LogoCoSA9

De CoSA-werkgroep¹ stelt zich tot taak om informatie over Fundamenteel beleggen beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde leden van HCC en i.h.b. leden van HCC-Beleggen en CoSA, maar publiekelijk ook inleidende openbare informatie. Onder Fundamenteel beleggen verstaan we een methodiek waarbij beleggingsbeslissingen vooral gebaseerd zijn op de analyse van bedrijfsgegevens, te vinden in jaarverslagen en op de koersontwikkeling van het aandeel op de beurs. Uit deze gegevens leiden we kengetallen af die in samenhang bepalen welk oordeel over het bedrijf wordt gegeven: Koopwaardig, Houden of Verkopen.

Voor het uitvoeren van deze analyse ontwikkelen we hulpprogramma’s die we beschikbaar stellen op de CoSA-webpagina.

In eerste instantie hebben we de NAIC²-methode en de daarbij behorende bestanden en programma’s als uitgangspunt genomen. De NAIC-methode is een hulpmiddel voor het selecteren van aandelen waarvan rendement door koersgroei verwacht mag worden. Wij hebben aan de oorspronkelijke NAIC-methode enkele voorwaarden toegevoegd en noemen deze beleggingsmethode nu de KoersGroei-methode, kortweg de KG-methode. Deze aandelen zijn geschikt voor vermogensvorming op de middellange en lange termijn.

Enkele jaren geleden hebben we tevens een methode ontwikkeld waarmee o.b.v. Fundamentele analyse DividendGroei-, kortweg DG-aandelen worden geselecteerd. Deze aandelen kunnen dienen voor het genereren van extra inkomsten uit het kapitaal geïnvesteerd in aandelen. Recent is de methode DividendHerbeleggen, kortweg DH-methode, toegevoegd. Deze methode berekent het rendement, er vanuitgaande dat het uitgekeerde dividend wordt herbelegd in het aandeel zelf. Deze methode is vooral geschikt voor vermogensvorming op de lange termijn. Te denken valt daarbij aan een periode van minstens 10 jaar.

In deze handleiding beschrijven we

  1. De hulpprogramma’s CoFA³ en Rangtabel waarmee analyses worden uitgevoerd;
  2. Het gebruiken van CSG’s;
  3. Toelichtingen en waar deze te vinden zijn bij deze programma’s;
  4. De werkwijze voor aandelenanalyses en het selecteren van de zgn. Kopgroep van aandelen die voor een methode aan alle Koop-voorwaarden voldoen.

Werken met CoFA.
Het programma CoFA wordt gebruikt voor het analyseren van een aandeel. In de wekelijkse CoSA-Nieuwsbrief staat een link waarmee de meest recente versie van CoFA gedownload kan worden. CoFA is een Excel-applicatie. Voor deze analyse wordt gebruikt gemaakt van gegevens uit maximaal 10 jaarverslagen. Deze gegevens zijn opgeslagen in een zgn. CSG-bestand. De CSG's van Amerikaanse en Europese aandelen kunnen door leden van HCC opgehaald worden vanaf een CoSA-downloadpagina middels het document CoSA CSG's.

Na het openen van CoFA komt u op het tabblad Conclusies. U ziet dan de gegevens en grafieken van het aandeel dat het laatst werd geanalyseerd. Als u een ander aandeel wilt bekijken dan klikt u op de knop “Kies ander aandeel” en kiest de CSG van het gewenste US- of EU-aandeel in de map waar u deze CSG’s hebt opgeslagen.

CoFA heeft voor het analiseren van een aandeel m.b.v. een CSG actuele gegevens nodig, die door HCC-leden middels het document ActuCijfers kunnen worden gedownload. 

Onder de grafiek op het tabblad Conclusies ziet u knoppen waarmee u naar uitgebreide toelichtingen kunt gaan. Het is uiteraard verstandig deze te bestuderen voordat u verder met CoFA aan de slag gaat.

Ook op onze website staan artikelen die nader ingaan op het werken met CSG’s en op de methoden KG-, DG- en DH-beleggen.

Aan de rechterkant van het blad Conclusies staan overzichten met de kengetallen + grenzen die we hanteren voor deze beleggingsmethoden. We hanteren adviesgrenzen voor de kengetallen die bepalen of een Koop, Houden dan wel Verkoop-advies geldt. Onderdeel van uw analyse kan aanpassing van deze grenzen naar eigen voorkeur/inzicht zijn. U vult hiertoe een andere waarde in in de groene kolommen onder ‘Keuze’. Als resultaat ziet u het totaal advies Kopen(Kp), Houden(n) en Verkopen(Vk) bovenaan het blad. 

CoFA bevat nog twee andere bladen, Wijzigingen en Analyse. Zie de toelichtingen bij deze bladen.

Na afronding van uw analyse slaat u de eventueel aangepaste gegevens op m.b.v. de rode knop “Berg het aandeel” op. Er wordt dan een aangepaste CSG van het aandeel opgeslagen.

