LogoCoSA9

(Deel-1: Inleiding)

 • Beleggen in aandelen doe je door aandelen te kopen en later weer te verkopen. Je wilt dan graag weten welke opbrengst je zou kunnen behalen na een meer of minder lange periode. Bepalend voor de mogelijke opbrengst zijn de koersen bij koop en verkoop én de eventueel uitgekeerde dividenden in de periode tussen de koop en verkoop.

 • Omdat we een schatting willen maken van de koerswaarde bij latere verkoop, gebruiken we een aantal kenmerken van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. De drie belangrijkste zijn de nettowinst, de omzet en het verloop ervan in de afgelopen vijf tot tien jaren. Een positieve opbrengst is mogelijk als de jaarlijkse nettowinsten en omzetten gemiddeld geleidelijk toenemen. Dat maakt het mogelijk om de toename of groei van de nettowinst, W, te berekenen. Een aandeel, A, vertegenwoordigt een deel van de nettowinst, nl. de WpA. De groei ervan geven we aan met WpAg. Een gestaag groeiende WpA geeft vertrouwen in het verdere verloop, reden om de historische WpAg ook te gebruiken voor de eerstkomende jaren na afloop van de historische jaren.
   
 • De koersen van het aandeel volgen op een grillige manier de WpAg, zodat de koersgroei kan worden berekend m.b.v. de WpAg. We kijken vijf jaren vooruit en gebruiken de koers aan het slot van de historische jaren als startwaarde voor de groei. In het grafiekje zien we, dat het rood/groene-koerskanaal evenwijdig loopt aan de blauwe lijn van de WpA.groei. De rode koerslijn sluit aan op de hoogste slotkoers van 2015 en het einde van de rode lijn geeft de hoogste berekende koers eind 2020 aan. In de grafiek zien we de blauwe stip van een actuele koopkoers begin 2016. We berekenen de cumulatieve %/jr-groei tot eind 2020, want de groei is exponentieel. We noemen dat de cum. 5jaarse %/jr-koersgroei.

 • Zoals gezegd, de opbrengst bestaat ook uit de uitgekeerde dividenden in de jaren 2016 t/m 2020. Veelal worden de dividenduitkeringen jaarlijks verhoogd. De zwarte stippellijn in de grafiek is de groeilijn van de dividenduitkeringen. Ook voor de dividenduitkeringen berekenen we de cumulatieve 5jaarse %/jr-dividendgroei.

 • De maximaal berekende totale opbrengst bestaat uit de koerswinst en de som van de uitgekeerde dividenden in de vijf jaren na het laatste historische jaar, in de grafiek de jaren 2016 t/m 2020. Het cumulatieve procentuele rendement/jaar van de maximale opbrengst, de TR, berekenen we, evenals van de koersgroei en de dividendgroei, m.b.v. het cumulatieve 5jaarse %/jr totale opbrengstgroei.

 • Door het gebruiken van de cumulatieve %/jr van de groei verkrijgen we een goed vergelijkingsmiddel van de resultaten van verschillende bedrijfsaandelen, zoals in de wekelijkse rangtabel.

 • Voor de liefhebbers van formules zal in deel-2 verder op de berekeningen worden ingegaan.  

Terzijde: Als er sterk afwijkende dividenduitkeringen zijn t.o.v. de omliggende waarden, worden die niet meeberekend voor het bepalen van de procentuele jaargroei. Dit geldt o.a. voor de procentuele jaargroei van de WpA's, van de DpA;s en van de omzetwaarden. 

Veel gebruikte CoSA-afkortingen
KG-aandeel = koersgroeier.
DG-aandeel = dividendgroeier.
DH-aandeel = dividendherbelegger.
EVpA = Eigenvermogen per aandeel.
CFpA = Vrije kasstroom per aandeel.
WpA = Nettowinst per aandeel.
DpA  = Dividend per aandeel.     
%LS = Procentuele meerjarige schuld.
Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen.
TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten.
PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten. 
CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen.
CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse.

