HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20100901


Het inflatiespook. Inflatie of deflatie op komst?
Bron: http://www.thesilvermountain.nl/blog/1129/columns/het-inflatiespook-inflatie-of-deflatie-op-komst.html

Er bestaat veel verwarring rondom de begrippen inflatie en deflatie. De meest gehoorde opvatting is dat inflatie te maken heeft met het bijdrukken van geld en dat inflatie het duurder worden van artikelen betekent.
Beide opvattingen zijn maar ten dele waar.

Inflatie en deflatie zijn elkaars tegengestelden en hebben beiden te maken met zowel de geldhoeveelheid ( H) als de omloopsnelheid (O) van geld.
Het product van beide is het bruto Nationaal Product. In een formule uitgedrukt: H x O =BNP. Het BNP is op zijn beurt weer het product van prijs en hoeveelheid goederen. Bij inflatie gaat de prijs van een artikel omhoog, bij deflatie gaat de prijs naar beneden. Zowel het duurder als het goedkoper worden is dus een gevolg van het samenspel van de hoeveelheid geld en omloopsnelheid ( er van uit gaande dat de hoeveelheid goederen gelijk blijft ).
Inflatie442x300.jpgHet bijdrukken van geld, zoals nu wereldwijd gebeurt, wil niet zeggen dat er automatisch ook inflatie op volgt. Als de geldhoeveelheid groeit, en de omloopsnelheid daalt, gebeurt er uiteindelijk nog niets.

De omloopsnelheid is het getal dat aangeeft hoeveel keer een munt per jaar van eigenaar wisselt.

De omloopsnelheid van geld wordt vooral bepaald door het vertrouwen wat de eigenaar heeft in de munt en de economie. Heeft men weinig vertrouwen in de economimen gaan sparen ( een appeltje voor de dorst), waardoor de omloopsnelheid zal dalen.

Wanneer men echter het vertrouwen in de waarde van de munt ook gaat verliezen, zal men proberen de munt zo snel mogelijk om te zetten in tastbare goederen, waardoor de omloopsnelheid toeneemt.

Op dit moment lijkt Nederland, en Europa, zich vooral op het deflatoire pad te bevinden. Ondanks het vele geld wat door de overheden in de economie gepompt wordt. Dit valt te verklaren doordat het geld zijn weg niet vindt in de economie, maar blijft steken in de kassen van de banken die daarmee hun failliete handel nog even overeind kunnen houden. Omdat de burger merkt dat er slecht economisch weer zit aan te komen wordt er minder besteedt en gaat men meer sparen, waardoor de omloopsnelheid eerder lager dan hoger wordt. Deflatie is dan ons deel. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de waarde van huizen; deze worden minder waard.
Anderzijds zijn er ook wel inflatoire tendensen aan te wijzen, met name bij de grondstoffen en edelmetaalprijzen. Deze worden duurder.

Het is dus niet zo, dat deflatie altijd inflatie uitsluit. Ze kunnen ook samen voorkomen, maar dan op verschillende terreinen.

De inflatie waar men bang voor is heet hyperinflatie, waarbij de bevolking zo weinig vertrouwen meer heeft in de waarde van de munt, dat de omloopsnelheid omhoog knalt en het brood wat gisteren 10 euro kostte nu 20 euro kost. Dit betekent dat de opgespaarde gelden in de vorm van spaarpotten, pensioenen en verzekeringen in rap tempo hun koopkracht aan het verliezen zijn.

Of dit in Nederland ons voorland is valt te bezien. Niemand kan men zekerheid voorspellen wat gaat gebeuren.

Wordt op redelijk korte termijn een Noord-Europese euro ingesteld met een goudcomponent, zal dat het vertrouwen in de munt ondersteunenEuro met Goudcomponent waardoor de omloopsnelheid niet onnodig opgejaagd zal worden. Uw spaargeld zal dan deels zijn koopkracht behouden.

