Waarom en hoe beleggen op de lange termijn?Bron:  HCC Beleggen CoSA-werkgroep

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven.
Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.


Het is nuttig om de wijze van beleggen met CoSA wat uitgebreider dan tot nu toe het geval was, uit te leggen.
CoSA gaat uit van beleggen o.b.v. de groei van de koersen op de meer of minder lange of zelfs zeer lange termijn, d.w.z. gedurende minimaal vijf jaren tot zelfs enkele tientallen jaren als je belegt voor je (extra) pensioen.
Koersgroei is uiteraard een voorwaarde, maar een niet voldoende voorwaarde, want CoSA gaat expliciet uit van exponentiële groei van de netto opbrengsten, d.w.z. groei van de koersen en de dividenden.
De netto opbrengst hangt af van omzet, netto winst e.d.


Exponentiele groei
De vraag rijst dan waarom exponentiële groei een voorwaarde is en of exponentiële groei mogelijk is voor de lange termijn. 
Het  antwoord is, dat exponentiële groei primair wordt veroorzaakt door de exponentiële toename van de wereldbevolking en door het  verlengen van de levensduur van de bevolking. 

  Die toename wordt mogelijk door het vergroten van de hoeveelheid en het verbeteren van de kwaliteit van het voedsel, van de  zorg, van de benodigde energie, van de infrastructuur, van het transport, van de communicatie etc. etc.
M.a.w. er zijn meer bedrijven en exponentieel meer producerende bedrijven en diensten nodig om de hiervoor genoemde exponentiële toename van bevolking en welvaart mogelijk maken.
Het is dus niet alleen het gevolg van die toename, maar ook de oorzaak van verdere toename. Uiteraard zal de groei per land verschillend zijn en soms negatief, zodat het verschil maakt in welk land je belegt.

Secundair neemt het aantal toeleveranciers van de primaire bedrijven en diensten toe, w.o. technische, ontwikkelende en ontwerpende bedrijven en diensten, geschikt voor beleggen op de middellange en lange termijn, bijvoorbeeld ASML.

Omzetten exponentieel vergroten
Het voorgaande betekent dat we uitsluitend beleggen in aandelen van bedrijven die in staat zijn om gedurende (zeer) lange tijd de omzetten exponentieel te vergroten. Primair zijn dat wereldwijd opererende bedrijven en diensten die meegroeien met de in punt 2 genoemde wereldwijd toenemende groei, bijvoorbeeld Unilever en Exxon Mobil.
We achten de kans daarop waarschijnlijker als een bedrijf dat reeds lang in goede en slechte economische tijden heeft weten te realiseren. Desondanks moet de waarschijnlijkheid van voortgezette exponentiële groei voortdurend in de gaten worden gehouden en moeten signalen over de eventuele wijzigingen in de kwaliteit van een bedrijf zo vroegtijdig mogelijk worden geconstateerd.

Welke aandelen
CoSA onderzoekt welke aandelen van bedrijven voldoen aan het hiervoor beschrevene en in welke mate dat het geval is. We onderscheiden daarmee drie soorten van beleggen, nl. exponentiële koersgroei, exponentiële dividendgroei en vergrote exponentiële groei door herbeleggen van dividenden in combinatie met koersgroei. Voor elk van de drie beleggingssoorten wordt een ranglijst van koopwaardigheid met aanvaardbaar risico gemaakt.

We willen natuurlijk ook zo tijdig mogelijk weten wanneer een aandeel koopwaardig is of niet meer koopwaardig is én, belangrijker nog, wanneer een aandeel verkocht zou moeten worden.
Om die reden is de werkgroep CoSA momenteel bezig om na het verschijnen van financiële kwartaal- en halfjaarrapportages de eventuele gevolgen van die rapportages grafisch zichtbaar te maken en zo nodig de koop- en verkoopadviezen aan te passen.

Groei zichtbaar in CoFa
De exponentiële groei wordt in CoFA zichtbaar door de semi-logaritmische weergave van omzet, koersen, WpA, DpA en EVpA in de grafieken met een lineaire tijdas en een logaritmische as voor de genoemde waarden, zodat het exponentiële verloop van de waarden wordt omgezet in lineair verloop.
HCCnieuwabrfeb2019-740x438.png
Ter illustratie wordt het verloop van omzet, koersen, eigen vermogen, netto winst en dividenden weergegeven.
We zien evenwijdig oplopende historische omzet en netto winst, historisch oplopend eigen vermogen en constant historisch verloop van de dividenden.
Het actuele verloop van de winst geeft een afname van het groeitempo aan en daarmee ook van het actuele koersverloop.
Het actuele verloop van de dividenden geeft aan dat het bedrijf de dividenduitkeringen handhaaft.

Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling.