanaal weet 22% niet hoe zijn adviseur betaald wordt. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de vorige meting.
Wel doen consumenten nu zelf meer huiswerk. Gemiddeld besteedt men 7 uur aan gesprekken met adviseur(s) om een keuze te maken voor de soort hypotheek en de aanbieder. Daarnaast stopt met nog eens 7 uur aan eigen tijd in onderzoek naar hypotheken. Eind 2010 was men 5,8 uur bezig met zelf informatie zoeken.

Achtergrond onderzoek
Deze Consumentenmonitor 2011 is uitgevoerd in oktober/november 2011 onder 374 recente hypotheeksluiters en 133 consumenten van wie de rentevastperiode is verlopen. Ieder half jaar voert de AFM de Consumentenmonitor uit.
zie ook:  Consumenten monitor 2011 - hypotheken
Terug naar  Inhoud

advertentie Forest Bergen

Nederland rijker dankzij betere cijfers
Bron: DNB
Het buitenlandse bezit van Nederland wordt per saldo danig onderschat.
Als alle buitenlandse vorderingen en verplichtingen van Nederland volledig tegen marktwaarde worden meegeteld, is ons land doorgaans aanzienlijk rijker dan volgens de gebruikelijke manier van meten. In de periode 2004-2011 scheelde dat herhaaldelijk meer dan EUR 100 miljard, soms zelfs het dubbele.
Dankzij_betere_cijfers_620x310.jpg
Ook eind 2011 was Nederland EUR ruim 70 miljard rijker volgens de cijfers tegen marktwaarde die DNB geschat heeft en vandaag voor het eerst op haar website publiceert, in aanvulling op de gebruikelijke cijfers. Volgens de nieuwe cijfers bedroeg het netto buitenlandse bezit van Nederland eind vorig jaar bijna EUR 300 miljard (zie grafieken).

Hoe rijk of arm een persoon is, hangt onder meer af van de manier waarop dat wordt gemeten. Met een land is dat niet anders. Elk kwartaal brengt DNB de buitenlandse vorderingen (activa) en verplichtingen (passiva) van Nederland zo goed mogelijk in kaart. Wat daar dan uitkomt aan netto buitenlands bezit, hangt onder meer af van de manier van meten. AEX2004-11_400x352.jpgVoor een zo actueel en realistisch mogelijk beeld kijkt DNB door de bril van  'de markt', zoals het IMF dat voorschrijft, maar marktwaarden zijn niet altijd voorhanden. Hoeveel is bijvoorbeeld volgens 'de markt' een in Canada gevestigde dochtermaatschappij van een Nederlands concern waard? Dat is niet bekend.
De huidige praktijk is om voor zo’n dochter, bij gebrek aan beter, het bedrag te nemen uit de boekhouding van het Nederlandse concern. Gevolg daarvan is wel dat de activa op de balans van Nederland worden onderschat. Immers, in de boekwaarde zijn bijvoorbeeld niet begrepen de toekomstige in Canada te behalen winsten, waar de markt óók waarde aan toekent. Keerzijde van het verhaal is dat de buitenlandse passiva, deelnemingen door buitenlandse concerns in binnenlandse dochters, net zo worden onderschat.

Het door elkaar gebruiken van boek- en marktwaarden is niet bevorderlijk voor een goed inzicht in de netto buitenlandse bezittingen van Nederland, ook wel het netto externe vermogen genoemd.
Dat valt ook te illustreren voor individuele concerns zoals Royal Dutch Shell. Wanneer de aandelen van buitenlandse beleggers in dit Nederlandse concern tegen beurswaarde worden meegeteld als passiva van Nederland, maar de buitenlandse dochters tegen een (veel) lagere boekwaarde als activa, dan is duidelijk dat de netto bezittingen van ons land worden vertekend. Met dit meetprobleem kampen ook andere landen.