Als maatregelen uitblijven en de bevolking het vertrouwen in de overheid, banken en de economie steeds verder verliezen, zal de omloopsnelheid toenemen.
Zoals u weet komt vertrouwen te voet, maar gaat hij te paard.

Er zijn dan ook in de recente geschiedenis voorbeelden te vinden dat in 1 jaar tijd een hele economie werd opgeblazen door hyperinflatie.

Mondiaal gezien lijkt een scenario met een korte periode van (toren)hoge inflatie het meest voor de hand liggende, voorafgegaan door een langere periode met enige deflatie. Dit lijkt ook de enige uitweg voor de overheden: deflatie maakt de schuldendruk alleen maar groter, terwijl bij inflatie de last van de schulden steeds kleiner wordt.

In beide gevallen is er maar één weg om uw welvaart en onafhankelijkheid te waarborgen, door uw waardepapieren om te zetten in tastbare goederen. En kunnen tastbare goederen bij het inzakken van de wereldeconomie nog een deel van hun glans verliezen omdat er minder vraag naar zal ontstaan, zijn er maar twee dingen echt bestand tegen het inflatie- en deflatiespook: goud en zilver.

Hoera, een daling...
Bron: Jan Breestraat 24 augustus 2010 , www.tarbo.nl
In een vorige column (oktober 2009) schreef ik de onderstaande tekst:

“Hoe hoger de koersen stijgen hoe groter de kans dat de pensioenfondsen, waarvan we bijna zeker weten dat ze hun manier van beleggen na de crash van 2008 niet hebben gewijzigd, wederom een zeperd gaan halen.
Nieuw binnengekomen premies zullen ongetwijfeld wederom onafgeschermd worden geïnvesteerd, waardoor heel gemakkelijk weer nieuwe verliezen kunnen ontstaan.
Bij de voorgaande crashes is dat ook gebeurd en er is geen enkele reden om aan te nemen dat bij de volgende crash het kapitaal nu ineens wél in stand zal blijven”.
Het is nu augustus 2010 en wat lezen we in de kranten?

“Een groot aantal pensioenfondsen zakken wederom onder de vereiste dekkingsgraad en/of hebben geen kans gezien hun dekkingsgraad op peil te brengen.
Enkele pensioenfondsen halen nog geen 90% (!) en zullen binnenkort de pensioenen moet verlagen en de premies moeten verhogen”
Een nieuw begrip heeft zijn intrede gedaan: Pensioenen verlagen heet nu doodleuk “Afstempelen”.
De reden van de nieuwe verliezen staat er niet bij, maar uit eerdere krantenberichten kon men opmaken dat er aandelen ver onder de aankoopprijs werden verkocht en men grote bedragen had belegd in Griekse en Spaanse staatsleningen . . . Ook hoor je fluisteren over Amerikaanse “rommelhypotheken”.
Uiteraard spelen er ook factoren waar de fondsbeheerders niets aan kunnen doen.
Denk daarbij aan de extreem lage rentevergoedingen op cash en het feit dat de gemiddelde leeftijd van de pensioengerechtigden gestaag stijgt, waardoor er steeds langduriger uitbetaald moet worden.

Desalniettemin zullen pensioengerechtigen zich wederom afvragen of de ‘knappe koppen’ van de pensioenfondsen wel goed bezig zijn.
Heeft men geen kennis van de manieren waarmee je, op een simpele manier, een aandelenbezit langdurig tegen daling kunt beschermen? Doet men niet aan de “Value investing”, zoals die al sinds mensenheugenis bekend is geworden door Benjamin Graham, Warren Buffet en Martin Whitman en hun andere bekende succesvolle geestverwanten? Een studie aan de Columbia Universiteit in New York kunt u zich besparen.
De methodiek van deze grootheden is immers al sinds jaar en dag wereldwijd bekend.

Het lijkt of de pensioenfondsen het verschil niet kennen tussen “prijs” en “waarde”.
Kennelijk kijkt met hoofdzakelijk naar TA signalen en de K/W verhouding en heeft geen oog voor de werkelijke intrinsieke waarde van de stukken.
Beide meetpunten zijn totaal ongeschikt om lange termijnbeleggingen aan te gaan. “Value investing” dat is waar het om draait.
Enorme verliezen kunnen o.a. ook worden voorkomen om bij bedrijven te kijken naar het ROE (Rendement Op Eigen vermogen) Halszaak is dat dit wel elk jaar gecheckt moet worden.
Werkt u met de OK score dan wordt er jaarlijks een röntgenfoto” van het bedrijf gemaakt waarbij er tevens nog naar allerlei andere afwijkingen t.o.v. van de voorgaande jaarstukken wordt gekeken. Toename van risico, idiote overnames, creatief boekhouden en/of fraude kunnen vrijwel onmogelijk aan de aandacht ontsnappen. Kans op faillissement komt met dergelijke zware controles gemiddeld 2 jaar van te voren al aan het licht.
Zoals reeds eerder gesteld, is het onbegrijpelijk dat kennelijk al deze, voor iedereen bereikbare kennis, door de pensioenfondsen wordt genegeerd. Je vraagt je toch af, wat kan er nu eenvoudiger zijn dan de intrinsieke waarde van een bedrijf nauwkeurig te berekenen en te wachten tot de onderwaardering (Security Analyses) voldoende zekerheid biedt om verantwoord daar in te kunnen beleggen. Ook adequaat afdekken zou een routinehandeling moeten zijn.
Het lijkt nu wel of dat men het omgekeerde doet. Met koopt als de beurskoers ver boven de intrinsieke waarde uitsteekt en neemt afscheid op het moment dat de aandelen koopwaardig beginnen te worden.
Van Warren Buffet en Martin Whitman is bekend dat die pas kopen als de waarde van een aandeel 50% onder de intrinsieke waarde is gekomen.

Afscheid wordt pas genomen als het aandeel buitenproportioneel overgewaardeerd is. Intussen vangt men jaar na jaar dividend.

Topbeleggers die zo werkten haalden op de lange c.q. zeer lange termijn (dus precies wat de pensioenfondsen zouden moeten nastreven) de nevenstaande rendementen:
Benjamin Graham 17,00 %
Warren Buffet 20,30 %
John Buckingham 9,90 %
Martin Whitman 12,90 %
Bill Nygren 12,70 %
Gemiddeld (over ca 30 jaar)  14,56 %
Bron: Bart de Schutter (Smart Capital)

Vanwege de ‘Buy and hold’ methodiek, waarbij uitsluitend bij een sterke onderwaardering wordt gekocht en pas bij een buitenproportionele overwaardering afscheid wordt genomen, zijn de transactiekosten bij dit type beleggers extreem laag. Beheerskosten worden nuttig besteed door het uitpluizen van jaarstukken.
Omdat uitsluitend met een discount van ca 50% wordt ingekocht is een afscherming met derivaten eigenlijk niet eens nodig. Men belegt in relatief weinig bedrijven en volgt die goed.
In de praktijk zal het best nogal eens voorkomen dat er geen koopjes met een discount van 50 % te halen zijn. (Tenzij men naar de smallcaps zou willen uitwijken c.q. aandelen die wat minder in de belangstelling staan en soms aanzienlijk onder de werkelijke waarde noteren)

Moet men grote hoeveelheden vers geld beleggen dan zijn er overigens altijd wel aandelen voorhanden die door een zware controle zijn gekomen. (bijv. de OK score van Willem Okkerse).
Wanneer men deze dan selecteert op het verkrijgbaar zijn van leaps (zeer langlopende opties) dan kan men dus een afdekking construeren waarbij het dalingsrisico is afgedekt waarbij toch de winstkansen behouden blijven. Vooral bij de Amerikaanse aandelen is er een enorme keuze in beschermingsopties. Er zijn afdekkingsconstructies denkbaar waarbij de afdekking volledig van het dividend kan worden betaald. De kans op koerswinst blijft hierbij gewoon behouden.