 
 
 
 
 
 
 

LogoCoSA9

De CoSA-werkgroep¹ stelt zich tot taak om informatie over Fundamenteel beleggen beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde leden van HCC en i.h.b. leden van HCC-Beleggen en CoSA, maar publiekelijk ook inleidende openbare informatie. Onder Fundamenteel beleggen verstaan we een methodiek waarbij beleggingsbeslissingen vooral gebaseerd zijn op de analyse van bedrijfsgegevens, te vinden in jaarverslagen en op de koersontwikkeling van het aandeel op de beurs. Uit deze gegevens leiden we kengetallen af die in samenhang bepalen welk oordeel over het bedrijf wordt gegeven: Koopwaardig, Houden of Verkopen.

Voor het uitvoeren van deze analyse ontwikkelen we hulpprogramma’s die we beschikbaar stellen op de CoSA-webpagina.

In eerste instantie hebben we de NAIC²-methode en de daarbij behorende bestanden en programma’s als uitgangspunt genomen. De NAIC-methode is een hulpmiddel voor het selecteren van aandelen waarvan rendement door koersgroei verwacht mag worden. Wij hebben aan de oorspronkelijke NAIC-methode enkele voorwaarden toegevoegd en noemen deze beleggingsmethode nu de KoersGroei-methode, kortweg de KG-methode. Deze aandelen zijn geschikt voor vermogensvorming op de middellange en lange termijn.

Enkele jaren geleden hebben we tevens een methode ontwikkeld waarmee o.b.v. Fundamentele analyse DividendGroei-, kortweg DG-aandelen worden geselecteerd. Deze aandelen kunnen dienen voor het genereren van extra inkomsten uit het kapitaal geïnvesteerd in aandelen. Recent is de methode DividendHerbeleggen, kortweg DH-methode, toegevoegd. Deze methode berekent het rendement, er vanuitgaande dat het uitgekeerde dividend wordt herbelegd in het aandeel zelf. Deze methode is vooral geschikt voor vermogensvorming op de lange termijn. Te denken valt daarbij aan een periode van minstens 10 jaar.

In deze handleiding beschrijven we

 1. De hulpprogramma’s CoFA³ en Rangtabel waarmee analyses worden uitgevoerd;
 2. Het gebruiken van CSG’s;
 3. Toelichtingen en waar deze te vinden zijn bij deze programma’s;
 4. De werkwijze voor aandelenanalyses en het selecteren van de zgn. Kopgroep van aandelen die voor een methode aan alle Koop-voorwaarden voldoen.

Werken met CoFA.
Het programma CoFA wordt gebruikt voor het analyseren van een aandeel. In de wekelijkse CoSA-Nieuwsbrief staat een link waarmee de meest recente versie van CoFA gedownload kan worden. CoFA is een Excel-applicatie. Voor deze analyse wordt gebruikt gemaakt van gegevens uit maximaal 10 jaarverslagen. Deze gegevens zijn opgeslagen in een zgn. CSG-bestand. De CSG's van Amerikaanse en Europese aandelen kunnen door leden van HCC opgehaald worden vanaf een CoSA-downloadpagina middels het document CoSA CSG's.

Na het openen van CoFA komt u op het tabblad Conclusies. U ziet dan de gegevens en grafieken van het aandeel dat het laatst werd geanalyseerd. Als u een ander aandeel wilt bekijken dan klikt u op de knop “Kies ander aandeel” en kiest de CSG van het gewenste US- of EU-aandeel in de map waar u deze CSG’s hebt opgeslagen.

CoFA heeft voor het analiseren van een aandeel m.b.v. een CSG actuele gegevens nodig, die door HCC-leden middels het document ActuCijfers kunnen worden gedownload. 

Onder de grafiek op het tabblad Conclusies ziet u knoppen waarmee u naar uitgebreide toelichtingen kunt gaan. Het is uiteraard verstandig deze te bestuderen voordat u verder met CoFA aan de slag gaat.

Ook op onze website staan artikelen die nader ingaan op het werken met CSG’s en op de methoden KG-, DG- en DH-beleggen.

