HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20100801


Herstel in Europa zet zich door, zij het moeizaam.

Bron: KBC

Al in het najaar van 2009 werd het duidelijk dat de Griekse begrotingssituatie slechter was dan de officiële statistieken hadden doen voorkomen. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk met de geldschieters en het land stevende af op een bankroet.
Na veel gehakketak kwam Europa, in samenwerking met het IMF (Internationaal Monetair Fonds), over de brug met een reddingsplan van 110 miljard euro, dat de financiering van de Griekse overheidsschuld voor de periode tot 2012 moest veilig stellen.

logo kbc
OM TE ONTHOUDEN:

-    Tot een uiteenspatten van de EMU zal het niet komen 
-    De ECB zal de beleidsrente tot diep in 2011 onveranderd houden
-    Markante verschillen in groei tussen de landen onderling

Euro op de proef gesteld
Wat begonnen was als een geïsoleerd probleem in de periferie van de eurozone groeide uit tot een geloofwaardigheidsprobleem van de muntunie en zijn instellingen. Daarom ontvouwde Europa een aanvullend globaal plan van 750 miljard euro als vangnet voor schuldfinanciering van andere EMU-lidstaten (Europese Monetaire Unie) in de volgende drie jaren.
gigantisch hulppakketBoven op dat gigantische hulppakket, besliste de ECB ook tussen te komen op de obligatiemarkt. Al die pakketten konden de markten evenwel niet echt overtuigen.

Maar tot een uiteenspatten van de EMU zal het niet komen. Want dit zou een dure, moeilijke en tijd- rovende operatie zijn. Er zit dus niets anders op dan een langdurige saneringsoperatie. Alle lidstaten van de muntunie werken plannen uit om hun begrotingstekorten in te perken en zo het vertrouwen te herstellen.

De Europese groeicijfers vertonen een gemengd beeld
Het bbp (bruto binnenlands product) van de EMU als geheel groeide in het eerste kwartaal van 2010 met 0,8% op jaarbasis. Een matig cijfer.

Daarom ook zal de ECB de beleidsrente tot diep in 2011 onveranderd houden.

Uit de conjunctuur kan de ECB (Europese Centrale Bank) namelijk geen argumenten putten om haar beleidsrente op korte termijn op te trekken. Europa zal, mede door de saneringsinspanningen, een traag groeiende regio blijven. De verzwakking van de euro in de voorbije maanden is wel positief nieuws voor de exportgerichte landen en ondersteunt de economische groei.

Het groeicijfer van de eurozone vertoont enkele markante verschillen tussen de landen onderling. Positieve uitschieters waren Italië (+2,1%) en Portugal (+4%). Aan het andere einde van het spectrum situeerde zich Griekenland (-3,2%).

Ook in Centraal-Europa blijven de data gemengd. Hongarije kwam recentelijk negatief in beeld na enkele ongelukkige uitspraken van een Hongaarse woordvoerder, die de toestand van de Hongaarse publieke financiën vergeleek met de Griekse. Ondanks het feit dat het land ver verwijderd is van een Grieks scenario, veroorzaakten deze uitspraken een verkoopgolf van Hongaars papier. Polen en Tsjechië daarentegen zijn twee fundamenteel gezonde landen. Tsjechië profiteert fors van het herstel in Duitsland. Polen is het enige Europese land dat niet in recessie ging. Dat is nog niet weerspiegeld in de koers van zijn munt. De Poolse zloty is de meest ondergewaardeerde munt van de regio.

Wie aan groei denkt, denkt aan Azië.

Bron: KBC

Terwijl er in de westerse landen nog lang geen sprake is van een duurzame groei, laten de Aziatische markten mooie groeicijfers optekenen. In bepaalde Aziatische landen moet de overheid zelfs ingrijpen om een oververhitting van de economie tegen te gaan. De maatregelen die genomen zijn, lijken alvast adequaat. En mocht het internationaal economisch klimaat wat verslechteren, dan nog beschikt deze regio over voldoende middelen om de groei te ondersteunen. Problemen met overheidsfinanciën en/of buitenlandse schulden, zoals die zich in Europa voordoen, zijn er zo goed als niet. Azië zal ongetwijfeld sterk blijven groeien en daar zijn er verschillende verklaringen voor.
logo kbc
OM TE ONTHOUDEN:

-    Azië zal sterker blijven groeien dan de klassieke geïndustrialiseerde economieën. 
-    De Aziatische beursen zijn aantrekkelijk gewaardeerd.

