HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20110201Overheidsfinanciën binnen de EMU blijven voor onrust zorgen:
Bron: KBC Bank
Het belangrijkste agendapunt van de financiële markten tijdens de voorbije weken was de houdbaarheid van de overheidsfinanciën binnen de EMU.  Vanaf de tweede helft van december liepen de CDS-premies op 5 jaar voor overheidsobligaties van de zogenaamde GIPSlanden verder fors op. 201101CDS470x347.gif
De uitschieter was de Griekse CDS-premie die opliep tot 10,3 procentpunten op 10 januari. Als gevolg van de aanslepende politieke impasse kwamen ook de Belgische overheidsobligaties in het vizier van de financiële markten. Voornamelijk dankzij ingrepen door de ECB daalden de CDS-premies weer, maar zij blijven niettemin nog altijd op een onrustwekkend hoog peil. De onzekerheid op de financiële markten zal nog een hele tijd aanhouden en allicht pas structureel afnemen wanneer de EMU-overheden expliciet een garantie geven voor alle overheidsobligaties binnen de EMU. Het permanent maken van het bestaande reddingsmechanisme EFSF vanaf midden 2013 is een belangrijke eerste stap, maar nog niet voldoende om de markten gerust te stellen. De afwezigheid van een onvoorwaardelijke garantie speelt hierin allicht een cruciale rol.

Een bijkomend probleem is de sterke verwevenheid van de problematiek van de overheidsfinanciën met de gezondheid van de financiële sector. Die is het gevolg van ten eerste de belangrijke blootstelling van die sector aan overheidsobligaties, en ten tweede van de sterke onderlinge afhankelijkheid van de financiële instellingen, die het gevaar van een domino-effect na een eventuele schuldherschikking inhoudt. Dit besmettingsgevaar geeft aan de problematiek van de overheidsschulden een toxisch karakter, dat voor een stuk vergelijkbaar is met dat van de CDO-problematiek. Het besmettingsgevaar leidt bovendien tot de vrees dat het bestaande reddingsmechanisme EFSF niet voldoende gekapitaliseerd zou zijn om alle overheden in financieringsproblemen desnoods te kunnen ondersteunen. Voor een deel kan dit probleem worden opgelost door de middelen van het EFSF te verhogen. Het EFSF beschikt op dit ogenblik indien nodig over 750 miljard EUR (inclusief de hulp door het IMF). De uiteindelijke finaliteit van een dergelijke piste ligt echter in een volledige en onvoorwaardelijke garantie voor alle EMU-overheidsobligaties, voorzien van de nodige controlemaatregelen om gebrekkige budgettaire discipline door individuele lidstaten te voorkomen.
Terug naar  Inhoud


Beleggen in grondstoffen: actief of passief?
Bron: Jan de Koning
De aanhoudende prijsstijging van veel grondstoffen trekt een toenemend aantal particuliere beleggers richting deze markt. Of het nu om goud, zilver of tarwe gaat, beleggers willen een graantje meepikken van de onevenwichtige vraag- en aanbod verhoudingen in de grondstoffenmarkt. En geef ze eens ongelijk. Een belegger in grondstoffen profiteert van de groei in opkomende landen, beschermd zijn vermogen op optimale wijze tegen hoge inflatie en ‘last but not least’: een belegging in grondstoffen verlaagt het risico van de totale portefeuille. Echter: hoe te beleggen in grondstoffen?

Direct
Een belegger die een goudklomp koopt omdat hij denkt dat de goudprijs gaat stijgen, investeert op een directe manier in grondstoffen. Direct beleggen in grondstoffen betekent zonder grote omwegen investeren in deze beleggingscategorie. Als belegger kunt u vanzelfsprekend een goudklomp of zilveren munten kopen, maar wie direct wil inspelen op een prijsstijging van olie of aardgas wordt geconfronteerd met de nodige problemen. Zelfs wanneer u de ruimte heeft om een olievaten in uw tuin op te slaan, zal uw partner, de buurt en de overheid niet staan te juichen over uw nieuwste investering. Gelukkig is er een alternatief.

