HCC Beleggen Nieuwsbrief  20100201
inhoud:
Opkomende regio’s in betere papieren*)

Traditiegetrouw waren de conjunctuurschommelingen in de meeste opkomende economieën doorheen de huidige cyclus heel wat meer uitgesproken dan in de klassieke industrielanden. Door de verregaande exportafhankelijkheid kregen heel wat opkomende economieën tijdens de crisis harde klappen te verwerken, maar veerden ze de voorbije kwartalen ook gevoelig sterker op. Bovendien wordt het herstel in de opkomende economieën in Azië en Latijns-Amerika niet overschaduwd door belangrijke structurele problemen (1). Dat moet zich vertalen in mooiere groeiperspectieven voor die opkomende economieën.
KBC_feb_2010.jpgBelangrijk is daarbij dat die economieën een structurele verschuiving zouden moeten doormaken van de huidige exportgeoriënteerde groei naar meer binnenlandse groei. Op dat vlak zijn er al duidelijke positieve signalen, maar blijft er hoe dan ook nog een erg lange weg af te leggen. 

De Aziatische voorkeur voor artificieel lage wisselkoersen, geïnspireerd door het Chinese muntbeleid, plaatst een rem op deze structurele verschuiving.

Het Aziatische muntbeleid houdt trouwens nog andere gevaren in.
Dat beleid impliceert immers een te soepel monetair beleid voor de regio.
In combinatie met een krachtiger herstel kan dat op termijn uitmonden in nieuwe zeepbellen.

Op basis van de beschikbare indicatoren is daar vandaag nog niks van te merken, maar de risico’s van nieuwe zeepbellen en de potentiële verregaande gevolgen van het uiteenspatten daarvan zijn niet verwaarloosbaar.

De Chinese overheid nam dan ook al maatregelen om de kredietverlening af te remmen, terwijl in India expliciete renteverhogingen voor vrij binnenkort op de agenda staan.

Openstaande rekeningen

Er bestaat een ernstig risico dat bepaalde Aziatische overheden binnen een aantal jaren de rekening gepresenteerd krijgen voor hun huidige beleidskeuzes. Voor de belangrijkste klassieke industrielanden komt die rekening er zeker en zelfs al duidelijk vroeger.
Zowat alle klassieke industrielanden zullen de komende jaren het budgettaire roer volledig moeten omgooien. Zowel in de VS als in de meeste Europese landen is het huidige pad van de overheidsfinanciën op termijn onhoudbaar.
Pijnlijke saneringsinitiatieven worden de komende jaren onvermijdelijk.
Voor bepaalde landen, met Griekenland op kop, wordt het zelfs zo goed als onmogelijk om voldoende budgettaire inspanningen te doen om het vertrouwen van de financiële markten te behouden.

Ten slotte is er ook nog een aantal landen dat vandaag al af te rekenen heeft met de pijnlijke gevolgen van eerdere beleidskeuzes. De Baltische staten combineerden de voorbije jaren een systeem van vaste wisselkoersen met een voortdurend verlies aan concurrentiekracht. De weg terug loopt langs de keuze voor een expliciete devaluatie met voor de hand liggende gevolgen voor de uitstaande schulden in vreemde munt of een interne devaluatie wat een jarenlang volgehouden loonmatiging inhoudt. Beide opties zijn pijnlijk. Overigens zitten een aantal eurolanden in een gelijkaardig bootje als de Balten.

De recessie mag dan al voorbij zijn en het herstel is duidelijk, maar de terugkeer van rustige hoogconjunctuur is nog veraf.

(1) In tegenstelling tot Centraal-Europa waar een aantal landen geconfronteerd wordt met de problemen veroorzaakt door de nefaste cocktail van vaste wisselkoers, verlies aan concurrentiekracht en excessieve kredietverlening.

Bron:  KBC Update Economische Vooruitzichten februari 2010

Betalen voor content:  Bezint eer ge begint

Eric_Smchmidt_Google Het is de laatste tijd vaak in het nieuws, we moeten voor online content gaan betalen.

Mediamagnaat Rupert Murdoch, eigenaar van News Corp claimt dat 'gratis' verleden tijd is. 