De Zuidoost-Aziatische regio kan bogen op goede macro-economische fundamenten en biedt dus op langere termijn heel wat potentieel. Terwijl er in Europa en de VS de komende jaren maatregelen zullen nodig zijn om de overheidsfinanciën opnieuw in evenwicht te brengen en om reserves aan te leggen om de vergrijzing van de bevolking te financieren, is er de afgelopen jaren in de Aziatische regio een interne economische dynamiek op gang gekomen. Niet alleen de uitvoer zit in de lift, (de handel binnen de regio is heel levendig) ook de binnenlandse vraag (met name de consumptie) groeit sterk. De demografische ontwikkelingen zijn gunstig. De bevolking is jong en een ontluikende middenklasse zal in de komende jaren voor een gezonde groei van de binnenlandse vraag 440px-Singapore_Skyline.jpg bron wikimediablijven zorgen. Het groeiverschil tussen de opkomende markten en de VS en Europa zal verder oplopen. In tegenstelling tot de klassieke economieën beschikt de Aziatische regio over grote spaaroverschotten. Ter vergelijking: In Europa bedraagt de spaarquote 12 à 14%, in China 30%.

China en de rest van de wereld
De Chinese economie kwam relatief ongeschonden uit de voorbije wereldwijde recessie en keerde het voorbije jaar snel terug op het groeipad van vóór de crisis. Het gigantische stimulusprogramma van de Chinese overheid lag aan de basis van de hoge groeicijfers. In het eerste kwartaal groeide de Chinese economie met ongeveer 12% op jaarbasis. Deze groei was het gevolg van een stevige binnenlandse vraag en een aantrekkende uitvoersector. De expansie van de industriële activiteiten ging onverstoord verder, onder meer door een sterke groei van de bouwactiviteiten in zowel infrastructuur als vastgoed. De uitvoer profiteerde dan weer van de voortdurende groei in de rest van Azië en het voorzichtige herstel in Europa en vooral de VS.

Aziatische beurzen aantrekkelijke gewaardeerd
De Aziatische beurzen presteerden het afgelopen jaar al heel sterk. Daardoor is de beurswaardering opgelopen, maar toch zijn de beurzen nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. De MSCI Emerging Asia beursindex noteert momenteel aan een koers-winstverhouding van 11,1. Dat is nog altijd een korting van ongeveer 11% tegenover de wereldindex. Die korting was vroeger misschien wel groter, maar toen waren de risico’s in de regio ook groter. Gezien de hierboven aangehaalde betere economische fundamenten van Azië in vergelijking met het Westen zou er voor Azië zelfs een hogere waardering dan elders te verantwoorden zijn.

Azië zal dus ongetwijfeld sterker blijven groeien dan de klassieke geïndustrialiseerde economieën. Dankzij de sterke groei in de opkomende markten is er ook op wereldvlak een meer dan behoorlijk groeicijfer mogelijk. Voor 2010 en 2011 schatten we de groei van de wereldeconomie op 4,5 tot 5%. Dat is niet alleen behoorlijk, maar ook hoger dan het gemiddelde van de voorbije 40 jaar.

Hypotheekkennis gering.

Bron: AFM
Vindbaarheid en begrijpelijkheid hypotheekinformatie moet beter.
logo afm 30-03-2010
Banken en verzekeraars moeten hun schriftelijke informatie over hypotheken
verbeteren. De informatie in brochures, offertes en voorwaarden is voor de
gemiddelde consument matig te begrijpen en het is lastig om de juiste
informatie te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU)
in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ABN AMRO, ING en
WestlandUtrecht gebruiken de verkregen inzichten uit het onderzoek voor het
verbeteren van hun schriftelijke hypotheekinformatie.

De leerstoelgroep Taalbeheersing en Communicatie van de Universiteit Utrecht heeft in samenwerking met ABN AMRO, ING en WestlandUtrecht de schriftelijke hypotheekinformatie van deze aanbieders onder 60 proefpersonen getest op vindbaarheid en begrijpelijkheid. De hypotheekkennis van de proefpersonen was gering. Net als in de praktijk bij consumenten bleken de proefpersonen meestal weinig ervaring met hypotheken te hebben. Schriftelijk voorlichten over hypotheken is niet eenvoudig, de materie is complex en de gemiddelde consument heeft weinig kennis van de materie vooraf. Consumenten worden bij het afsluiten van hun hypotheek, anders dan in dit onderzoek, vaak bijgestaan door een adviseur. Hypotheekinformatie moet echter ook zonder de hulp van een adviseur te vinden en begrijpelijk zijn.

Bewerkte boeken van beeldend kunstenaar Frank HalmansDe informatie is vooral matig te vinden en te begrijpen doordat deze onvoldoende is afgestemd op de hypotheekkennis en het taalgebruik van consumenten. De opbouw van informatiedocumenten sluit onvoldoende aan bij de belangrijkste vragen die consumenten hebben over hun hypotheeksituatie. Informatie ‘staat wel ergens’, maar is niet goed te vinden omdat deze niet gegroepeerd is naar de vragen die bij consumenten leven. Ook sluiten de kopjes die boven de informatie staan onvoldoende aan bij de vragen. De formulering van de tekst zelf is vaak juridisch en niet expliciet, waardoor de informatie voor de consument moeilijk te begrijpen is.

Voor het onderzoek zijn ook de informatiepakketten van twaalf banken en verzekeraars die een representatieve afspiegeling van de markt zijn geanalyseerd. Deze analyse geeft geen enkele reden om aan te nemen dat de andere informatiepakketten beter presteren dan de drie pakketten uit het uitgebreidere UU onderzoek. De AFM benadrukt dan ook dat voor de hypotheekbranche als geheel geldt dat dergelijke informatie lastig te vinden en niet makkelijk te begrijpen is.

ABN AMRO, ING en WestlandUtrecht werken proactief aan beter vindbare en begrijpelijke hypotheekinformatie. Ook de UU denkt na over oplossingen, zoals het ontwerpen van een leeswijzer bij hypotheekinformatie. De leeswijzer behandelt de belangrijkste vragen over de hypotheek. Die gaan bijvoorbeeld over belangrijke momenten waarop de hypotheek wordt heroverwogen, zoals het aflopen van een rentevaste periode of een verhuizing.

De AFM verwacht dat alle hypotheekaanbieders hun hypotheekinformatie zullen verbeteren. De AFM stelt via haar website een document voor banken en verzekeraars beschikbaar waarin staat wat de toezichthouder in de toekomst verwacht van hypotheekinformatie.

Schriftelijke hypotheekinformatie: Wat verwacht de AFM?
De gebruiksvriendelijkheid
De AFM  is als overheidsorganisatie de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. 

Meer transparantie bij variabele rente.

Bron: AFM
logo afm 07-07-2010
Het ministerie van Financiën komt met nadere regels om transparantie van
variabele rente te bevorderen. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) blijkt dat de consument onvoldoende informatie krijgt over de
opbouw van variabele hypotheekrente. Het ministerie en de toezichthouder
willen de consument beter inzicht geven bij het afsluiten van een hypotheek

Het onderzoek naar de informatieverstrekking bij variabele rente werd door de AFM gestart naar aanleiding van verschillende klachten van consumenten. In totaal zijn elf hypotheekproducten met variabele rente van acht aanbieders (banken en verzekeraars) onderzocht.
 De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat consumenten voor het afsluiten van een kredietovereenkomst alle relevante informatie krijgen die nodig is om een adequate beoordeling en afweging te maken.
Informatie zoeken en vragen
Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de informatieverstrekking bij aanbieders onvoldoende is omdat er geen informatie wordt gegeven over de opbouw en werking van het rentepercentage en de risico's die daaraan verbonden zijn voor de consument.

De AFM adviseert consumenten naar deze informatie te vragen als deze niet beschikbaar is, en er goed naar te kijken.

