HCC Beleggen Nieuwsbrief  20090201
inhoud: 
AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Amsterdam, 29 januari 2008- NYSE Euronext Global Index Group maakt het volgende bekend voor de AEX-index, de AMX-index en de AScX-index.

Na het slot van de handel op maandag 2 maart 2009 zal de jaarlijkse herweging plaatsvinden voor de AEX-index, de AMX-index en de AScX-index.
De jaarlijkse herweging zal er toe leiden dat vanaf de opening van de handel op dinsdag 3 maart 2009 de AEX-index, AMX-index en AScX-index zullen wijzigen van samenstelling.

Na het slot van de handel op maandag 2 maart 2009 zullen de AEX-index, de AMX-index en de AScX-index als volgt wijzigen:Euronext
Voor de AEX-index:
- De aandelenfondsen Koninklijke Boskalis Westminster (vanuit de AMX-index) en Air France–KLM zullen worden opgenomen in de AEX-index;
- De aandelenfondsen USG People (naar AMX-index) en Fortis zullen verdwijnen uit de AEXindex.

Voor de AMX-index:
- De aandelenfondsen USG People (vanuit de AEX-index) en Prologis European Properties zullen worden opgenomen in de AMX-index;
- De aandelenfondsen Koninklijke Boskalis Westminster (naar AEX-index) en Pharming Group (naar AScX-index) zullen verdwijnen uit de AMX-index.

Voor de AScX-index:
- De aandelenfondsen Pharming Group (vanuit de AMX-index), Homburg Invest, Hunter Douglas en Liberty Acquisition Holdings (International) Company zullen worden opgenomen in de AScXindex;
- De aandelenfondsen Fornix BioSciences, Gamma Holding, Van Lanschot en Spyker Cars zullen verdwijnen uit de AScX-index.
De selectie is mede uitgevoerd op basis van de op donderdag 25 september 2008 aangekondigde regelwijzigingen in verband met de invoering van het “Single Order Book”, waarvan de belangrijkste elementen zijn:
- Het selectie universum bestaat uit alle fondsen met een officiële notering aan NYSE Euronext Amsterdam met Amsterdam als Market of Reference. De fondsen met een officiële notering aan NYSE Euronext Amsterdam die Amsterdam niet als Market of Reference hebben, zijn door de AEX Steering Committee getoetst aan de hand van aanvullende criteria om te beoordelen of deze fondsen behoren tot het selectie universum.
- Van alle fondsen die tot het selectie universum behoren is bij de bepaling van de omzettelling de “regulated turnover” meegeteld van de locaties Amsterdam, Brussel en Parijs.

De periodieke herweging zal plaatsvinden onder voorwaarde dat in minimaal 95% van de kapitalisatiewaarde van een index officiële verhandeling heeft plaatsgevonden. Als dit voor een index niet het geval is, dan zal de periodieke herweging voor de desbetreffende index met één dag worden uitgesteld, waarbij dezelfde voorwaarde zal gelden.

De index-compiler behoudt zich het recht voor de in deze mededeling aangekondigde selectie van de drie indices te wijzigen indien er in de periode tot de periodieke herweging fusies, overnames, stopzetting of hervatting van de officiële notering e.d. zullen plaatsvinden.

Voor verdere informatie: Euronext Amsterdam: 020 550 4488

Futures en opties op Goud

Op 2 februari 2009, Eurex breidt haar productaanbod met futures en opties op goud.

De in dollars genoteerde contracten zullen worden gebaseerd op de goudprijs van de London Bullion Market , die is gekoppeld aan de grootste goud spotmarket in de wereld. De goudprijs- die door de The London Gold Market Fixing Ltd. voor de eerste keer is afgegeven in 1919 - is een internationale benchmark gebruikt door consumenten, fabrikanten, investeerders en banken.
Eurex
Via het door de Commodity Futures Trading Commission goedgekeurde 100 troy ounce contracten biedt Eurex de beleggers tot de goudmarkt aan beleggers die de voorkeur geven aan in geld afgewikkelde contracten. Voor meer (contract)informatie Klik hier .