Hoe de onderschattingen van dochtermaatschappijen per saldo uitpakken, verschilt van land tot land. Dat hangt af van de bedragen die ze vertegenwoordigen. Die zijn voor Nederland aanzienlijk: ultimo 2011 bedroegen de totale uitgaande kapitaaldeelnemingen - in buitenlandse dochters -  EUR 489 miljard, de inkomende deelnemingen - in binnenlandse dochters - EUR 271 miljard. Buitenlandsbezit2004-11_400x338.jpgDergelijke boekwaarden van dochters liggen doorgaans fors onder de marktwaarde, soms zelfs tientallen procenten, zo valt af te leiden uit de bedragen waarmee ook de boekwaarden van hun beursgenoteerde moederondernemingen achterblijven bij de beurswaarde (de marktkapitalisatie). Dat geldt gerekend in euro’s het meest voor de activa (die zijn het omvangrijkst). Gevolg: onze netto buitenlandse bezittingen worden met miljarden onderschat.

Om daar inzicht in te verschaffen gaat DNB naast de gebruikelijke boekwaarden van inkomende en uitgaande deelnemingen ook schattingen publiceren van hun marktwaarde. Daartoe worden voortaan voor elke in Nederland beursgenoteerde onderneming de beurswaarde en de boekwaarde (het eigen vermogen) met elkaar vergeleken. Verschillen ertussen worden aan concernonderdelen buiten Nederland, de uitgaande deelnemingen, toegerekend naar rato van hun veronderstelde bijdrage aan de concernactiviteit (afgemeten aan de winstbijdrage dan wel het eigen vermogen). Maar ook inkomende deelnemingen - door buitenlandse concerns in Nederlandse dochters - worden van boekwaarde op marktwaarde gebracht. Daarbij wordt het eigen vermogen van deze niet-beursgenoteerde dochters, dat wil zeggen hun boekwaarde, verondersteld ongeveer net zoveel bij de marktwaarde achter te blijven als het eigen vermogen van de wél beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Na het op marktwaarde brengen van uitgaande en inkomende deelnemingen blijkt Nederlands netto buitenlandse bezit aanzienlijk hoger uit te vallen. Hoe hoger de AEX, hoe groter doorgaans de correctie van het netto externe vermogen van ons land (zie de witte balkjes in de rechterfiguur).
In de periode 2004-2011 bedroeg de onderschatting van ons netto buitenlandse bezit in sommige kwartalen soms meer dan EUR 200 miljard, ruim een derde deel van het bruto nationaal product van Nederland. Het beursklimaat speelde daarbij een belangrijke rol (hoe optimistischer beleggers, hoe groter ook de kloof tussen markt- en boekwaarde). Uit de betere cijfers blijkt Nederland dus doorgaans rijker te zijn.

Bovendien vertoont het netto buitenlandse bezit na aanpassing ook een opwaarts beloop dat beter spoort met de grote lopende rekeningoverschotten van Nederland. Goede cijfers zijn des te belangrijker nu lopende rekening en extern vermogen een belangrijke rol gaan spelen in de zogeheten Excessive Imbalances Procedure, afspraken van Europese landen om macro-economische onevenwichtigheden beter te kunnen monitoren en voorkomen.

Referenties en links:
Publicatie: Netto extern vermogen van Nederland in 2011 opnieuw hoger door lopende rekeningoverschot
Achtergrondartikel: Naar een beter beeld van Nederlands netto bezittingen in het buitenland.
Overzichten: Betalingsbalans en extern vermogen
Terug naar  Inhoud


RG_NH_ad_201109_753x202.jpg

Sinds 26 maart 2012 kunt u ook handelen in futures op de AMX index
Bron: Euronext
nyselogo.jpg  U kunt nu ook handelen in AMX-Index®futures.                                            


AMX logos455x309.jpg
Met een contractgrootte van € 50 keer de stand van de AMX-Index, de index voor middelgrote Nederlandse ondernemingen, is de Midkap-future (handelssymbool: FMX) kleiner dan de AEX-future (FTI).