Het ministerie streeft ernaar om voor het einde van de zomer over te gaan tot de consultatie van een algemene maatregel van bestuur. Dit om er voor te zorgen dat alle hypotheekverschaffers op dezelfde wijze invulling geven aan de eisen van de Wft en om de consument meer duidelijkheid te geven over de opbouw en risico's van variabele rente.
De AFM  is als overheidsorganisatie de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. 

'Naked short sellers' zijn niet bron van instabiliteit, lakse overheden wel.

Door: Eelke de Jong, “'Naked short sellers' zijn niet bron van instabiliteit, lakse overheden wel”, Me Judice,, jaargang 3, 21 juli 2010.

lloydsNaar aanleiding van de crisis rond de financiering van de Griekse overheidsschuld, zijn er stemmen op gegaan om het naked short selling te verbieden. Dit zijn verkopen op termijn van effecten die de verkoper nu nog niet bezit. Het doel van de verkoper is extra winst te maken doordat hij hoopt tegen de tijd dat hij de effecten moet leveren deze goedkoper dan nu te kunnen kopen. Eelke de Jong beweert dat deze speculanten niet de bron van het kwaad zijn. Het zijn juist regeringen die door hun lakse begrotingsbeleid voer voor speculanten zijn.

 Verbieden of niet?
De praktijk van naked short selling werd door het Nederlandse parlement als ontoelaatbaar neergezet. De motie Roemer (SP)/Hamer (PvdA) pleit er voor deze praktijk te verbieden. Duitsland heeft dat voor een aantal effecten ook gedaan. Met weinig succes overigens want de handel verplaatst zich dan naar buitenlandse vestigingen van Duitse banken. Inmiddels heeft Minister De Jager in een brief aan de Kamer meegedeeld voorlopig van het invoeren van de gevraagde beperkingen af te zien. Maar is er niet iets voor te zeggen? Zijn dit niet speculatieve aanvallen waarbij rijke particulieren ten koste van de gemeenschap winst maken? Had ons parlement niet gelijk toen ze ervoor pleitte in navolging van de Duitsers deze verkopen te verbieden.?

Speculatie roepen regeringen over zich af.
Allereerst is het goed dat we ons realiseren dat deze speculatieve aanvallen in lijn zijn met wat de Nederlandse en Duitse autoriteiten hebben gewild. Daar staat U van te kijken. Dus laten we even terug gaan in de geschiedenis, en wel naar het jaar 1979. Toen werd het Europees Monetair Stelsel (EMS) opgericht. Het EMS bood de Fransen de mogelijkheid om zonder politiek gezichtsverlies weer de Franse franc aan de Duitse mark te koppelen. Bovendien werd een mechanisme afgesproken waarbij in principe de interventies in de valutamarkt werden verdeeld tussen de sterke en zwakke landen. Voor die tijd moesten vooral de zwakke landen (Frankrijk) deze interventies uitvoeren. Al snel kwam het systeem onder druk te staan omdat de Franse regering van Mitterand de uitgaven opschroefde. Het vertrouwen in de franc daalde. De Franse centrale bank moest de franc steunen en vaak moest de vastgestelde spilkoers aangepast worden. Telkens belandden de sterke landen, Duitsland en Nederland, in de beklaagdenbank. Ze zouden niet solidair zijn en de tekortlanden te veel voor de lasten op laten draaien.

Duitsland en Nederland waren die voortdurende beschuldigingen op een gegeven moment beu. Ze hebben toen een externe macht, namelijk de financiële markten, te hulp geroepen. In 1960 was al afgesproken dat het kapitaalverkeer geliberaliseerd zou worden. Daar was weinig van terecht gekomen. Volgens het proefschrift van Age Bakker heeft Nederland in 1982 voorgesteld weer werk te gaan maken van het liberaliseren van het kapitaalverkeer (zie Bakker 1994, 195-201). Dit voorstel viel ook mooi samen met ontwikkelingen naar vrijer financieel verkeer in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Men hoopte dat de financiële markten de overheden met begrotingstekorten tot aanpassing zouden dwingen.