Pensioeninstellingen die hun eigen zwakte onder ogen zien kunnen ook simpelweg beleggen in het Sperwer Fonds. Dit fonds is samengesteld uit een aantal topfondsen en is (hoewel het sowieso al weinig correlatie heeft met de aandelenbeurzen) toch nog voorzien van een beschermingsconstructie tegen extreme dalingen.

De rendementen van het Sperwerfonds over de laatste 10 jaar waren:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10,5 % 12,8 % 16,4 % 7,2 % 18,3 % 9,1 % 26,3 % 2,4 % 8,5 % 2,4 % ?

Verliezen en daardoor “afstempelen” komt dus hier in het woordenboek niet voor!

Voor wat betreft de obligaties doet zich momenteel het merkwaardige verschijnsel voor, dat met zorg geselecteerde bedrijfsobligaties in sommige gevallen veiliger zijn dan diverse in de handel zijnde staatsobligaties. Ook hier kan tegenwoordig de OK-score goede diensten bewijzen.

Voor pensioenfondsen die zowel over mankracht als uitstekende software kunnen beschikken en bovendien ook nog externe expertise kunnen inhuren, moet het toch zonder meer mogelijk zijn om een uiterst stabiele portefeuille samen te stellen waarbij de dekkingsgraad geen enkel gevaar loopt. Een gemiddeld rendement van 14,56 % zoals van de genoemde topbeleggers is misschien wat te hoog gegrepen, maar gemiddeld 10% á 12% is toch niet teveel gevraagd, lijkt me. Desnoods kijk je als pensioenfonds af bij het beleggingsvehikel van Buffet (Berkshire Hathaway) en dek het dollarrisico voor de helft af. Wat is nu eigenlijk het probleem ?

Voor particulieren ligt de beleggingsproblematiek wat anders aangezien particulieren meestal geen “oneindige” beleggingshorizon hebben of willen hebben.
(Warren Buffet kocht daarentegen, op jonge leeftijd, bewust aandelen voor “eeuwig” en hield ze aan tot ze buitenproportioneel overgewaardeerd werden. Dat is dan het voordeel van de jeugd).
De meeste particuliere beleggers zullen echter wat eerder hun rendement willen incasseren.

Zo’n extreem lange beleggingshorizon spreekt mij ook niet zo aan. Persoonlijk kies ik voor het omgekeerde en click liever elke maand de winst (of verlies) vast, waarna desgewenst de gehele investering weer vrijvalt. Ook ik roep “hoera” bij een daling. Niet om goedkoop aandelen te  kunnen bijkopen want aandelen heb ik niet, maar simpelweg omdat mijn systeem permanent voorzien is van een ‘’valbreker’’ die bij grote dalingen, tot aan een bepaalde grens, een extra winst oplevert.

Het rendement van deze zogenaamde TARBO-methode is over 8 jaar op jaarbasis (incl. 2008) gemiddeld 24,3 /25,4 %, netto na aftrek van kosten.
Hoera bij een dalingMaar . . . bij mij is er juist sprake van veel handelen met de daaraan verbonden transactiekosten.
Ik vind dat geen punt, omdat naar mijn mening uiteindelijk het bedrag onder de streep telt.

Sommige beleggers hebben daar echter moeite mee en voor hen is misschien “Value investing” zoals Warren Buffet dat doet, een betere keuze.
Je moet je dan wel bedenken dat Buffet in sommige gevallen maar liefst 3 jaar heeft moeten wachten tot hij weer aandelen met een discount van 50% op de intrinsieke waarde kon kopen.
Een uitspraak van hem was: “Veel mensen worden angstig bij een daling en hebberig bij een stijging, maar ik word angstig bij een stijging en hebberig bij een daling”.

