HCC Beleggen Nieuwsbrief  20090701
inhoud: 
Olie: speculanten negeren werkelijkheid op de markten

Ook de olieprijzen zetten de voorbije maand hun opmars verder en overschreden in de tweede week van juni zelfs de 70 dollargrens. De oliehandelaars spelen in op een heropleving van de wereldconjunctuur, na de beter dan verwachte economische indicatoren in de Verenigde Staten, Europa en China. Maar volgens de analisten van Dexia negeren ze daarbij de werkelijke toestand op de oliemarkten (aanbod, vraag en voorraden).
vraag_aanbod_olie.jpg
Wereldwijde vraag naar en aanbod van ruwe olie (miljoen vaten per dag, bron: Bloomberg)
 Er is momenteel immers geen sprake van een olietekort of van bevoorradingsproblemen. 
De Amerikaanse olievoorraden zijn, ondanks de daling sinds mei, nog steeds comfortabel. Ze zijn niet alleen groter dan een jaar geleden, maar overtreffen ook hun vijfjarige gemiddelde.

Op wereldvlak blijven de vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie somber. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gaat voor dit jaar nog steeds uit van een sterke daling van de wereldwijde vraag naar aardolie met 2,9%, de grootste afname van de vraag sinds 1982. Volgens het IEA waren de olievoorraden in de OESO-landen in april 2009 nog steeds 7,5% groter dan in april 2008.
De OPEC, die door haar voorbije productieverlagingen een stevige bodem onder de olieprijzen gelegd heeft, wijzigde haar productiequota niet na haar vergadering van 28 mei.


olieprijzen.jpg
Evolutie van de olieprijzen (USD/vat) sinds 2007
Nu de olieprijzen zo snel gestegen zijn en het door het oliekartel gewenste niveau benaderen, zal de OPEC haar productiequota’s waarschijnlijk niet meer verder verlagen.
De recente hausse van de olieprijzen is duidelijk overdreven, gezien de huidige toestand van de wereldconjunctuur, de bescheiden economische groeivooruitzichten voor volgend jaar en de nog steeds hoge voorraden. Daarom sluiten we een neerwaartse prijscorrectie tijdens de komende maanden niet uit, op voorwaarde dat het orkanenseizoen in de Golf van Mexico (dat tot eind november duurt) geen zware schade zal aanrichten aan de olie-infrastructuur.

Pas naarmate de wereldconjunctuur in 2010 aan vaart zal winnen, zullen de olieprijzen definitief en krachtiger stijgen, aldus de analisten van Dexia.

Het actuele getal: USD 18 miljard

Tot medio vorig jaar is de olieprijs enorm gestegen, waarbij in één jaar tijd de prijs verdubbelde tot USD 120 per vat.
Hierdoor hebben de olie-exporterende landen de opbrengsten van hun olie-exporten fors zien toenemen. Aangezien de economie van een olie-exporteur in veel gevallen behoorlijk eenzijdig is, kunnen de grote hoeveelheden oliedollars vaak niet direct in de binnenlandse economie worden aangewend.

deposito_tcm46-219158.gif
Daarom worden oliedollars veelal in het buitenland geïnvesteerd, bijvoorbeeld door de aankoop van buitenlandse effecten en deelnemingen, of door ze als deposito´s te plaatsen bij buitenlandse banken. Ook Nederlandse banken hebben hiervan geprofiteerd.

De afgelopen jaren hebben olie-exporterende landen steeds grotere bedragen gestald in de vorm van deposito´s bij banken in Nederland. Op het hoogtepunt (eind 2007) bedroegen de gezamenlijke deposito's van de OPEC-landen plus Rusland en Indonesië bij het Nederlandse bankwezen ruim USD 27 miljard (waarvan zestig procent in Amerikaanse dollars).

Met de financiële en, in een later stadium, economische crisis is in 2008 de mondiale vraag naar olie afgenomen en de olieprijs sterk gedaald.