Op de wereldwijde termijnmarkten (futuresmarkten) worden veel grondstoffen namelijk op een andere ‘directe’ manier verhandeld. Op deze markten kunnen handelaren contracten kopen (of verkopen) die recht geven op de fysieke levering (of leverplicht) van een bepaalde grondstof op een vastgesteld moment in de toekomst. Spreekt men over de handel in grondstoffen, dan bedoelt men in de regel de handel in termijncontracten op grondstoffen. Koopt u een dergelijk contact, dan profiteert u direct van een eventuele prijsstijging van de desbetreffende grondstof. Heel direct dus.

Een groot nadeel voor veel beleggers is de omvang van deze financiële contracten. Wanneer u bijvoorbeeld een termijncontract op een vat Texaanse ruwe olie koopt, dan heeft u weliswaar recht op de levering van 1000 olievaten, maar wordt u ook geacht ruim 87.000 dollar neer te leggen voor een dergelijk contract. Geen sinecure voor de gemiddelde belegger die direct in grondstoffen wil beleggen…

Banken en fondsbeheerders hebben dit probleem voor u opgelost door gestructureerde producten te creëren of fondsen te lanceren die direct in grondstoffen beleggen. Door deel te nemen in een dergelijk fonds, kunt u met een veel kleiner bedrag direct inspelen op de bewegingen van de grondstoffenmarkt.
Grafiek:

Relatieve rendementsontwikkeling van Grondstoffen

 (DJ UBS Commodity Total Return Index versus Eurostoxx-50).

Relatieve rendementsontwikkeling van Grondstoffen (DJ UBS Commodity Total Return Index versus Eurostoxx-50). Bron: Bloomberg en Somerset.nlBron: Bloomberg en Somerset.nl
Indirect
Indirect beleggen in grondstoffen is ook mogelijk. Een belegger die op deze manier investeert in grondstoffen doet dit met een omweg. Om te investeren in een prijsstijging van goud koopt hij of zij bijvoorbeeld de aandelen van een mijnbouwbedrijf dat deze grondstof delft. Een andere mogelijkheid is het kopen van de aandelen van een bedrijf dat speciale machines produceert die gebruikt worden bij de mijnbouwproductie. Er is nog een indirecte manier.

Enkele landen zijn rijk aan grondstoffen. Denk hierbij aan Zuid-Afrika, Australië en Canada. U zult begrijpen dat deze landen volop profiteren van de toegenomen activiteit in de grondstoffensector. Sommige beleggers kiezen er dan ook voor om een indextracker te kopen op de belangrijkste beursindex van bijvoorbeeld Australië of Canada. Enig nadeel hierbij is dat u ook indirect belegt in ondernemingen die in deze index zijn opgenomen, maar zelf op geen enkele wijze profiteren van de grondstoffensector.

Tot slot is het mogelijk om in vastgoed te beleggen dat zich in de buurt van mijnbouwlocaties bevindt. Een groei van de grondstoffensector heeft namelijk een aanzuigende werking op veel andere economische activiteit in een bepaalde regio, waardoor vastgoedprijzen kunnen stijgen.

Beste keuze
Direct of indirect in grondstoffen: wat is de beste keus? Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een zo direct mogelijke investering in grondstoffen middels de termijnmarkt of via afgeleide producten. Ik beleg dus liever zelf in goud dan in een mijnbedrijf dat naar goud zoekt. Hier heb ik een drietal motieven voor.

Ten eerste is een directe investering minder tijdrovend dan een indirecte. Het analyseren van de vraag- en aanbod verhoudingen van een bepaalde grondstof kan intensief zijn. Heeft u research gedaan, dan kunt u vervolgens meteen een directe positie in de betreffende grondstof nemen. Belegt u echter indirect, dan moet u ook nog opzoek naar het juiste bedrijf dat het beste profiteert van de stijging die u voor ogen heeft. Zo kom ik tot het tweede motief.

Heeft u namelijk een onderneming gevonden waarvan u denkt dat deze profiteert van een stijgende grondstofprijs, dan heeft u bij lange na geen garantie dat deze onderneming daar daadwerkelijk van gaat profiteren. Stakende werknemers, onbehoorlijk ondernemingsbestuur, het doen van te dure overnames: als indirecte belegger in grondstoffen zijn er tal van zaken die u mee moet nemen in uw analyse.