Persoonlijk zie ik niets in een beleggingshorizon van 30 jaar en wil mijn rendement per maand (of zo mogelijk nog eerder) vastgeclickt hebben.

Heb ik echter mijn Valbreker geïnstalleerd dan roep ik net als Buffet ook hoera” bij een daling ...

Brussel: Pensioenstelsel onhoudbaar.
Bron: Telegraaf Meer over Europa:  http://www.europa-nu.nl/
De Europese Commissie heeft woensdag een discussiestuk gepresenteerd over de toekomst van de pensioenen in de EU.

De commissie wil de discussie aanwakkeren over een noodzakelijke hervorming van de pensioenstelsels.
"Een van de keuzes waar we voor staan is de keuze tussen armere gepensioneerden, hogere pensioenbijdragen of meer mensen die meer en langer werken", aldus Europees Commissaris László Andor (Werkgelegenheid) en Sociale Zaken.
De verwachting is dat het aantal gepensioneerden in Europa in verhouding tot het aantal mensen dat die pensioenen moet opbrengen zal verdubbelen tegen 2060.

Volgens Andor en de EU-commissarissen Olli Rehn (Monetair Beleid) en Michel Barnier (Binnenlandse Zaken), die samen het initiatief namen voor het discussiestuk namen, is die situatie "eenvoudig niet houdbaar".
Laszlo_Andor130x160.jpg
De Hongaar László Andor (1966) is sinds februari 2010 lid van de Europese Commissie, belast met werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen.
Laszlo_Andor130x160.jpg
De Fin Olli Rehn (1962) is sinds juli 2004 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Barroso II is hij belast met economische en monetaire zaken.
Laszlo_Andor130x160.jpg
De Fransman Michel Barnier (1951) is sinds februari 2010 als lid van de Commissie-Barroso II belast met interne markt en diensten.
De economische en financiële crisis heeft volgens de Europese Commissie de druk op de bestaande pensioensystemen alleen nog maar vergroot.

Het vaststellen van de pensioenleeftijd valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
De commissie adviseert daarom slechts om na te denken over de juiste balans tussen werk en pensionering.
Tot half november kan iedereen via een speciale website zijn eigen mening over de toekomst van de pensioenen inbrengen. Daarna zal de Europese Commissie een analyse maken van de suggesties en de beste strategie voor een Europese aanpak bepalen. 

Gedwongen ontslagen bij Robeco
Bron: http://fondsnieuws.nl
Bij Robeco verdwijnen wereldwijd 180 arbeidsplaatsen, waarvan 100 in Nederland. Er zullen 20 medewerkers gedwongen ontslagen worden.
Een woordvoerder van Robeco heeft dat tegenover Het Financieele Dagblad bevestigd. In 2009 werden er bij de reorganisatie Top Shape al 80 werknemers onvrijwillig ontslagen.
Dat bevestigt een woordvoerder van Robeco in reactie op een brief van vakbonden De Unie, CNV en FNV aan werknemers van Robeco over deze zaak.
Bij de nieuwe banenreductie gaat het volgens Robeco om 10 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen van 1850. 
Gesprekken met medewerkers hierover zullen in september plaatsvinden.
De nieuwe topman Roderick Munstres heeft een nieuwe reorganisatie ingezet.

Hij wil dat Robeco vanaf 2014 jaarlijks 75 miljoen minder kosten maakt.  In 2009 leed Robeco een verlies van 13,3 miljoen euro, het eerste verlies in haar bestaan.

Volgens de woordvoerder van Robeco behaalde het bedrijf in het eerste halfjaar van 2010 een winst van 32 miljoen euro.

Munsters probeert de vaste kosten te verlagen. Hij wil vooral bezuinigen op IT, backoffice en Robeco Direct, de verlieslijdende internetbank die Robeco momenteel in de eigen organisatie integreert.