 
Als gevolg hiervan zagen de olie-exporterende landen de opbrengsten van hun uitvoer, en daarmee de oliedollarstroom, teruglopen. 
Deze ontwikkeling is terug te zien in het verloop van de deposito's van olielanden bij het Nederlandse bankwezen. Momenteel hebben deze deposito's nog een waarde van zo'n USD 18 miljard (waarvan de helft in Amerikaanse dollars), een daling van ruim dertig procent ten opzichte van het hoogtepunt eind 2007. 

Berichten Nederlandse Bank
Hoe meet DNB dat het buitenland voor bijna EUR 1400 miljard Nederlandse effecten bezit? DNB_logo.gif 
Een groot deel van de effecten die Nederlandse bedrijven, banken en de overheid hebben uitgegeven is in handen van buitenlandse beleggers. Eind 2008 bezaten zij voor EUR 1.359 miljard Nederlandse effecten (zowel aandelen als schuldpapier). Een zeer groot deel van de Nederlandse effecten wordt in het buitenland uitgegeven, zo is bekend uit informatie van de Nederlandse emittenten. Welk deel buitenlandse beleggers daarvan bezitten wordt bepaald door er van af te trekken het binnenlandse bezit dat aan DNB wordt gerapporteerd door Nederlandse beleggers en bewaarbedrijven. Sinds het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw is het aandeel van het effectenverkeer in de totale financiële verplichtingen aan het buitenland sterk gestegen. In 1986 bedroeg het aandeel van effecten nog 30 procent. In 2008 was dat gestegen tot 38 procent. Ten behoeve van een juiste interpretatie van dergelijke cijfers gaat het Statistisch Bulletin ditmaal in op het meten van het effectenverkeer en op een aantal definities en begrippen, omdat die in de betalingsbalansstatistiek soms significant kunnen afwijken van die in de 'markt'.
De invloed van securitisaties op de statistieken van kredietverlening DNB_logo.gif 
Het securitiseren, dat wil zeggen bundelen en verkopen van hypotheken en andere activa, is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijk financieel fenomeen. Voor de groei van de kredietverlening door Nederlandse banken dient namelijk behalve naar de balans van de banken zelf ook te worden gekeken naar die van de zogeheten Special Purpose Vehicles. Dat zijn instellingen die ze oprichten om er hypotheken en andere activa aan over te dragen. Die tellen dan niet meer mee in het bedrag dat banken bij een gegeven eigen vermogen maximaal mogen uitlenen, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe kredietverlening. Eind 2008 stond op de balans van SPV’s een bedrag van EUR 250 miljard aan overgenomen kredieten. Door de sterke toename in de laatste jaren van dit zogeheten securitiseren van vooral hypotheken was eind 2008 op de balans van de banken zelf nog slechts de helft zichtbaar van de totale groei in de kredietverlening sinds 2000. Op haar website heeft DNB daarom nieuwe tabellen gepubliceerd waarin de groeicijfers zijn gecorrigeerd voor securitisaties.
Internationale vorderingen Nederlandse banken afgenomen DNB_logo.gif 
De vorderingen van Nederlandse banken op het buitenland zijn onder invloed van de financiële crisis en de splitsing van ABN AMRO in 2007 en 2008 met ongeveer 25% afgenomen. ABN AMRO nog meegerekend deed het grootste deel van die daling zich voor bij Nederlandse (hoofd)kantoren en de rest bij lokale, buitenlandse vestigingen. De vorderingen van de Nederlandse bankensector zijn het hardst gedaald op het VK en de VS, twee landen met een grote financiële sector, waar de gevolgen van het afgenomen vertrouwen tussen banken het eerst zichtbaar werden. De vorderingen op sommige landen zijn per saldo nog toegenomen, maar ook daar is inmiddels een kentering opgetreden door de doorwerking van de financiële crisis op de reële economie in deze landen.
Toegenomen gevoeligheid pensioenfondsen voor beleggingen in buitenland DNB_logo.gif 
De liberalisering en deregulering van de kapitaalmarkten in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben, in combinatie met de vooruitgang in de informatietechnologie, een impuls gegeven aan een sterke internationalisering van het kapitaalverkeer, de internationale samenhang van financiële markten en de creatie van geavanceerde financiële producten. In toenemende mate hebben partijen uit de financiële sector dan ook grensoverschrijdende vorderingen en verplichtingen opgebouwd. Dit geldt ook voor pensioenfondsen, althans voor hun beleggingen. Eind 2008 bedroegen de beleggingen van pensioenfondsen bijna EUR 700 miljard en daarvan betrof drie kwart buitenlandse vermogenstitels. Tegenover deze vorderingen staan de verplichtingen van pensioenfondsen, maar die bestaan nog altijd vrijwel volledig uit  toekomstige, op de AOW aanvullende  pensioenuitkeringen aan Nederlandse gepensioneerden. Wel worden momenteel ook voor buitenlandse pensioenspaarders mogelijkheden ontwikkeld om bij Nederlandse pensioenfondsen een pensioen op te bouwen.


Bovenstaande artikelen "Hoe meet DNB dat het buitenland voor bijna EUR 1400 miljard Nederlandse effecten bezit? ", "Internationale vorderingen Nederlandse banken afgenomen",  "De invloed van securitisaties op de statistieken van kredietverlening",  "Toegenomen gevoeligheid pensioenfondsen voor beleggingen in buitenland"  publiceerde de DNB in haar Statistisch Bulletin juni 2009.

Geld lenen voor een koopsom kost ook geld

Vaak sluiten mensen tegelijk met een lening ook een verzekering af.
Zo sluit bijna een op de vijf consumenten bij een nieuwe hypotheek ook een woonlastenverzekering af. Deze verzekering betaalt (tijdelijk) je maandelijkse hypotheeklasten als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt.

Ook bij een persoonlijke lening of ander consumptief krediet kun je een verzekering afsluiten voor als je de lening niet meer kunt aflossen. Bijvoorbeeld omdat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Bijna een kwart van de consumenten die een krediet sluit, doet dit in combinatie met een betalingsbeschermingsverzekering.
AFM_logo_home_new.jpg   Van sommige kredietverstrekkers moet je een verzekering afsluiten. Als de kredietverstrekker je verplicht om een verzekering af te sluiten, dan mag jij altijd zelf bepalen waar je dat doet. Dat hoeft niet per se bij de aanbieder van de lening.

De verzekeringspremie kan je op twee manieren betalen; (1) via periodieke premiebetaling (bijvoorbeeld elke maand een bepaald bedrag) of (2) via een koopsom. Bij een koopsom betaal je vooraf in één keer alle verzekeringspremies voor de gehele looptijd van de lening.
Los je de lening eerder af? Dan loopt je koopsomverzekering onnodig door. De verzekeringspremie die je al vooruit betaald hebt, krijg je dan meestal niet terug. Voordeel van koopsom is dat het vaak goedkoper is als je wel de hele looptijd vol maakt. De koopsom kan betaald worden uit de lening. Hierdoor wordt de lening hoger, want je leent het totale bedrag voor de verzekeringspremies. Je betaalt dan dus ook meer rente.

Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat bijna de helft van de woonlastenbeschermers bij hypotheken met een koopsom betaald wordt door een koopsom. Hiervan is ongeveer de helft (22% van het totaal) meegefinancierd in de hypotheek.

Bijna tweederde van de mensen die een betalingsbeschermer koopt bij hun consumptief krediet, doet dit via een koopsom. Bijna de helft van alle betalingsbeschermers bij een lening wordt meegefinancierd in de lening.
 
Bij alle verzekeringen geldt dat je goed moet kijken naar de risico’s die je er mee afdekt en wat de voorwaarden en kosten zijn. Het kan voordeliger zijn om de verzekeringspremie in een keer vooraf via een koopsom te betalen, maar controleer goed of dit voor jouw situatie ook geldt. En bedenk dat geld lenen voor een koopsom ook geld kost.