Tot slot blijkt volgens de Universiteit van Yale, dat het direct beleggen in grondstoffen uitzicht biedt op een tot drie maal toe (!) zo hoog rendement als een indirecte belegging. Vanzelfsprekend zijn er bedrijven te vinden die veel meer in waarde kunnen stijgen dan de grondstof die zij delven. Maar hoe verder grondstoffen in prijs stijgen, hoe groter de stakingsdreiging bij producenten wordt en hoe meer ondernemingsfraude op de loer ligt.

Laat ik daarom afsluiten met een uitspraak van de bekende Amerikaanse schrijver (en belegger!)
Mark Twain over het indirect beleggen in grondstoffen:
“Een goudmijn is een gat in de grond met een leugenaar erboven”.
Terug naar  Inhoud


Aandelenmarkten: solide basis voor herstel?:
Bron: Dexia Bank
2010  was  een moeilijk  beursjaar. Het contrast met 2009 was groot omdat de beurzen vanaf de lente een grillig en volatiel verloop kenden  ingevolge het uitbreken  van  de Europese schuldencrisis  en  de remmende invloed  die ervan uitging voor het economisch herstel.

De meeste hier beschouwde Europese beurzen sloten het jaar af met een bescheiden  positieve return  van  3  à  5%. Frankfurt daarentegen was uitstekend op dreef (+16,1%) en kon zo wedijveren met de Amerikaanse beurzen die allemaal ruim 11%  hogerop  klommen. De Eurostoxx50  presteerde ondermaats  (­5,8%) omwille van  de CAC40  (­3,4%) en natuurlijk  de zeer slechte score voor de Zuid Europese beurzen die 10 tot 35% verloren.

Op mondiaal vlak viel de mooie opmars van  zg. grondstoffenlanden  op, naast de merkwaardige 16%  daling  van de Chinese beurs. Bij de sectoren waren de banken de negatieve uitschieters gezien de zowat 40% indexdaling.

20110127dexia01_373x216.jpgVoor  2011  zijn  de verwachtingen  hoog  gespannen. Men gaat ervan  uit dat de economische opleving  zich  zal doorzetten  ondanks  de begrotingsbesparingsmaatregelen die reeds  in  heelwat Europese landen  werden  genomen. Normaal zal de bbp­groei lager uitvallen dan in 2010 maar van  een  mogelijke “double dip”  is  geenzins  sprake. De economie wordt natuurlijk ondersteund door de voortzetting van  het soepel monetair beleid  door de centrale baken, alsook  van  de liquiditeiteninjectie ten  voordele van  de financiële instellingen, die nog volop in herstructurering zijn na  de crisis  van  2008.  Daarnaast wordt gerekend  op  de Duitse locomotief die na een +3,6% expansie in 2010 nog eens met 2,4%  zou  kunnen  groeien  onder impuls van de sterkere concurrentiekracht en een hernemende vraag van de gezinnen.

Met grote belangstelling  wordt uitgekeken naar een politieke doorbraak op Europees vlak omtrent de lancering van  een  permanent en  waarschijnlijk  sterk  verruimd Europees  stabilisatiefonds  (2  000 miljard  euro?), alsook omtrent de “collective action” clausule voor de obligaties die vanaf midden 2013 zullen worden uitgegeven, omtrent de concrete invulling  van  het economisch  beleid met eventuele sancties en misschien ook omtrent de lancering van een programma van euro­obligaties.

Begin  februari zou hieromtrent meer duidelijkheid moeten komen. Als  dat het geval is  dan  zou  kunnen  gewerkt worden  aan een  ietwat duurzame oplossing  voor de aanslepende schuldencrisis. Er moet worden vermeden dat de opeenvolgende veilingen  van  Portugese, Spaanse en Italiaanse overheidsobligaties  telkens  uitgroeien  tot speculatieve bewegingen en verhoogde onrust.

Tegen  deze achtergrond zouden  de bedrijven moeten  in staat zijn  om hun winsten  te verbeteren, na de financiële herstructureringen  die vele onder hen reeds  gedaan hebben  in de nasleep van de crisis. In elk geval wijzen de waarderingsindicatoren op een context die geenszins duur is. Gehoopt wordt dat de dividenduitkeringen  zouden kunnen  stijgen, wetende dat  het dividendrendement vorig jaar reeds hoger lag dan het obligatierendement. De focus op  aandelen  met een  aantrekkelijk  dividend  is  niet zo abnormaal als men weet dat de  return die de aandelen in de  voorbije decennia  konden  neerzetten  voor  meer dan 50%  bestond  uit dividenden. Opvallend  is  ook  de hernieuwde fusie­ en  overnameactiviteit, die grotendeels wordt gefinancierd met de ruim beschikbare liquiditeiten en of aandelenruil. Het is  dan ook  niet verwonderlijk  dat beheerders  het gewicht voor aandelen  in  een gediversifieerde portefeuille optrekken, hoewel niet iedereen zover gaat om aandelen te overwegen tegenover de gebruikte benchmark.

De risico’s ten aanzien van dit vertrouwvol vooruitzicht zijn nochtans niet te onderschatten. Het gevaar bestaat dat de snel oplopende grondstoffenprijzen, die al dan niet uitgelokt worden  door speculatieve posities, uitmonden  in een hogere inflatie, die dan door een  verstrakking  van  de monetaire politiek  door de centrale banken  zou  kunnen bestreden  worden. Uiteraard is  dergelijk scenario  nefast voor  de economische groei, voor  de herstructurering  van de financiële sector en voor de beurs. Een analoge evolutie zou  eveneens  kunnen  uitgelokt worden  door een  uit de hand  lopende kwantitatieve versoepeling door de Federal Reserve en  een  weigering  van  de Amerikaanse regering om een  geloofwaardig meerjarig  begrotingssaneringsplan aan te kondigen. Een  algemene verhoging  van  het rentepeil wordt dan onvermijdelijk.

 Een ander risico is dat de schuldencrisis ontspoort en toch aanleiding  geeft tot een  herschikking  voor een  van  de zwaar  belaagde Zuid­Europese landen. zeepbellen250x327.jpgHoewel de Europese Unie dit kost wat kost wil vermijden, blijft de mogelijkheid bestaan zolang er geen doorbraak komt zoals hierboven werd beschreven. Het is evident dat we dan op onbekend  terrein  komen  en  alles  uiteindelijk  mogelijk wordt. Zeker is dat we dan een nieuwe bankcrisis moeilijk zullen  kunnen  ontlopen  omwille van  de  omvangrijke posities in Zuid­Europees overheidspapier. De beurzen en de economie zouden hieronder zwaar lijden.

Een  derde risico  is  het uiteenspatten  van  de al dan  niet zeepbelachtige expansie van  de groeimarkten  ingevolge een  te  snelle verstrakking  van  het Chinese monetaire beleid  of een  op  de spits  gedreven valutaoorlog  met hernieuwd  protectionisme. Hoewel de  kans hierop  relatief klein is, mag de mogelijkheid niet worden uitgesloten in een marktomgeving die bol staat van speculaties en hypes die telkens uitmonden in overdreven volatiliteit.

Hoewel institutionele en  particuliere beleggers  nog altijd drempelvrees  hebben  ten  aanzien  van  aandelen, zou  de aantrekkingskracht van de beurzen toch moeten toenemen. In  het meest gunstige scenario, wanneer we gespaard blijven van de vermelde risico’s, is een positieve return van 7 to 10% haalbaar voor dit kalenderjaar. Deze prognose is veeleer bescheiden  maar vrij realistisch  gezien  de verwachte dividendenexpansie en  de overtuiging  dat de economische opleving  zich  zal doorzetten, zij het waarschijnlijk vertraagd.
Terug naar  Inhoud


Advertentie:
Op talrijk verzoek :
BAM !
Beurs Analyse Magazine NL

www.BamNL.nl
10      Handelssystemen per jaar
voor  ambitieuze traders
door Frans Schreiber

Elke maand bespreking van een nieuw handelsmodel,
 op basis van onder andere :

advertentie_BAM_20110128_teksten_image001_720x140.png
De voormalige reeks Handelssystemen, sinds feb’2000 geschreven door F. Schreiber RBA© in het blad TKA (dat gestopt is per dec 2010), zal worden voortgezet in het blad BamNL. Hiermee wordt een podium gecreëerd waarop traders en investeerders zich kunnen aansluiten, van kunnen leren en de beschreven tactieken mogen verbeteren, zodat er een sterk platform voor actieve handelaren ontstaat. Een eigen uitgave geeft bovendien meer ruimte om op specifieke situaties – backtesten, programmeren, codes, resultaten en vragen - in te gaan. Bij voldoende deelname zal er een BamNL-dag worden georganiseerd, waar de modellen nog eens uitgebreid aan bod komen.


BamNL!
advertentie_BAM_20110128_moneylijn_image001_341x117.png
Word Nu abonnee! Meld u aan via www.BamNL.nl
meer info verkrijgbaar in Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., het eerste nr verschijnt in de eerste week van februari
Zorg dat u geen nummer mist!
BamNL verschijnt tienmaal per jaar op blad, een jaarabonnement kost E 99.50,
dat is slecht E 9.95 per trading systeem
Terug naar  Inhoud


Adviseer Nout Wellink eens een keer:
Bron: DNB
Games: de interactieve manier van leren
De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van het Eurosysteem, waaronder DNB, hebben een paar educatieve games uitgebracht.
Uitgangspunt in deze games is dat er telkens naar een advies aan Nout Wellink moet worden toegewerkt

Inflatie en het dagelijkse leven
monetaire_beleidsinstrumenten400x258.jpgDeze in ECB-verband ontwikkelde game Inflation-island laat de speler ervaren hoe inflatie het dagelijkse leven beïnvloedt. In Inflation Island leren de spelers over de voordelen van prijsstabiliteit en de negatieve effecten van deflatie, hoge inflatie en hyperinflatie op particulieren en de samenleving.
Het geeft inzicht in de gevolgen van inflatie voor de economie en de maatschappij als geheel. Ook wordt aandacht geschonken aan 'uitwassen' als hyperinflatie en deflatie.

Monetaire beleid 
In €conomia – het monetairbeleidsspel - zitten de spelers zelf aan de knoppen van het monetaire beleid. Ze nemen besluiten over de rente om de inflatie te beteugelen. Ze worden bijgestaan door een team van adviseurs en door indicatoren als de geld- en productiegroei.

scorenmetbeleid400x253.jpgMacro-economie
Wat gebeurt er als de olieprijs stijgt of de koers van de euro omhoog gaat? En wat zijn de gevolgen van de Chinese economie die 'boomt' en van de vergrijzing in Nederland? Het interactieve online programma Scoren met beleid maakt duidelijk hoe deze actuele gebeurtenissen de macro-economie beïnvloeden.

Scoren met beleid  Dit programma maakt aanschouwelijk hoe bepaalde gebeurtenissen de macro-economie beïnvloeden en is gebaseerd op een economisch kringloopmodel. Het schetst de verbanden tussen diverse macro-economische grootheden. Zowel monetair beleid als budgettair beleid komen aan bod. Evenals de dilemma's waar de beleidsmakers mee te maken krijgen.

Terug naar  Inhoud


Advertentie:
Samen meer rendement
Samen meer rendement

TradersClub Magazine
50 pagina’s vol technische en kwantitatieve analyse, redactie: Harry Geels

Workshops
o.a. met Aloys Mattijssen, Geert-Jan Nikken, Gokhan Erem, Michael Ahrens en Rombout Kerstens

Nieuwsbrieven
Need-to-know informatie voor actieve beleggers

Meld u gratis aan op de website en ontvang 1 magazine ter kennismaking:
www.tradersclub.nl
Terug naar  Inhoud


AFM beboet SNS om Madoff-fondsen:
Bron: redactie
SNS Bank is door de AFM beboet wegens nalatigheid in de advisering van klanten in buitenlandse beleggingsfondsen in de jaren 2008 en 2009. Het ging onder meer om fondsen die belegden in constructies gelieerd aan beleggingsfraudeur Bernard Madoff.

Bewerking_SNS_bank_Zierikzee400x142.jpgSNS Bank, onderdeel van de financiële beursgenoteerde instelling SNS Reaal, gaat mogelijk in beroep tegen de boete.

De twee bestuurlijke boetes van ieder 30.000 euro betreffen de periode januari 2008 tot en met mei 2009.
Volgens de Autoriteit Financiële Markten heeft SNS Bank onder meer nagelaten klanten vooraf te wijzen op de risico's van buitenlandse beleggingsfondsen die niet onder (adequaat) toezicht staan.

Kennis en ervaring
De klant is door SNS Bank niet gevraagd naar zijn kennis en ervaring met dit type fondsen, aldus de toezichthouder. ,,Hierdoor kon SNS niet beoordelen of dit type fondsen wel geschikt was voor deze klanten en was zij niet in staat om indien nodig de klanten hiervoor te waarschuwen.''
Volgens SNS Bank ging het om een beperkte groep klanten die op advies van hun eigen financieel adviseur belegden in de niet-geregistreerde buitenlandse beleggingsfondsen. Toch staakte SNS Bank de dienstverlening en legde begin december 2009 een voorstel neer tot tegemoetkoming bij gedupeerde klanten. Hierop is ongeveer 75 procent van hen ingegaan.

Derde boete
SNS Bank is ook een derde boete opgelegd, van 5000 euro, die nog niet door de AFM openbaar is gemaakt. De grondslag van deze boete is nog niet definitief vastgesteld.
Bernard Madoff werd eind 2008 gearresteerd voor megazwendel. Beleggers wereldwijd gingen voor tientallen miljarden het schip door de piramidespel-constructie. In 2009 werd Madoff veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 jaar.

Werkwijze van Madoff
Madoff bediende zich van een piramidespel-achtig soort bedrog, waarbij oude "investeerders" hun rendement krijgen uitgekeerd uit de inleg van nieuwe "investeerders". Dit gaat goed zolang het nieuw aangetrokken kapitaal de uitkeringen te boven gaat. De fraudeur heeft echter wel een goed verkopend verhaal nodig, en bovendien een zich uitbreidend netwerk in sneeuwbalvorm.
Een Ponzifraude wordt daarom wel een affinity fraud genoemd: het leunt sterk op onderling vertrouwen van de deelnemers.

Madoffs systeem voldeed aan beide voorwaarden; hij zorgde er bovendien voor dat zijn uitkeringen niet al te hoog waren, zodat zijn kaartenhuis niet te snel zou instorten.
PiramideGizah400x222.jpgDe 'strategie' waarmee Madoff zijn vehikel verkocht, bestond uit een stelsel van door middel van opties afgedekte aandelen van de 35 meest indexgerelateerde beursfondsen. Risico's werden verkleind door put-opties te kopen die een minimumprijs garandeerden. In ruil hiervoor werden call-opties geschreven (verkocht), die echter de mogelijke winsten op de aandelen afdempten. Dat leidt tot verkleind risico, maar ook tot geringere winstmarges.

De strategie van Madoffs fonds was echter niet opzienbarend: hij keerde rendementen uit van rond de 10%. Het opzienbarende was dat zijn fonds vrijwel nooit verliezen registreerde: slechts drie maal in 87 maanden.
Het netwerk dat Madoff exploiteerde was aanvankelijk dicht bij huis: goede vrienden en sociale kringen waarin hij verkeerde, exclusieve clubs in Florida en New York, en charitatieve instellingen. Naderhand werd veel van het netwerk verzorgd door hedge funds en banken, die het door hen beheerde kapitaal geheel of gedeeltelijk in Madoffs fonds investeerden en daarvoor commissie en een percentage opstreken.

Die instellingen werden dus tussenpersonen die geen vragen stelden en meeprofiteerden van het netwerk.

Madoff hoefde zelf geen contact meer te onderhouden met individuele klanten en dat deed hij dan ook niet. Hij volstond met het verzenden van maandelijkse staatjes van uitgekeerde bedragen en een korte uitleg van zijn split-strike strategy. Nadere vragen ging hij stelselmatig uit de weg.

Het is tot dusverre onmogelijk te reconstrueren of Madoff zijn zwendel vanaf het begin zo had opgezet, of dat hij pas na verloop van tijd op zijn Ponzi-plan overging. De vroegste aanwijzingen voor fraude dateren van het begin van de jaren '80. Op dat moment was Madoff, via zijn beleggingskantoor, reeds een zeer gerespecteerd man op Wall Street.   meer over  Bernard Madoff  zie:  Wikipedia
Terug naar  Inhoud


De droom-machine:
Bron: Traders  Emilio Tomasini
Minstens een keer in zijn trading-carrière zoekt elke trader naar de „droom-machine“ – of hij dit nu toegeeft of niet. Maar wat is dat eigenlijk?
Als men hiernaar zoekt is het tenslotte belangrijk om te weten of ze überhaupt bestaat en mocht dit het geval zijn, hoe ze eruit ziet. Bewerking_SNS_bank_Zierikzee400x142.jpgWe zouden ook kunnen vaststellen dat er helemaal geen droom-machine bestaat en dat we ons enkel inbeelden dat we iets dergelijks gevonden hebben.

De droom-machine is een algoritme dat zonder een of ander risico veel geld genereert. Als men hierover nadenkt, heeft men meestal een tool voor ogen dat tientallen of zelfs honderde trades per dag doet – en wel met een heel geringe drawdown en een zekere dagelijkse winst.
Mocht het tot verliezen komen, dan verdelen we ze over de hele dag. En omdat het algoritme vele trades per dag doet, is het eenvoudig om de break-even te bereiken en nu en dan een aantal mooie winsten te bereiken.Emilio Tomasini

Emilio Tomasini is een professionele, full time trader. Hij handelt aandelen discretionair en is systeemhandelaar voor futures (grondstoffen, aandelen- en obligatie-futures). Verder adviseert hij institutionele handelaars bij het quantitatieve traden.
Meer informatie over hem leest u op www.emiliotomasini.com. Zijn e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In een paar boeken vindt men een functie die de drawdown en het rendement met het aantal trades in verbinding brengt.

Het zou dan net hetzelfde zijn als men honderden trades per dag doet of honderden trades in zijn volledige carrière.

Dit betekent: wat men als actieve trader op korte termijn op een dag ziet, ziet een trader op lange termijn in zijn gehele loopbaan.

De droom-machine is nu het volgende: Ze doet talrijke intraday trades, heeft enkel binnen een dag drawdowns en elke dag eindigt met winst.

Bevalt deze machine u?

Het is een high-frequency-trading-systeem. Niemand weet wat een high-frequency-trading-systeem is, maar iedereen weet wat een droom-machine is.

Nadat we de machine gedefinieerd hebben, praten we nu over de mogelijkheid dat ze daadwerkelijk bestaat. De eerste gedachte is of we de droom-machine al ooit een keer in actie hebben gezien. Ik kan deze vraag met ja beantwoorden.
Bijvoorbeeld: Laatst hebben een paar trader-collega’s 300 000 Euro gewonnen – met een Excel-programma dat automatisch vraag en aanbod genereert. Uw trading-kapitaal bedroeg 100 000 Euro. Niet slecht. Dit gebeurt echter enkel als er iets ergs op de markten gebeurt, zoals bijvoorbeeld Griekenland dat blut raakte. Anders verdient de droom-machine 200 tot 300 Euro per dag, dus peanuts in vergelijking met haar succesdagen.

Ongeveer 13 jaar geleden zag ik een andere droom-machine in de derivatenmarkt. Ze kocht en verkocht aandelen-index-futures in de 50-tick-chart. Na een paar maanden ging de machine echter alweer op de fles, hoewel haar uitvinders met meerdere 100 000 (vandaag Euro’s) schuld achterbleven. 

Vandaag de dag zijn er veel software-aanbieders die producten verkopen waarmee men een systeem met gewoonlijke indicatoren zoals de RSI of stochastiek kan ontwikkelen en dat een ondoorzichtige logica en een genetisch optimeringsproces vertoont. Gewoonlijk gaat het bij dergelijke software-programma’s om de zogenaamde „Black Boxes“, die men alleen kan gebruiken als men voldoende vertrouwen heeft in een God. Volgens mijn ervaring kan een trader met de codes van deze systemen echter aantrekkelijke winsten op de DAX behalen.

Al bij al kunnen we vaststellen dat sommige vormen van de droom-machine ook vandaag nog bestaan of tenminste in het verleden hebben bestaan. Het gerucht dat er vandaag de dag high-frequency-trading-systemen bestaan die elke dag een vermogen genereren maar die zelden in actie worden beleefd, is onder traders alom bekend.

Ik ben van mening dat men het geloof in een droom-machine nooit mag opgeven.  Elke trader heeft dat geloof. Het is bijna een religieus geloof, dat u een goed gevoel geeft. Gooi de droom-machine dus niet over boord.

Laat me hopen dat er op zekere dag zo’n machine bestaat die me rijk zal maken zonder pijn en zonder drawdowns; die het geld in mijn portefeuille schudt zoals de waterkraan dat doet met het gieten van water in een fles. Wat zou ons tradersleven zijn zonder de hoop om op een dag een droom-machine te vinden? "
Terug naar  Inhoud


Zet alvast in uw agenda: 
2 april 2011
56 ste HCC Beleggen Symposium
Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
Terug naar  Inhoud