Robeco zegt dat de afdeling Beleggingen zo veel mogelijk wordt ontzien.
Oproep:
https://www.robeco.nl/nl/dut/institutionele_beleggers/index.jsp dd 2010 aug 27
Wat betekent de commissie Frijns voor uw beleggingen?

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor pensioenfondsen de komende drie, vijf en tien jaar? Hoe wapent u zich tegen het inflatierisico?
Wat wordt van u als bestuurder in de toekomst verwacht?
Ik ben benieuwd naar uw antwoorden!
De vermogensbeheerder hoopt dat de negatieve effecten voor de werknemers zo veel mogelijk beperkt blijven door het natuurlijk verloop en het verkleinen van het aantal flexwerkers.
De 180 plekken verdwijnen binnen vier jaar. Toch kunnen gedwongen ontslagen niet worden voorkomen.

Daarom heeft de vermogensbeheerder melding van voornemen van collectief ontslag gemaakt bij uitkeringsinstantie UWV. Dat moet een bedrijf doen wanneer het gaat om het ontslag van meer dan twintig man. Om hoeveel ontslagen het precies gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Record Winst RABO, maar hypotheenk Rente niet te Hoog (vlgs Rabo)

 Bron: Het Financieele Dagblad

Artist_Imp_RaboHoofdK2010_03_10_ai_plint320x500.jpgRabobank heeft het afgelopen half jaar een recordwinst geboekt. 
De Nederlandse marktleider op het gebied van hypotheken ontkent dat voor het behalen van dit resultaat de tarieven kunstmatig hoog gehouden moesten worden.
Onlangs beklaagde onder meer de Vereniging Eigen Huis zich over de gestegen rentemarges bij Nederlandse banken. Daarbij trokken de banken zich niets aan van de rentedalingen op de kapitaalmarkt.
Toezichthouder NMa kondigde inmiddels een onderzoek aan naar de gang van zaken.

De verbeterde rentemarge bleek hoe dan ook een gunstige invloed te hebben op het winstherstel bij Rabobank. Het verschil tussen betaalde en ontvangen rente steeg met 450 miljoen euro tot 4,3 miljard euro. Ook bij SNS Reaal steeg het renteresultaat, maar deze bank kwam mede als gevolg van tegenvallers in buitenlandse vastgoedinvesteringen wel op een verlies uit.

Volgens financieel bestuurder Bert Bruggink van Rabobank is de rentewinst niet echt hoog. `In de eerste helft van 2009 vielen de spaarrentes in Nederland buiten elke marktlogica. Nu is er een normalisering`, meent Bruggink. De huidige hypotheekmarges van 0,9 procentpunt ligt weliswaar slechts verwaarloosbaar hoger dan het historisch gemiddelde, het is twee keer zo hoog als in de kwartalen voorafgaand aan de kredietcrisis.

AFM: klant moet centraal bij zorgvuldig advies vermogensopbouw
Bron: AFM 
afmsidepicture Zorgvuldig adviseren bij vermogensopbouw is van belang om consumenten op een goede manier te ondersteunen bij het verzorgen van hun financiële welzijn.

Financieel adviseurs, banken en beleggingsondernemingen moeten daarom hun klant goed doorgronden, een juiste inschatting maken van het risicoprofiel en de nazorg goed regelen.
Dat stelt de AFM in haar leidraad zorgvuldig advies vermogensopbouw die 21 december is gepubliceerd.

Op basis van de bevindingen uit eerdere onderzoeken en het vergelijken daarvan met de uitkomsten van gesprekken met marktpartijen die al zorgvuldig adviseren, heeft de AFM een visie gevormd op zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw.
Deze visie is vastgelegd in twee rapporten: de leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw voor financieel dienstverleners en voor beleggingsondernemingen.

Consumenten bouwen vermogen op voor onder andere het aflossen van hun hypotheek, aanvullend (pensioen-) inkomen en toekomstige uitgaven, maar ook vanwege de wens om bestaand vermogen te laten groeien. Eén van de doelstellingen van de AFM is het bevorderen van zorgvuldige financiële dienstverlening aan de consument.