AFM waarschuwt voor oplichting met aandelentransactiesDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen per telefoon of e-mail om aandelen te kopen of te verkopen. Ook raadt de AFM het af kosten te betalen voor de verkoop van aandelen aan buitenlandse instellingen. Er zijn zogeheten ‘boiler rooms’ actief die vanuit het buitenland consumenten benaderen voor deze vorm van oplichting.
Een boiler room houdt zich bezig met de telefonische verkoop van aandelen, op een agressieve en vasthoudende manier. De aangeboden aandelen zijn vaak waardeloos of bestaan zelfs niet eens. De boiler room doet zich echter voor als een betrouwbare  aandelenhandelaar en maakt gebruik van documenten en een website die vertrouwen uitstralen.

De AFM heeft regelmatig gewaarschuwd voor boiler rooms. Gezien het toenemend aantal signalen over deze vorm van oplichting, vraagt de toezichthouder nogmaals om erg waakzaam te zijn.

Boiler room tweede fase
Tevens waarschuwt de AFM voor een specifieke vorm van oplichting die steeds vaker lijkt voor te komen. De AFM heeft recentelijk meerdere meldingen ontvangen van Nederlandse consumenten die door buitenlandse instellingen zijn benaderd om hun aandelen te verkopen. Deze consumenten kochten in het verleden via een boiler room aandelen en worden nu benaderd door een buitenlands bedrijf dat aanbiedt om de inmiddels waardeloos geworden aandelen te kopen voor een erg aantrekkelijke prijs.

De consument wordt echter gevraagd eerst een zogeheten ‘restriction fee’ te betalen, een premie die nodig zou zijn om de aandelen vrij te geven voor de verkoop. Na betaling van deze kosten, veelal een bedrag tussen de 2.000 en 20.000 euro, wordt er echter nooit meer iets van het bedrijf vernomen. De consument blijkt dan voor de tweede keer te zijn opgelicht door een ‘recovery room’, ook wel ‘boiler room tweede fase’ genoemd.
De AFM heeft meldingen gekregen over de volgende instellingen die op deze manier opereren:

Benton Wells & Associates LLC, Seattle, USA;
Brentwood Group Ltd., Tokyo, Japan;
Maganura Mergers & Acquisitions, Tokyo, Japan;
Matterhorn International, Bern, Switzerland;
Summit M&A Inc., New York, USA;
Taiyo Financial, Tokyo, Japan;
Thomas and Hyde Consulting, Los Angeles, USA.

Geen van deze instellingen is in het bezit van een vergunning van de AFM en zij mogen daarom niet bemiddelen in aandelen. Let op! Boiler rooms staan er om bekend regelmatig van naam te veranderen. Ook onder andere namen kan dus worden geprobeerd u op te lichten!
Waarschuwing
Hoe te voorkomen
Het is onverstandig om in te gaan op aanbiedingen voor het kopen van aandelen per telefoon of e-mail. Betaal ook geen ‘restriction fee’ of andere onduidelijke kosten aan onbekende instellingen. Wees altijd alert als bedrijven of personen vragen geld over te maken naar een buitenlandse bankrekening of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.

De AFM raadt consumenten die met een instelling of persoon zaken willen gaan doen aan, altijd vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd.

De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen. Op de consumenten site van  de Afm  toont de AFM twee waarschuwingslijsten:
(1) Waarschuwingslijst Binnenland: Hier staan instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben. Ook staan er instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet.
(2) De waarschuwingslijst buitenland. Hier staan instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd.

Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).