Aan de rechterkant van het blad Conclusies staan overzichten met de kengetallen + grenzen die we hanteren voor deze beleggingsmethoden. We hanteren adviesgrenzen voor de kengetallen die bepalen of een Koop, Houden dan wel Verkoop-advies geldt. Onderdeel van uw analyse kan aanpassing van deze grenzen naar eigen voorkeur/inzicht zijn. U vult hiertoe een andere waarde in in de groene kolommen onder ‘Keuze’. Als resultaat ziet u het totaal advies Kopen(Kp), Houden(n) en Verkopen(Vk) bovenaan het blad. 

CoFA bevat nog twee andere bladen, Wijzigingen en Analyse. Zie de toelichtingen bij deze bladen.

Na afronding van uw analyse slaat u de eventueel aangepaste gegevens op m.b.v. de rode knop “Berg het aandeel” op. Er wordt dan een aangepaste CSG van het aandeel opgeslagen.

Werken met de Rangtabel.
De geactualiseerde Rangtabel wordt elke week in de Nieuwsbrief vermeld en kan door HCC-leden middels het document CoSA Rangtabel (xls) of (xlsm) naar keuze worden gedownload. 

De tabel bevat een overzicht van alle aandelen die wij volgen: Op dit moment zijn dat 107 aandelen genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en de Xetra en 508 aandelen genoteerd in de VS. Dit zijn geen willekeurig gekozen aandelen, maar aandelen die de potentie hebben om te voldoen aan de voorwaarden die wij stellen aan koopwaardigheid. Regelmatig worden aandelen toegevoegd of uit het bestand verwijderd.

De Rangtabel bevat kolommen met

 • Bedrijfsgegevens (ticker, naam, beurs en koers).
 • De waarden van de gebruikte kengetallen.

Voor elk aandeel vermeldt de tabel de waarde van de kengetallen. De waarde van een kengetal wordt getoetst aan de grenzen die we daarbij gesteld hebben. Voldoet een kengetal aan de eisen voor koopwaardigheid dan geeft dat een koopadvies voor het aandeel, mits ook de andere kengetallen aan de koopvoorwaarden voldoen. De waarde van een kengetal kan ook leiden tot een verkoopadvies en daarbij zijn we streng: Als dit verkoopadvies voor één kengetal geldt dan wordt dat het eindadvies.

De gebruiker kan de grenzen die aan kengetallen gesteld worden desgewenst naar eigen inzicht en voorkeur aanpassen. U gaat daarvoor naar de tabellen rechts op het scherm. U ziet daar per methode de kengetallen met de Koop- en Verkoop-grenzen. Als een cel blauw is dan kunt u het getal(grens) in die cel wijzigen om de eis bijvoorbeeld strenger te maken.

Kolommen met een groene kop bevatten kengetallen voor de methode KG, bruin voor DG- en DH-beleggen. In cel AG1 kiest u de methode waarvoor u een analyse en sortering wilt uitvoeren.

Als u daar bv. KG invult dan krijgen de cellen op de regel achter de bedrijfsticker in de kolommen relevant voor KG een kleur die aangeeft welk advies o.g.v. dat kengetal geldt:

Groen = Koop; Wit = Houden en Rood = Verkoop.

Als alle KG-cellen groen kleuren geldt een Koop-advies voor het aandeel en als één of meer cellen rood kleuren geldt een Verkoop-advies. In de andere gevallen is het advies Neutraal d.w.z. Houden als het aandeel al is aangekocht.

Als u in cel AG1 DG kiest worden relevante cellen bruin indien het kengetal aan de Koop-grenzen voldoet en rood als het Verkoop-advies o.g.v. dit kengetal geldt.

En kiest u voor DH dan worden de cellen bij Kopen blauw en bij Verkopen weer rood.

De volgorde van de aandelen in de Rangtabel kunt u wijzigen m.b.v. de knoppen bovenaan het scherm:

Sorteren op Ticker, Bedrijfsnaam, Beurs en “Naar de in AG1 gekozen methode”. Door op deze laatste knop te klikken komen bij de gekozen methode de (meest) koopwaardige aandelen bovenaan te staan, gevolgd door aandelen met een neutraal advies en daarna de aandelen waarvoor het verkoopadvies geldt.

U krijgt op deze wijze dus de Kopgroep van Koopwaardige aandelen te zien. Voor nummer 1 van deze Kopgroep geldt bovendien de hoogste prognose voor het te verwachten Totaalrendement.

In kolom AG ziet u de volgende koersgrenzen:

 • KG: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt én, als een neutraal advies geldt, de koers waarboven het Verkoop-advies gaat gelden;
 • DG: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt;
 • DH: Voor Koopwaardige aandelen de hoogste koers waarbij het Koopadvies nog geldt.

Tot slot.
Wekelijks ontvangen de deelnemers per e-mail een Nieuwsbrief met informatie over de bedrijfsgegevens, uitleg over de gehanteerde methoden en een Rangtabel van alle aandelen in ons bestand. Voor elk aandeel zijn de gehanteerde ratio’s zichtbaar en de status van het advies: Kopen, Houden of Verkopen.

Ook is het voortgaand resultaat zichtbaar van een portefeuille van op basis van het advies gekochte aandelen. Daarbij maken we onderscheid tussen Koersgroei-, DividendGroei- en DividendHerbeleg-aandelen.

Veel gebruikte CoSA-afkortingen
KG-aandeel = koersgroeier.

DG-aandeel = dividendgroeier.
DH-aandeel = dividendherbelegger.
EVpA = Eigenvermogen per aandeel.
CFpA = Vrije kasstroom per aandeel.
WpA = Nettowinst per aandeel.
DpA  = Dividend per aandeel.     
%LS = Procentuele meerjarige schuld.
Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen.
TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten.
PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten. 
¹CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen.
³CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse. 
²NAIC  = National Association of Investors Corporation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We bespreken in dit commentaar de dividendherbeleggers oftewel de DH-aandelen. DH-aandelen worden gebruikt om in 10 of meer jaren een vermogen op te bouwen. Het opgebouwde vermogen kan vervolgens dienen om periodiek dividenduitkeringen te ontvangen in aanvulling op sociale uitkeringen en/of pensioen. Dividendherbeleggen is daarom voor bijv. veel Amerikanen noodzakelijk tot de pensionering. Het eerder besproken DG-beleggen is vervolgens de aangewezen wijze van beleggen.

Uit het voorgaande blijkt, dat we DH-aandelen voor de lange termijn in portefeuille hebben. De opbrengst na koop en veel latere verkoop van een DH-aandeel bestaat uit koerswinst, toename van aantal aandelen door herbeleggen van dividend, transactiekosten, valutawinst en eventuele belastingafdrachten. Omdat voor de lange termijn de transactiekosten e.d. een relatief geringe invloed hebben op de opbrengst, laten we die buiten de berekeningen, ook om goede onderlinge vergelijking van DH-aandelen mogelijk te maken. Dus:

Opbrengst = verkoopbedrag van alle aandelen - oorspronkelijke koopbedrag + som van niet herbelegde dividendrestanten.

• De berekeningen van DH-kenmerken zijn lastiger dan die voor KG- en DG-aandelen, zoals de SJKR en SJDR, en zullen ze hier dan ook niet in detail uit de doeken doen. Voor de berekening van de SJHR, het samengesteld Jaarlijkse HerbeleggingsRendement, worden o.a. de SJKR en SJDR gebruikt. Om pragmatische redenen heeft de COSA-werkgroep besloten bij elk toegekend dividend het hele bedrag om te zetten in aandelen, ook al zal dat doorgaans niet een geheel aantal aandelen zijn.

Een tweede pragmatische aanpak is om de berekening van de opbrengst minder verfijnd uit te voeren dan idealiter het geval zou zijn, bijv. door bij het herbeleggen uit te gaan van de op dat moment geldende koers van het aandeel. Het zou echter weinig of geen verschil maken bij het berekenen van de opbrengst of de SJHR, waarover later meer.

De COSA-werkgroep acht het verantwoord om de DH-aandelen op te nemen in de rangtabel en te rangschikken o.b.v. de SJHR, uiteraard rekening houdend met de extra filtervoorwaarden.. Overigens zal de werkgroep zich nog nader verdiepen in het verbeteren van de filtervoorwaarden. Belangrijke filtervoorwaarden zijn o.a. de R-kwadraat (R^2), het aantal geschikte historische boekjaren, meerjarige schuld (%LS), vrije kasstroom (CFPA) en uitbetalingspercentage (Pay-out).

De tabel hieronder laat een deel van de rangtabel zien met enkele momentele koplopers onder de DH-aandelen. De SJHR heeft hier als ondergrens 6%/jr, terwijl de R^2>= 0,97 moet zijn. In het grafiekje rechtsonder zien we ook, dat de afwijkingen van de omzet, WpA´s en DpA´s gedurende tien historische boekjaren gering zijn.  

 
 

In vier hieraan voorafgaande commentaren heeft de CoSA-werkgroep uitgelegd welke aandelen CoSA propageert, welke beleggingsmethoden worden toegepast en wat ten doel wordt gesteld bij elk van die methoden. Daarmee is wat CoSA voor ogen had en heeft gerealiseerd. De werkgroep blijft echter werken aan het verder verbeteren van het CoSA-beleggingssystemen o.b.v. koersgroei (KG), dividendgroei (DG) en dividendherbeleggen (DH).

CoSA belegt op basis van fundamentele analyse van op aandelenbeurzen genoteerde bedrijven. CoSA belegt daarom uitsluitend met aandelen van bedrijven die historisch aanhoudend voldoend stabiele koers- en/of dividendgroei hebben laten zien. De mate van koersgroei en/of de mate van dividendgroei bepalen of sprake is van een KG-, DG- of een DH-aandeel.

Vóór 2016 heeft CoSA zich op snelle koersgroeiers gericht, d.w.z. dat de koers zich in vijf boekjaren minstens verdubbelt, overeenkomstig de NAIC-methode. Het zijn opkomende en zich ontwikkelende bedrijven die de nettowinst geheel of grotendeels investeren in verbeteringen van de bedrijfsvoering, producten of diensten. Vanaf 2016 worden de KG-aandelen gerangschikt o.b.v. het samengesteld jaarlijkse koersrendement, de SJKR, berekend met de hoogste koers vijf jaar na het laatste historische boekjaar. De KG-aandelen zijn bedoeld voor het verkrijgen van kapitaal op middellange termijn, rond vijf tot tien jaren.

Vanaf 2016 heeft CoSA zich ook op dividendgroeiers gericht, d.w.z. dat de omvang en groei van de dividenduitkeringen in de vijf boekjaren na het laatste historische boekjaar ten opzichte van de actuele koopkoers verhoudingsgewijs groot is. De dividend- en koersgroei van DG-aandelen dient tenminste voldoende te zijn om inflatie- en belastingtoename te compenseren. DG-aandelen worden gerangschikt o.b.v. het samengesteld jaarlijkse koersrendement, de SJDR, berekend met het totaal van alle dividenduitkeringen in de vijf jaren na het laatste historische boekjaar. De DG-aandelen zijn uitstekend geschikt om regelmatig dividenduitkeringen te ontvangen ter aanvulling op reguliere inkomsten gedurende bijvoorbeeld het gepensioneerd zijn. Deze toepassing van DG-aandelen houdt in dat de uitkeringstermijn van onbepaalde tot lange duur is en derhalve hoge eisen stelt aan de stabiliteit en continuïteit van de DpA. WpA en omzet in de historische boekjaren. Een andere toepassing van DG-aandelen is om de dividenduitkeringen te gebruiken om op portefeuille niveau aandelen bij te kopen, bijvoorbeeld ter vergroting van de diversiteit van de portefeuille e.d.