De kleinere contractgrootte maakt de future geschikt voor zowel grote als kleine beleggers.

Meer informatie over de nieuwe futures vindt u hier.
 


Binnenkort ook AMX-Index® Opties


Met ingang van 10 april 2012 komen ook AMX-Indexopties in de notering.
De opties (AMX) en futures (FMX) op de AMX-Index geven extra kleur aan uw beleggingsportefeuille.
AMXindexFuture20120330.jpg
Meer informatie over de AMX-Index kunt u hier vinden.
Terug naar  Inhoud


Voetbal op TV? Ook aandelenmarkten kijken mee
Bron: DNB
Tijdens wedstrijden op het WK voetbal in 2010 werden beduidend minder aandelen verhandeld. Zodra een land in actie kwam, liepen bovendien de nationale aandelenprijzen uit de pas met het buitenland.
Spanning_op_het_veld_beurshandel_krimpt620x291.jpg
Na de succesvolle kwalificatiereeks kan het Nederlands elftal zich opmaken voor het Europees kampioenschap voetbal in Polen en de Oekraïne. De groepswedstrijden tegen Denemarken, Portugal en Duitsland zullen door vele Nederlanders op de voet worden gevolgd. Behalve op sportief vlak, zal het EK ook op economisch vlak niet onopgemerkt blijven. Zo besteden consumenten tijdens een kampioenschap voetbal meer geld aan bepaalde producten, zoals televisies, frisdrank en bier. Diverse werknemers nemen bovendien makkelijker vrij, terwijl anderen zich eerder ziek melden.

Minder aandelenhandel tijdens wedstrijden van het nationale team op de WK 20
Figuur-1-klein_tcm46-268298_sh430x230.gif
Figuur 1                                                         zie verder *Noot 1.
Minder handel tijdens wedstrijden
Ook aandelenmarkten ontkomen niet aan de invloed van Koning Voetbal. Zo handelden investeerders tijdens wedstrijden op het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika een stuk minder.

Figuur 1 geeft een overzicht voor de aandelenbeurzen van veertien landen die in de zomer van 2010 deelnamen aan dit toernooi. Tijdens de wedstrijden die Nederland speelde in Zuid-Afrika, blijkt in de 25 fondsen die opgenomen zijn in de AEX-index rond de 30% minder gehandeld te zijn.
Het aantal transacties lag 29% lager dan verwacht, terwijl er in totaal bijna 34% minder aandelen verhandeld werden. Nederland is hiermee niet uniek.

Zuid-Amerika levert kampioen
Ook op andere Europese beurzen, zoals die in Engeland, Duitsland en Frankrijk, handelde men tijdens WK-wedstrijden een stuk minder in aandelen. Op de Duitse beurs werd zelfs bijna 60% minder gehandeld, maar hiermee was Duitsland nog geen wereldkampioen. De grootste uitschieters vonden namelijk in Zuid-Amerika plaats. Op de beurs van Brazilië werden 65% minder transacties gesloten, terwijl in Argentinië bijna 70% minder vaak aandelen van eigenaar wisselden. In Chili werden nauwelijks aandelen verhandeld tijdens wedstrijden. Verrassend is dat ook in de Verenigde Staten, een land waar voetbal niet volkssport nummer één is, er een sterke daling van handelsactiviteit tijdens wedstrijden waar is te nemen.

Beurskoersen liepen uit de pas
Aandelenprijzen liepen tijdens wedstrijden van het nationale team uit de pas met beurkoersen in de rest van de wereld. Normaal gesproken bestaat er een sterke samenhang tussen de beursindex van een land en de aandelenkoersen in het buitenland.
Daling in de samenhang tussen nationale en wereldwijde aandelenkoersen
Figuur-2-klein_tcm46-268300_sh430x220.gif
Figuur 2                                                          zie verder *Noot 2.


Tijdens voetbalwedstrijden op het afgelopen WK was dit verband veel minder sterk. Gemiddeld genomen reageerde de aandelenindex van een land 20% minder op wereldwijde koersschommelingen op het moment dat het nationale team een wedstrijd speelde. Dit resultaat suggereert dat de lokale investeerders door het volgen van de wedstrijden van hun nationale team minder goed in staat waren koersrelevante informatie te verwerken.

Figuur 2 laat zien dat de procentuele daling vooral groot was in Mexico en Zuid-Afrika. In deze twee landen was de samenhang tussen nationale en internationale beurskoersen rond de 50% minder sterk tijdens wedstrijden van het nationale team. In de Verenigde Staten was de samenhang twintig procent minder sterk, terwijl in Engeland en Frankrijk de daling bijna 30 % betrof.

Implicaties voor communicatie
Investeerders geven niet altijd volledige aandacht aan nieuwe informatie. Deze bevinding is een aandachtspunt voor centrale banken die transparant willen zijn over hun beleid. Bij het geven van informatie kan er niet zonder meer van worden uitgegaan, dat marktpartijen deze oppikken. Volledige aandacht van financiële markten is een optimistisch uitgangspunt, wanneer zelfs volkssport nummer één al voor de nodige afleiding zorgt.
ref: http://www.dnb.nl/publicatie/publicaties-dnb/dnb-working-papers-reeks/dnb-working-papers/working-papers-2012/dnb268307.jsp

*Noot 1: Figuur 1 toont voor veertien landen de procentuele daling in het aantal transacties op de aandelenbeurs tijdens wedstrijden van het nationale team op het WK 2010. De daling is berekend ten opzichte van een normaal handelspatroon, gedefinieerd als de gemiddelde handel op hetzelfde tijdstip, op de zelfde dag van de week, maar tijdens een periode voor- en nadat het WK plaatsvond.
*Noot 2: Figuur 2 toont voor zes landen de procentuele daling in de samenhang tussen de nationale beursindex en de MSCI World Index tijdens wedstrijden van het nationale team op de WK
Terug naar  Inhoud


Noordbeleggen753x244.jpg

Pokeren met de Zwitserse Centrale Bank
Bron: Peter Devaere,  Peter Devaere trading + coaching
Zschweizerische_nationalbankLogoAI300x211.jpgHet is stil geworden rond de Zwitserse Frank.

Na het ingrijpen van de SNB, de Zwitserse Centrale Bank in september 2011 werd zogezegd "per decreet" de koers van de frank aan de euro gekoppeld.

Alles zou eraan gedaan worden om de frank boven de 1,20 te houden. Een zucht van verlichting voor alwie ergens een lening in frank had lopen. Het was een rigoureuze stap maar de Zwitsers hadden succes. Ze hadden de opmars van hun munt een halt toegeroepen.
De hoteliers in de alpen konden opgelucht adem halen. Maar wie had gedacht dat de EUR/CHF na deze interventie weer zou gaan stijgen kwam van een koude kermis thuis.  In de eerste weken ging het wel even nog richting 1,25 maar dan waren de fans van de frank er weer als de kippen bij hun geliefde munt op te kopen.
Het gevolg is een patstelling waar eigenlijk niemand echt baat bij heeft.
Als zelfs een centrale bank, die naar eigen zeggen over onbeperkte middelen beschikt om de koers van de eigen munt om het even waarheen te sturen,  er niet in slaagt dit te doen, dan moet de aandrang van de markt enorm zijn.
Eurchf-cl750x363.jpg
Het gevolg is dat zich het valutapaar sindsdien nauwelijks nog beweegt. Het zit al weken vast tussen de geweldige pressie die de frank-enthoesiasten opbouwen en de demarcatielijn bij 1,20 die de SNB heeft getrokken: tot hier en niet verder!
Of in de taal van de bank zelf: "Die SNB wird den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro weiterhin mit aller Konsequenz durchsetzen. Sie ist bereit, dazu unbeschränkt Devisen zu kaufen."