Website: wijzeringeldzaken.nl  vernieuwd

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het moeilijk om goede financiële informatie te vinden, zo blijkt uit recent onderzoek van het CentiQ-platform. Er is een overvloed aan financiële informatie, maar waar vind je betrouwbare gegevens? De nieuwe, uitgebreide website www.wijzeringeldzaken.nl wijst consumenten met vragen over geldzaken de weg.

Financiële kennis vergroten
Uit onderzoek blijkt dat bijna 5 miljoen mensen onvoldoende kennis hebben over financiële producten. Ruim de helft van de Nederlanders heeft moeite om goede en relevante informatie te vinden, vooral omdat niet duidelijk is of de informatie ook altijd betrouwbaar is. Daardoor gaan mensen financiële producten kopen die niet aansluiten bij hun budget. Daardoor raken mensen het overzicht kwijt en lopen zo grote financiële risico's.
screenshot_website_wijzeringeldzaken.jpg
Men heeft behoefte aan informatie over belastingen en financiële regelingen; hoe met zijn geld en vermogen om te gaan en de werking van bepaalde financiële producten. Wijzeringeldzaken.nl helpt de bezoekers het antwoord te vinden op alle vragen en verwijst ook door naar partners en derden die betrouwbare informatie bieden. Bovendien bevat de site geen commerciële boodschappen.

Geldzaken en levensfasen centraal op website
Geldzaken als sparen, lenen, hypotheken, beleggen en pensioen zijn op de site de basistrefwoorden. Omdat mensen belangrijke financiële beslissingen nemen op de 'kruispunten' van hun leven, staan de verschillende levensfasen eveneens centraal op www.wijzeringeldzaken.nl. Wat verandert er als je gaat studeren, een baan krijgt, gaat samenwonen, een huis wilt huren of kopen, of een kind krijgt? Wat moet je regelen, waaraan moet je denken en waar vind je betrouwbaar advies als je je baan verliest, bij echtscheiding of pensionering? Dit zijn de momenten om stil te staan bij je financiële zaken, zoals verzekeringen, (veranderingen in) je inkomen, je woning of pensioen. 

Over Wijzer in geldzaken: Financiële zelfredzaamheid is een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren in een steeds complexere samenleving. In Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, werkt een veertigtal partners, waaronder De Nederlandsche Bank, aan financiële educatie van de consument.

Wat vindt U ervan?

 Verder gedaald vertrouwen of komt de vakantie eraan?

Vorige maand gaf 62,5 % van alle stemmers te kennen dat ze liever even afwachten voor ze weer vol in de aandelen gaan. Dat  is nu gestegen tot 69,4%
van de stemmers.
  vertrouwen20090630.jpg 2 - jaars grafiek  AEX met 200 daags  MA aex_ma200_20090630.jpg
 Stem en kijk wanneer anderen verwachten er weer voldoende vertrouwen in te hebben om vol in de aandelen te gaan.   


HCC Beleggen Symposia
Nieuwe ronde Nieuwe kansen Ook ons laatste HCC Beleggen symposium no 52 was weer een groot succes. 
Goede sprekers, meer bezoekers, veel 'eerste keer' bezoekers en lovende reacties. Toch valt er altijd wel iets te verbeteren  dus: 

Wat zou U als een echt verbeterpunt willen zien? Stem en kijkwat anderen als een echt verbeterpunt  zien.
Staat uw antwoord er niet bij?  Neem dan even contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

terug naar Inhoud
NB

Het bestuur van de HCC groep Beleggen heeft een klacht gehad over plaatsing van een artikel over de europese verkiezingen. In overleg met de redactie bleek dat de intentie van het plaatsen van het stukje was om de mensen ter herinneren aan en te stimuleren mee te doen aan de europese verkiezingen. En niet om een stemadvies te geven. Wij als bestuur ondersteunen de redactie in hun streven om mensen actief hun stem te laten uitbrengen, maar we willen natuurlijk geen stemadvies  geven.


.