Dit betekent dat de New York Times die twee jaar geleden de betaalde delen van de site heeft opengesteld nu toch weer abonnementsgeld zal gaan vragen.  
Google topman Eric Schmidt ziet niets in betaald nieuws online en geeft de plannen van Rupert Murdoch weinig kans van slagen.

Nieuws is op internet in overvloed gratis te krijgen en denkt daarom dat mensen niet bereid zijn om ervoor te betalen.

Inmiddels heeft Newsday - één van de grotere kranten in de VS - het advies van Murdoch opgevolgd. De resultaten zijn 35 betalende abonnees en een bijna halvering van het internetverkeer en dat 4 maanden na de beslissing van Newsday, die 350.000 kranten verkoopt in de regio's Nassau, Suffolk, Queens, Long Island en andere gebieden rondom New York.
RupertMurdoch_News.jpg
Om de krant achter een betaalmuur te plaatsen onderging de site een redesign die 4 miljoen dollar kostte en abonnees moesten voortaan 5 dollar per week of 260 dollar per jaar betalen om toegang te hebben tot hun krant.
De hiervoor genoemde resultaten publiceerde The New York Observer. Van de investering van 4 miljoen dollar werd tot nog toe 9.000 dollar gerecupereerd via 35 betalende abonnees; in december bezochten nog 1,7 miljoen bezoekers de site (vergeleken met 3 miljoen een jaar eerder). Samen met de bezoekers blijven nu ook de adverteerders weg!

Investeren in mijnbouwfirma's actief in zeldzame aardmetalen

De laatste tijd verschijnen er meer en meer artikelen over deze zeldzame aardmetalen- Rare Earth Elements -REE.
Exploratie en productie vinden al vele jaren plaats, voornamelijk in China. Echter door het sterk stijgende verbruik en verlaging van export quota door China is er een verhoogde belangstelling ontstaan voor deze materialen. In dit artikel zal vooral op de investeringsmogelijkheden worden ingegaan.
mijnbouwToepassing en voorkomen
De REE worden toegepast in consumenten elektronica als i-pods, mobiele telefoons, laptops, platte tv's, verder voor groene energie in elektrische auto's, batterijen, zonnepanelen, windturbines, lage energie lampen en in defensiesystemen.
 
Volgens diverse bronnen is 95% of meer van deze materialen afkomstig uit China en heeft China vanwege het stijgende verbruik in 2009 de exportquota al een aantal keren verlaagd en bepaalde heffingen verhoogd en is men nu praktisch voor 100% afhankelijk van materiaal uit China, reden om buiten China deze materialen te gaan produceren.
 
Productie/consumptie
Ontginning is erg duur en commerciële productie is vaak alleen mogelijk in combinatie met andere ertsen of door op locaties te produceren waar hoge concentraties REE voorkomen.
De wereldwijde consumptie is ongeveer 135,000 ton per jaar en de verwachting is dat de vraag de productie al in 2015 zal overtreffen. 
De prijzen van sommige materialen zijn de laatste drie jaar behoorlijk gestegen, andere juist gedaald. Zie tabel onderaan het artikel.
Investeringsmogelijkheden
De REE worden niet op grondstoffenbeurzen verhandeld, maar wel is het mogelijk om in de diverse exploratie bedrijven te investeren.  Lees meer

Meer mogelijkheden met tick size van één cent

5eurocent.gif Hoe kleiner het verschil tussen bied- en laatprijs, des te nauwkeuriger de prijs van een optie kan worden vastgesteld. Daarom is het goede nieuws voor beleggers dat NYSE Liffe vorig jaar juni de tick size voor een aantal contracten heeft verlaagd. De tick size - ook wel het prijsinterval genoemd - is het minimumbedrag waarmee de prijs van een optie mag veranderen.

 Lange tijd was de minimum tick size 5 eurocent, maar voor orders voor aandelenopties met een premie tot en met 20 eurocent  is op 2 juni 2009 het minimum verlaagd naar 1 eurocent.
Kleine spread
Het verlagen van de tick size heeft gevolgen voor de orderinleg. Tot juni vorig jaar, toen het prijsinterval nog 5 cent bedroeg, konden onder de 20 cent uitsluitend orders worden ingelegd van 5, 10 of 15 cent. Nu is het mogelijk ook orders in te leggen van bijvoorbeeld 4, 7, 12, 13, 16 of 17 cent.
1 cent
OptieserieKpn20100129.JPG
Dit simpele voorbeeld maakt duidelijk dat het verlagen van de tick size het inleggen van orders bevordert, het aantal mogelijkheden vergroot en de handel stimuleert. Tevens is het zo dat het verschil tussen bied- en laatprijzen onder de 20 cent nu 1 cent kan zijn. Zorgvuldiger is de waarde van een optie bijna niet vast te stellen. De kleine bied-laatspread kan bovendien kostenverlagend werken.

Alle optieseries
De nieuwe mogelijkheid die werd geïntroduceerd onder de naam Premium Based Tick Size geldt voor alle aandelenopties op de Amsterdamse markt. De enige voorwaarde is dat de premie niet hoger mag zijn dan twintig eurocent. Een kooporder van bijvoorbeeld € 1,98 zal door het handelssysteem worden geweigerd. Wél kan het zo zijn dat de grens van 20 cent wordt overschreden bij een combinatieorder.

Combinatieorders
Een combinatieorder bevat eigenlijk verschillende orders in afzonderlijke series, maar wel met dezelfde onderliggende waarde. Een combinatieorder heeft dus betrekking op één optieklasse. Combinatieorders zijn er de oorzaak van dat we in het orderboek prijzen boven de 20 eurocent kunnen tegenkomen met een tick size van toch maar 1 eurocent. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de combinatieorder in het orderboek voorkomt als één order, maar in werkelijkheid is samengesteld uit verschillende orders. Afzonderlijk noteren deze orders wel onder twintig eurocent. Hoewel beleggers boven twintig eurocent geen orders kunnen inleggen die niet deelbaar zijn door vijf cent, kunnen ze toch handelen in combinatieorders die noteren boven die limiet en waarvan de tick size 1 eurocent is. Dit kan door het afgeven van een bestensorder of door het afgeven van een limietorder met een betere prijs. Noteert een combinatieorder € 0,27, dan kan men bijvoorbeeld een kooporder afgeven van € 0,30.

Toekomst
Als de handel positief reageert op de nieuwe mogelijkheden, kan de grens van 20 eurocent in de toekomst mogelijk worden verhoogd. Ook dan zal de regeling alleen gelden voor aandelenopties.

Marktmanipulatie

AFM_logo_home_new.jpgDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een 'Voorlichtingsbrochure manipulatieve handelspatronen’ gepubliceerd. In het overleg met de markt heeft zij geconstateerd dat nadere behoefte bestaat aan ‘guidance’ over de wijze waarop de AFM het verbod op marktmanipulatie interpreteert en in de praktijk toepast.
Deze brochure probeert in die behoefte te voorzien door handelspatronen te beschrijven die de AFM als manipulatief heeft aangemerkt. De voorbeelden dienen ter illustratie van de hoofdnorm en houden geen goedkeuring in voor andere handelspatronen.
cesr.pngZij zijn gebaseerd op AFM casuïstiek en de door het Committee of European Securities Regulators (CESR) gemaakte indeling van verschillende handelspatronen en de daarbij aangegeven kenmerken van die patronen.
De situatieschetsen zijn enkele voorbeelden van handelspatronen die de AFM als mogelijke gevallen van marktmanipulatie beschouwt.
Dit overzicht is bedoeld als herinnering aan de markt van handelspraktijken die in elk geval verboden zijn.

Met de uitleg over deze voorbeelden wil de AFM marktpartijen een leidraad geven bij het nadenken over de vraag of hun gedrag mogelijk manipulatief is. De selectie van voorbeelden is geen indicatie van prioriteiten van de AFM, noch is zij uitputtend bedoeld.
U kunt de digitale versie van de brochure hier in PDF-formaat downloaden

Donkere wolken boven Griekenland

DonkereWolkenBovenParthenon550x290.jpgDoor de recessie kwamen de overheidsfinanciën van verschillende EMU lidstaten zwaar onder druk. Voor sommigen landen wordt het een erg zware opgave om de budgettaire huishouding van de overheid opnieuw onder controle te krijgen.

Naast Ierland, is dat vooral voor Griekenland het geval.

Dat land maakt het wel heel bont met een budgettair tekort en een overheidsschuld die in 2009 zullen zijn opgelopen tot respectievelijk zo’n 13% en 113% van het bbp.
Het grootste deel van het tekort (liefst 11% van het bbp) is structureel van aard. 

Zonder grondige budgettaire consolidatie valt de hogesnelheidstrein richting een 'faillissement’ niet meer te stoppen, temeer omdat de sterk vergrijzende Griekse bevolking de overheidsfinanciën extra op de proef stelt via oplopende pensioen- en gezondheidskosten. Die kosten maakten in 2009 ongeveer 22% van het bbp uit, maar zullen zonder de hervormingen 26% bedragen in 2025 en liefst 38% in 2060. Met belastinginkomsten van nog geen 35% van het bbp is dat uiteraard problematisch. Om een schuldcrisis te vermijden, zijn snelle, grondige en vooral geloofwaardige fiscale hervormingen een absolute noodzaak.
De toestand van de Griekse overheidsfinanciën ziet er erg somber uit, maar de noodzakelijke inspanningen zijn niet onmogelijk. Als Griekenland erin zou slagen om het primair tekort vanaf 2012 jaarlijks met 1% van het bbp te verminderen om zo in 2017 een primair evenwicht te bereiken, dan kan de overheidsschuld stabiliseren op 152% van het bbp (dit onder de hypothese van gematigde vooruitzichten voor groei, rente en inflatie). De overheidsschuld blijft daarmee uiteraard erg hoog maar hoeft niet het einde van de wereld te betekenen. In een poging om de internationale markten gerust te stellen, kondigde Griekenland onlangs een ambitieus saneringsprogramma aan dat het overheidstekort tegen 2013 moet terugdringen tot 3% van het bbp. Het is echter zeer de vraag in welke mate dit ook in de praktijk uitvoerbaar is.

Ook de Ierse overheid ziet haar rekeningen in sneltempo verslechteren. Een verwachte schuldratio van 96% van het bbp in 2011, tegenover nog 66% in 2009, spreekt boekdelen. Met een struc-
tureel tekort van meer dan 10% is er ook Ierland voor weinig keuze dan de budgettaire broeksriem nauw aan te spannen. Mits een ernstige inspanning zou Ierland erin moeten slagen om een schuldgraad van meer dan 100% van het bbp te voorkomen. Het fundamentele verschil tussen de twee landen is dat de Griekse overheidsschuld, anders dan de Ierse, al aan de vooravond van de wereldwijde financiële crisis was opgelopen tot bijna 100% van het bbp. Bovendien werden de eerste besparingsstappen in Ierland al ondernomen, terwijl een geloofwaardig Grieks hervormingsprogramma nog gestalte moet krijgen. Of hiervoor genoeg politieke wil kan worden gevonden, valt te betwijfelen. Om de ontspoorde trein zelfstandig terug op de rails te krijgen, zal Griekenland pijnlijke keuzes moeten maken. Het land kan daarbij allerminst bogen op successen uit het verleden.

Bij mislukking ligt de weg naar faillissement volledig open. Voor het zover komt, zullen de Europese Unie of mogelijk zelfs het IMF allicht tussenbeide komen. Die zullen dan de Griekse overheid boven water houden, maar zullen in ruil daarvoor verregaande structurele hervormingen en budgettaire inspanningen eisen.

Agenda

*)
Een meer verklarende woordenlijst voor onderhangende begrijpelijkheden:

doorheen de huidige cyclus: ...
heel wat meer uitgesproken:....
veerden ze de voorbije kwartalen ook gevoelig sterker op:...
uitmonden in nieuwe zeepbellen:...
De weg terug loopt langs de keuze :...
zitten ... in een gelijkaardig bootje:...
de problemen veroorzaakt door de nefaste cocktail van vaste wisselkoers:...

En om pijnlijke tekstsaneringsinitiatieven vooruit te lopen mag u deze zelf samenstellen  Biggrin