eur-ch276x217sh.jpgEn nu het valutapaar weer heel dicht bij deze "magische steun" wordt verhandeld (1,2050) moet er dan niet gewag worden gemaakt van een uitzonderlijke kans voor beleggers?
Hier kan je met een piepklein risiko op een devaluatie van de frank zetten.
Je hebt toch de SNB als steun in je rug. Want wie is zo vermetel om zich tegen een centrale bank te positioneren?
De interventies van de BOJ, de Japanse Centrale Bank hadden in de laatste tijd trouwens ook succes.
De koers van de yen is in de laatste weken stevig gedaald.         
En toch...
De ervaring leert dat je aan de beurs maar beter rekening houdt met het onmogelijke en het ondenkbare. Heel wat hedgefondsen liggen vermoedelijk op de loer om toe te slaan als de muur van de SNB toch niet stand zou houden.

Wordt de steun bij 1,20 eronderuit gehaald dan mag u met een lawine van shorters rekenen die de frank opnieuw in de richting van de pariteit stuwen. Long EUR/CHF, een trade waarmee je niet kann verliezen?
Zo heel zeker ben ik niet..  
Terug naar  Inhoud


CoSAad_201109_753x202.jpg

Vacatures HCC Beleggen 2012
Bron: Bestuur HCC Beleggen
HCC Beleggen LogoOm onze doelstellingen zo goed mogelijk vorm geven zijn we op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van onze vereniging.

Dat hoeft niet meteen een grote klus te zijn, maar leden die een deeltaak willen verrichten -die relatief weinig tijd kost- zijn  zeer welkom. Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden van deeltaken waarvoor wij mensen zoeken zijn:

  • het op ad-hoc basis een artikel schrijven voor onze website of een cursus willen geven over alle vormen van beleggen, de analysemethodieken, emotie en beleggen etc.
  • beleggingssoftware beoordelenactieveleden_gezocht_sh400x236.gif
  • CD samenstellen met software, koersen, links etc.
  • het actueel houden van (een deel van) onze website/ons forum
  • webmaster voor en meewerken aan de nieuwe inrichting van onze website
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia
  • het verrichten van (deel)taken tijdens onze HCC Beleggen symposia en/of beurzen
  • een bestuursfunctie.

Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op.

Denk ook eens aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.

Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Klik Hier of meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.
Terug naar  Inhoud


Oproep aan beleggers in regio Overijsel en Flevoland
Bron: Redactie 
FlevoEnOverijsel753x200.jpg
Terug naar  Inhoud


Aanmelden en routebeschrijving 58-ste HCC Beleggen Symposium
Een entreebewijs voor het 58-ste HCC BeleggenSymposium kunt u  bestellen door u aan te melden via onze website:
Klik hier om u aan te melden  
Het HCC Beleggen Symposium wordt gehouden in:

Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6,
4103 NR, Culemborg
nederland
Laat de route zien in een nieuw venster


Terug naar  Inhoud


Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
De HCC Beleggen Kalender op onze website en  deze Agenda zijn inmiddels een begrip onder beleggers in Nederland en België geworden. Voor veel andere sites zijn wij de de facto bron van informatie.
Toch zijn nog niet alle events in onze Agenda opgenomen. Daarom willen we ook aanbieders van seminars, cursussen en beleggersbijeenkomsten in de gelegenheid stellen, zelf hun events aan te kondigen, zowel op ons forum als in onze nieuwsbrieven. Plaatsing van (vrij toegangkelijke) educatieve bijeenkomsten zijn kostenloos.
(Bijeenkomsten met een educatief karakter welke niet gratis toegankelijk zijn danwel
bijeenkomsten met een niet uitsluitend educatief karakter kunnen onder voorwaarden ook in onze agenda opgenomen worden. Wilt u meer weten neemt u dan even contact  op met de redactie)
Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.