Werken met de Rangtabel.
De geactualiseerde Rangtabel wordt elke week in de Nieuwsbrief vermeld en kan door HCC-leden middels het document CoSA Rangtabel (xls) of (xlsm) naar keuze worden gedownload. 

De tabel bevat een overzicht van alle aandelen die wij volgen: Op dit moment zijn dat 107 aandelen genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en de Xetra en 508 aandelen genoteerd in de VS. Dit zijn geen willekeurig gekozen aandelen, maar aandelen die de potentie hebben om te voldoen aan de voorwaarden die wij stellen aan koopwaardigheid. Regelmatig worden aandelen toegevoegd of uit het bestand verwijderd.

De Rangtabel bevat kolommen met

  • Bedrijfsgegevens (ticker, naam, beurs en koers).
  • De waarden van de gebruikte kengetallen.

Voor elk aandeel vermeldt de tabel de waarde van de kengetallen. De waarde van een kengetal wordt getoetst aan de grenzen die we daarbij gesteld hebben. Voldoet een kengetal aan de eisen voor koopwaardigheid dan geeft dat een koopadvies voor het aandeel, mits ook de andere kengetallen aan de koopvoorwaarden voldoen. De waarde van een kengetal kan ook leiden tot een verkoopadvies en daarbij zijn we streng: Als dit verkoopadvies voor één kengetal geldt dan wordt dat het eindadvies.

De gebruiker kan de grenzen die aan kengetallen gesteld worden desgewenst naar eigen inzicht en voorkeur aanpassen. U gaat daarvoor naar de tabellen rechts op het scherm. U ziet daar per methode de kengetallen met de Koop- en Verkoop-grenzen. Als een cel blauw is dan kunt u het getal(grens) in die cel wijzigen om de eis bijvoorbeeld strenger te maken.

Kolommen met een groene kop bevatten kengetallen voor de methode KG, bruin voor DG- en DH-beleggen. In cel AG1 kiest u de methode waarvoor u een analyse en sortering wilt uitvoeren.

Als u daar bv. KG invult dan krijgen de cellen op de regel achter de bedrijfsticker in de kolommen relevant voor KG een kleur die aangeeft welk advies o.g.v. dat kengetal geldt:

Groen = Koop; Wit = Houden en Rood = Verkoop.

Als alle KG-cellen groen kleuren geldt een Koop-advies voor het aandeel en als één of meer cellen rood kleuren geldt een Verkoop-advies. In de andere gevallen is het advies Neutraal d.w.z. Houden als het aandeel al is aangekocht.

Als u in cel AG1 DG kiest worden relevante cellen bruin indien het kengetal aan de Koop-grenzen voldoet en rood als het Verkoop-advies o.g.v. dit kengetal geldt.

En kiest u voor DH dan worden de cellen bij Kopen blauw en bij Verkopen weer rood.

De volgorde van de aandelen in de Rangtabel kunt u wijzigen m.b.v. de knoppen bovenaan het scherm:

Sorteren op Ticker, Bedrijfsnaam, Beurs en “Naar de in AG1 gekozen methode”. Door op deze laatste knop te klikken komen bij de gekozen methode de (meest) koopwaardige aandelen bovenaan te staan, gevolgd door aandelen met een neutraal advies en daarna de aandelen waarvoor het verkoopadvies geldt.

U krijgt op deze wijze dus de Kopgroep van Koopwaardige aandelen te zien. Voor nummer 1 van deze Kopgroep geldt bovendien de hoogste prognose voor het te verwachten Totaalrendement.

In kolom AG ziet u de volgende koersgrenzen:

  • KG: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt én, als een neutraal advies geldt, de koers waarboven het Verkoop-advies gaat gelden;
  • DG: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt;
  • DH: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt.

Tot slot.
Wekelijks ontvangen de deelnemers per e-mail een Nieuwsbrief met informatie over de bedrijfsgegevens, uitleg over de gehanteerde methoden en een Rangtabel van alle aandelen in ons bestand. Voor elk aandeel zijn de gehanteerde ratio’s zichtbaar en de status van het advies: Kopen, Houden of Verkopen.

Ook is het voortgaand resultaat zichtbaar van een portefeuille van op basis van het advies gekochte aandelen. Daarbij maken we onderscheid tussen Koersgroei-, DividendGroei- en DividendHerbeleg-aandelen.

Veel gebruikte CoSA-afkortingen
KG-aandeel = koersgroeier.

DG-aandeel = dividendgroeier.
DH-aandeel = dividendherbelegger.
EVpA = Eigenvermogen per aandeel.
CFpA = Vrije kasstroom per aandeel.
WpA = Nettowinst per aandeel.
DpA  = Dividend per aandeel.     
%LS = Procentuele meerjarige schuld.
Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen.
TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten.
PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten. 
¹CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen.
³CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse. 
²NAIC  = National Association of Investors Corporation.