Euroboosheid
De eerste maanden van dit jaar stonden weer de sterkere landen in de beklaagdenbank. Weer zouden ze niet solidair zijn met hun zwakkere Zuidelijke broeders en zusters. Uiteindelijk heeft de truc van het laten vertellen van de slechte boodschap door de financiële markten gewerkt. Je zou verwachten dat de Nederlandse en Duitse regeringen en parlementen blij zouden zijn. Niet dus.

Komt die boosheid voort uit het feit dat de kosten voor de gemeenschap nogal hoog zijn? In ieder geval op de korte termijn valt dat wel mee. Ze zijn bijvoorbeeld veel lager dan in het geval een vaste wisselkoers wordt aangevallen. In het geval van een vaste wisselkoers is de overheid (via de centrale bank) direct een partij. De centrale bank koopt de eigen munt op en verkoopt de buitenlandse munt. Omdat ze zonder noemenswaardige kosten de eigen munt kan maken, verliest ze op deze manier monetaire reserves; vreemde valuta. Dat is een directe kostenpost. Helpt het sterke land door de aankoop van de zwakke munt en moet de laatste alsnog devalueren dan vermindert daarmee de waarde van vreemde valuta in het bezit van deze bank. Een goed voorbeeld hiervan is het verlies van 10,4 miljard euro dat de Zwitserse centrale bank over het eerste halfjaar van 2010 heeft geleden. Dit verlies wordt veroorzaakt door interventies op de valutamarkt gericht op het tevergeefs voorkomen van een opwaardering van de Zwitserse franc. In 1992 was het  Soros die veel geld kon verdienen ten koste van de centrale banken, met name ten koste van de Bank of England.

Bij het verkopen van staatsobligaties ligt dit fundamenteel anders. Hier is de overheid namelijk niet direct koper of verkoper. Stel het vertrouwen in een overheid daalt en beleggers schatten de kans op terugbetaling lager in en verkopen hun bezittingen aan staatsobligaties. De kopers zijn andere beleggers die denken dat doordat de prijs van de obligatie ondertussen is gedaald, het daardoor ontstane hogere rendement het risico wel zal compenseren. Deze kopers nemen daarmee een risico. Met andere woorden, ook nu worden er verliezen geleden maar deze verliezen worden gedragen door particuliere partijen. Hetzelfde geldt voor de winsten. In de krant staat dan wel dat de rente op Griekse staatsleningen sterk is gestegen maar dat betekent dat het rendement op deze leningen is gestegen doordat de prijs van de uitstaande leningen is gedaald. De Griekse overheid hoeft geen cent meer te betalen over de uitstaande schulden. Anders wordt het met nieuw uit te geven staatsobligaties. Daarop zal ze een hogere rente moeten vergoeden, wil ze voldoende beleggers aantrekken.

Speculanten zijn noodzakelijk.
Het is voorstelbaar dat alle marktpartijen geen vertrouwen meer in de overheid hebben, zodat nagenoeg niemand de staatsobligaties wil kopen. Dan valt de markt in deze staatsobligaties stil. Om deze weer op gang te krijgen of te houden, is het noodzakelijk dat er marktpartijen zijn die risico’s durven te nemen. Speculanten als Naked short sellers zijn daar voorbeelden van. Ze zijn dus één van de partijen die nodig zijn om de handel gaande te houden.

Ben ik nu een warm voorstander van dergelijke spelers en correctie door de markt? Dat zult U me niet snel en niet in alle gevallen zien schrijven. Door de anonimiteit van de partijen kan een markt soms gemakkelijker corrigeren dan bevriende partijen. Een nadeel van correctie door de markten is echter dat marktpartijen  altijd te laat reageren en dan de neiging hebben om te overdrijven in hun (straf)maatregelen. Ook dat hebben we nu weer gezien. Jarenlang heeft men verhoudingsgewijs lage rendementen op de Griekse obligaties geaccepteerd. Pas sinds de kredietcrisis realiseert men zich dat het risico van wanbetaling op een Griekse staatslening groter is dan op een Duitse staatslening. Sindsdien zijn de gevraagde rentes op Griekse leningen sterk gestegen.