Kredietgroei aan bedrijven neemt verder af

De groei van de bancaire kredietverlening aan bedrijven in Nederland is in de laatste maand van 2008 verder afgenomen. Dit blijkt uit de nieuwste monetaire cijfers die door de Nederlandsche Bank zijn gepubliceerd. In de tweede helft van vorig jaar was reeds een zichtbare groeivertraging opgetreden, waarbij de maandelijkse netto toename minimaal was.
 In december daalden de uitstaande leningen aan bedrijven in Nederland ten opzichte van de maand ervoor met circa EUR 2,2 miljard tot ruim EUR 301 miljard. Aangezien het cijfer van december door seizoenseffecten negatief wordt beïnvloed, is moeilijk in te schatten of dit wijst op een structurele afname. De daling betrof vooral de conjunctuurgevoelige leningen met een looptijd tot één jaar, die voornamelijk gebruikt worden als werkkapitaal. De jaar-op-jaar groei, waarin de toename in de eerste helft van 2008 nog doorwerkte, vertraagde hierdoor tot 12%. In de zomer van vorig jaar was de groei van de kredietverlening nog uitgekomen op 17%, mede door omvangrijke bedrijfsinvesteringen in de eerste helft van 2008.

De balansen van de banken toonden een lagere stand van de kredietverlening aan bedrijven: EUR 291 miljard eind 2008. Dit hing samen met de verkoop van bedrijfsleningen - zogenoemde securitisaties - die in december op circa EUR 10 miljard uitkwamen. Bij een securitisatie haalt een bank leningen van de balans en brengt ze onder in een speciaal hiervoor opgerichte dochterinstelling. Die financiert de aankoop van de leningen door effecten uit te geven. De laatste tijd kochten de Nederlandse banken deze effecten steeds meer zelf op; vervolgens boden zij deze bij DNB aan als onderpand voor liquide middelen. Deze werkwijze werd versterkt doordat banken de laatste maanden nog slechts beperkt bereid waren om geld aan elkaar uit te lenen.

In december 2008 hebben de banken voor een bedrag van omstreeks EUR 30 miljard leningen gesecuritiseerd, waarvan een derde bedrijfskredieten en twee derde woninghypotheken. Het bedrag viel mede zo hoog uit door een inhaaleffect. Banken hebben een onafhankelijke waardering van de effecten door een derde partij nodig om deze in te kunnen brengen als onderpand bij DNB. Het kostte kredietbeoordelaars enige tijd voor zij een waardering konden afgeven.
Bron: www.dnb.nl

Crisis geen vrijbrief voor verboden afspraken

"Ondernemingen die elkaars concurrenten zijn, moeten onderling geen verboden (prijs)afspraken maken en de economische crisis daarbij als makkelijk excuus hanteren.” 
Deze waarschuwing komt van Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit bij de publicatie van het NMa-Jaarbericht over 2008.
Pieter Kalbfleisch

Overleg De NMa ontvangt signalen dat ondernemers bij elkaar gaan zitten om te bespreken hoe om te gaan met de economische crisis.  “Daar is op zich niets mis mee, maar het wordt wel een probleem als daar ongeoorloofde afspraken uit voortvloeien die de concurrentie beperken, bijvoorbeeld door met elkaar prijzen te bepalen of de markt te verdelen.”

Iedere onderneming moet zijn eigen (prijs)beleid bepalen. “Wij hebben zonder meer oog voor de zware omstandigheden waarin ondernemers zich bevinden, maar dat is geen vrijbrief voor allerlei verboden afspraken. Om een crisis te boven te komen is innovatief vermogen en creatief ondernemerschap nodig. Kartelafspraken zetten daar juist een rem op en dat leidt uiteindelijk tot hogere prijzen en minder keuze voor de consument”, aldus Kalbfleisch. De NMa-voorman wijst tevens op cijfers waarmee de NMa de effecten van haar mededingingstoezicht in kaart heeft gebracht over 2008. “Het effect van ons optreden, dus wat wij de consument bespaard hebben, is ongeveer EUR 700 miljoen. Dit bedrag komt met name voort uit de regulering van de energie- en vervoersmarkten.” De NMa laat in het jaarbericht over 2008 in kort bestek zien hoe zij de NMa-agenda 2008 heeft uitgevoerd. Een uitgebreider overzicht volgt in het jaarverslag in april. Er ging onder andere veel aandacht uit naar zorg en energie. Lees het volledige bericht  op de Site van de NMA
Zie ook: Kartel in Wikipedia