De onderzoeken die de AFM de afgelopen jaren heeft uitgevoerd hebben de AFM steeds meer inzicht gegeven in de uitgangspunten die belangrijk zijn als het gaat om zorgvuldig adviseren bij financieel dienstverleners, banken en beleggingsondernemingen.

Die uitgangspunten hebben te maken met:
       1. Een juiste vertaling door de adviseur van het beeld van de klant naar een passende oplossing;
       2. Het vooraf bespreken van de dienstverlening die een financiële onderneming de consument kan bieden;
       3. Het adviseren van producten en diensten in het belang van de consument.

Om het eerste punt te bevorderen, heeft de AFM een standaardindeling van risicoprofielen 1) ontwikkeld, die op dit moment ter consultatie aan de markt is aangeboden.

Het tweede punt sluit aan bij de verschillende uitingen die de AFM al heeft gedaan over provisietransparantie.

Ten aanzien van het derde punt wil de AFM bereiken dat consumenten goed inzicht krijgen in de keuze voor het type belegging, bijvoorbeeld actief gemanagede fondsen versus indexfondsen.

Een adviseur, bank of beleggingsonderneming zal ook aandacht moeten geven aan transparantie over zijn vergoedingen en de norm voor passende provisie.

De AFM gaat op dat laatste punt controleren in 2010.

De visie van de AFM is bedoeld om richting te geven. De vertaling van de voorbeelden uit de rapporten naar de dagelijkse praktijk moeten financiële ondernemingen zelf maken. De AFM verwacht dus wel dat marktpartijen waarvoor de visie van de AFM relevant is, de rapporten zullen lezen en hun eigen advisering daaraan toetsen.

Mogelijk zal de AFM de komende jaren de twee rapporten, waar nodig, op onderdelen verder uitwerken. Dit zal in ieder geval op korte termijn plaatsvinden met betrekking tot de resultaten van de consultatie over een standaardindeling van risicoprofielen.

1) Financiële ondernemingen hanteren bij het aanbieden en beheren van beleggingsproducten vaak verschillende risicoprofielen. Als zij wel dezelfde risicoprofielen gebruiken, worden die vaak verschillend ingevuld, waardoor het risico en rendement van die risicoprofielen verschilt. zie ook: Consultatie voorstel voor standaard risicoprofielen

http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2009/dec/klant-centraal.aspx

55ste HCC Beleggen Symposium

HCC Beleggen Symposium no 55  6 november 2010.
verrekijker
Ook voor de organisatie van het 55ste Symposium zijn we op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan deze activiteit van onze vereniging. HCC Beleggen Symposia worden altijd door en voor medebeleggers georganiseerd. 
Met meer mensen kunnen we immers meer doen en dat maakt het bovendien ook veel gezelliger. Enkele voorbeelden  zijn:
 vacaturesblank10x10        
  • vacaturesHCC Beleggen leden die een lezing willen geven over hun manier van beleggen.  Denk hierbij aan:  optiebeleggen, aandelenbeleggen, beleggingsfondsen, onroerend goed, technische analyse, fundamentele analyse, emotie en beleggen etc, etc.
  • het coördineren en organiseren van onze HCC Beleggen symposia;
  • het verrichten van (deel)taken tijdens beurzen;
  • public relations;
  • het behartigen van de commerciële zaken.
Uiteraard mag u zich aanmelden in groepjes. Dus als u, eventueel samen met medebeleggers, onze vereniging wilt helpen laat het ons dan weten.
Trefwoorden hierbij zijn: vele handen maken licht werk, het moet vooral leuk blijven, zo doe je ook nog eens interessante contacten op. Denk aan het geven van een aardige lezing, met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt.
Lijkt het u iets om actief te worden? Heeft u vragen over de functies of heeft u goede ideeën voor onze vereniging? Meld u zich dan via de website ... een echte vereniging kan niet zonder u als actief lid.