Consistent beleid noodzakelijk.
Feitelijk hebben Nederland en Duitsland in de jaren tachtig van de vorige eeuw de markt gepropageerd  als een scheidsrechter voor het corrigeren van te buitensporig overheidsbeleid.  Doordat een deel van de markt voor obligaties laks en inconsistent is, gedraagt de markt zich als  een scheidsrechter die tot diep in de tweede helft de kaarten op zak houdt ook al tonen de televisiebeelden dat er grove overtredingen gemaakt worden. En dan plotseling begint hij tegen het einde te wapperen met gele en rode kaarten. Ik heb liever een scheidsrechter die vanaf de aftrap consistent fluit. Omdat , in ieder geval voorlopig, we het met deze scheidsrechter moeten doen, zullen de spelers (de overheden) zich moeten beperken. Pas dan kan er stabiliteit ontstaan. In Europa zal die stabiliserende rol moeten worden ingevuld door de regeringen en parlementen die elkaar eerder corrigeren en de Europese Commissie toestaan gele – want rode heeft ze niet - kaarten uit te delen die wat voorstellen.

Referentie
Baker, A.F.P., 1994, The liberalization of capital movements in Europe, proefschrift Universiteit van Amsterdam.
lloyds 
Eelke de Jong is sinds augustus 1994 hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (tot september 2005 de Katholieke Universiteit Nijmegen). Daarvoor werkte hij aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit van Amsterdam. In het voorjaar van 1994 was hij als gastdocent verbonden aan het Centre for Economic Research and Graduate Education van de Karelsuniversiteit te Praag. Zijn onderzoek beweegt zich vooral op het terrein van de internationale monetaire en financiële economie, waar hij onderzoek heeft gedaan naar mandvaluta, wisselkoersen en de positie van ontwikkelingslanden. Hierover heeft hij in verschillende internationale tijdschriften gepubliceerd. De laatste tien jaar houdt hij zich ook bezig met de rol van waarden en normen (cultuur) op economische instituties en economische prestaties. Eind april 2009 verschijnt van hem het boek Culture and Economics: On values, economics and international business bij Routledge in Londen. Dit boek beoogt een overzicht van het veld te geven en is mede door steun van NWO tot stand gekomen. Hij is lid van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap, dat publicaties uitgeeft en symposia organiseert over verschillende wetenschappelijke onderwerpen. Waar mogelijk wordt hierin een verband gelegd tussen levensbeschouwing en wetenschap. Eelke de Jong treedt regelmatig op in de media. Hij schrijft maandelijks een opiniërend artikel voor het Friesch Dagblad / Het Goede Leven en sinds maart 2009 beantwoordt hij in De Gelderlander wekelijks vragen van lezers over de kredietcrisis.

Gratis HCC!net e-mailadres met spamfilter en virusscanner.

Als lid van HCC krijg je een HCC!net email adres – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – dit adres kun je zelf aanmaken met de naam die je zelf kiest (tenzij deze naam al in gebruik is). http://www.hcc.nl/Media/Images/HCCnet/HCCnet-banner2.jpg

Bij het e-mail account hoort een mailbox van 15 MB waar je nog 5 mail-aliassen aan kunt koppelen.

HCC!net mail wordt automatisch op SPAM, phishing en virussen gecontroleerd, waardoor je zorgeloos mail kunt ontvangen.

Heb je nog geen HCC!net adres, maak dat dan aan door de Profiel Wizard op hcc.nl te doorlopen, klik hier voor instructies.
Veel gestelde vragen over HCC!net webmail
N.B. Deze dienst is beschikbaar voor alle HCC-leden.

Software Freedom Day 2010.

Op 18 september 2010 wordt in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) stilgestaan bij de internationale Software Freedom Day 2010. Meerdere organisaties hebben de handen ineengeslagen om op deze dag aandacht te vragen voor het belang van vrij en open source software.

http://www.hcc.nl/thumbnail.asp?id=41284&hid=img;p=100;mxw=200;Software Freedom Day wordt sinds 2005 wereldwijd gevierd en staat in het teken van vrije en open source software. De deelnemende organisaties willen laten zien wat met vrije en open source software mogelijk is en hoeveel plezier ontwikkelaars en gebruikers halen uit het werken met deze software. Dit jaar hebben de NLLGG, HCC, NLUUG, Ubuntu-NL en ClubNix de handen ineengeslagen om een stevig evenement in Nederland neer te zetten. Op het programma staan verschillende lezingen en workshops die gericht zijn op 'gewone' gebruikers, met onderwerpen als multimedia, gaming, software voor dagelijks gebruik en het gebruik van vrije software en open content bij de overheid.

Via diverse stands krijgen bezoekers informatie en demonstraties over het gebruik van vrije en open source software, en kan kennis worden gemaakt met de verschillende gemeenschappen. Software Freedom Day is bedoeld voor iedereen die bewust bezig is met computers en software, of wie dat wil zijn: jong, oud, geeks, nerds, gamers, enthousiastelingen, nieuwsgierigen en nieuwkomer.

Het programma begint om 10.30 uur, en de toegang is gratis. Op de website www.sfd2010.nl kunt u meer informatie vinden.

NB: Wij van beleggersonline.nl gebruiken vrijwel uitsluitend free- en open source software voor de redactie en website :
 Linux, Apache webserver, Joomla, Kompozer,  FireFox,  Filezilla, Gimp, OpenOffice, Notepad++ etc.

Brain-teaser:  Waar zetten wij als belegger ons geld op in?

Google is voor het derde jaar op rij het sterkste merk van Nederland volgens de BrandAsset Valuator (Overzicht sterkste merken van Nederland).
Dit komt mede doordat Google zich telkens opnieuw uitvindt met diensten als Google Chrome, Google Android en de Nexus One. Google doet dit door een open bedrijfsfilosofie te volgen, voortdurend de lat hoger te leggen en naar zijn klanten te luisteren.
En dat is nieuw.

Je zou een indeling kunnen maken van bedrijven wier bussines model voornamelijk is gebaseerd op:
blank10x10.png
1cent  -    regio (je koopt tenslotte bij eigen... dus melken maar.  Ging goed en gaat soms nog goed..)  vb:  Crysler US, Verolme, PTT, Efteling

Door toegenomen transport- en communicatiemogelijkheden neemt competitie op basis van prijs, kwaliteit en levertijd toe.
Klanten laten zich niet meer zo snel afschrikken door fysieke afstand.     
blank10x10.png
1cent  -    merk / patenten (eenmaal goed presteren altijd op rozen zitten en...  melken maar. Gaat prima maar het wordt al moeilijker,  je moet je intellectuele eigendom en sterke merk met hand en tand verdedigen...)  Coca-cola, Microsoft.

BreinKlanten en nu ook overheden, waaronder ook  de Nederlandse, verplichten steeds vaker het gebruik van open standaards.  Dit was op zich niets nieuws, een moertje uit Duitsland past op een schroefje uit Frankrijk. Nu zet zich dat ook door in de de 'nieuwe producten'; denk hierbij aan open bestandsformaten als *.odt   i.p.v   *.doc (Microsoft)
Denk verder aan, wat door sommige een achterhoede gevecht wordt genoemd,  stichtingen  als Buma  en  Brein  (het belangrijkste doel hiervan lijkt niet zozeer het beschermen van rechten maar veelmeer het beschermen van een bussines-model door het uitschakelen van marktwerking).
blank10x10.png
1cent  -    bedrijfsfilosofie (altijd de beste/openste en/of de nieuwste blijven door naar je klanten te luisteren... ) Google, Toyota.
Waar zetten wij als belegger ons geld op in?

reacties naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

55ste HCC Beleggen Symposium

HCC Beleggen Symposium no 55  6 november 2010.
verrekijker
Ook voor de organisatie van het 55ste Symposium zijn we op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan deze activiteit van onze vereniging. HCC Beleggen Symposia worden altijd door en voor medebeleggers georganiseerd. 
Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden  zijn:
 vacaturesblank10x10        
  • vacaturesHCC Beleggen leden die een lezing willen geven over hun manier van beleggen.  Denk hierbij aan:  optiebeleggen, aandelenbeleggen, beleggingsfondsen, onroerend goed, technische analyse, fundamentele analyse, emotie en beleggen etc, etc.
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia;
  • het verrichten van (deel)taken tijdens beurzen;
  • public relations;
  • het behartigen van de commerciële zaken.
Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op. Denk aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.
Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.