Vanaf medio 2016 selecteert CoSA ook aandelen die geschikt zijn voor dividendherbeleggen, de DH-aandelen. D.w.z. dat dividenduitkeringen van een bedrijf worden omgezet in aandelen van datzelfde bedrijf. Banken of beurshandelaars kunnen dat op verzoek automatisch voor de belegger uitvoeren. De aandeelhouder heeft er dus geen omkijken naar. Deze manier van herbeleggen is geschikt voor de opbouw van een vermogen gedurende meer dan tien jaren om er veel later gebruik van te maken, bijv. door het kopen van DG-aandelen t.b.v. extra inkomsten. De selectie van DH-aandelen gebeurt op vergelijkbare wijze als bij KG- en DG-aandelen. Waar KG-aandelen primair worden geselecteerd op koersgroei en DG-aandelen op dividendgroei, worden DH-aandelen geselecteerd op koersgroei, dividendgroei en de groei van het aantal aandelen. De selectie van DH-aandelen is derhalve een combinatie van de SJKR, de SJDR en de groei van het aantal aandelen. Deze belangrijkste drie kenmerken leveren tezamen de SJHR op, het samengesteld jaarlijkse herbeleggingsrendement.

De SJHR bepaalt ook de rangorde van het DH-aandeel in de wekelijkse rangtabel.

KG-, DG- en DH-aandelen hebben met elkaar gemeen, dat
+ het met behulp van fundamentele analyse geselecteerde aandelen zijn, die door kwalitatief goede bedrijven worden uitgegeven;+ ze onderling en t.o.v. elkaar qua rangorde vergelijkbaar zijn;
+ ze t.o.v. elkaar qua toepassing en doelstelling complementair zijn en aldus een alomvattende drie-eenheid vormen;
+ de toegepaste beleggingsmethoden hoge kwalitatieve eisen stellen aan WpA, DpA, omzet, EV, of LS, zij het in verschillende mate.

CoSA gaat de voorwaarden en filtergrenzen van KG, DG en DH zo nodig verbeteren en aanvullen.

 

LogoCoSA9

We bespreken in dit artikel de dividendgroeiers oftewel de DG-aandelen. DG-aandelen worden gebruikt om regelmatig extra inkomsten te verkrijgen. Deze inkomsten kunnen noodzakelijk zijn om bijv. inkomsten van pensioenuitkeringen aan te vullen. De extra inkomsten worden ook gebruikt om regelmatig de beleggingsportefeuille uit te breiden met nieuwe aandelen of reeds in de portefeuille aanwezige DG-aandelen aan te vullen met meer aandelen. We herbeleggen selectief in aandelen op portefeuilleniveau. Deze wijze van herbeleggen is anders dan de later te bespreken herbeleggingsaandelen, de DH-aandelen. 

Uit het voorgaande blijkt, dat we DG-aandelen voor de lange termijn in portefeuille hebben. De opbrengst na koop en veel latere verkoop van een DG-aandeel bestaat uit koerswinst, dividenduitkeringen, transactiekosten, valutawinst en eventuele belastingafdrachten. Omdat voor de lange termijn de transactiekosten e.d. een relatief geringe invloed hebben op de opbrengst, laten we die buiten de berekeningen, ook om goede onderlinge vergelijking van DG-aandelen mogelijk te maken.

Dus: Opbrengst = verkoopkoers - koopkoers + som van alle dividenduitkeringen.

Willen we regelmatige extra inkomsten uit dividenduitkeringen, dan kiezen we voor dividendrendement en de groei ervan. Een succesvol ontwiBerekening deel3kkeld en stabiel bedrijf zal doorgaans niet meer de groei tonen die het eertijds had en zich concentreren op het behouden en versterken van de positie ten opzichte van de concurrenten. De aandeelhouder let vooral op de historische kwaliteit, stabiliteit en de vooruitzichten van het bedrijf. Bij DG-aandelen zijn we primair geïnteresseerd in het startrendement bij koop en de groei van het rendement erna. Voor DG-aandelen geldt nl. dat zolang we het aandeel in de portefeuille houden het rendement niet door koersen wordt beïnvloed. Pas bij uiteindelijke verkoop zal de netto koerswinst een rol spelen. Voor DG-aandelen geldt dus: Opbrengst = koerswinst + som van alle uitkeringen.

Gaan we uit van de doelstelling van DG-aandeelhouders, dan is het belangrijkste de opbrengst aan dividenduitkeringen tussen koop en verkoop.

Tussendoor: Willen we DG-aandelen onderling kunnen vergelijken, dan drukken we de opbrengst uit in procentuele groei per jaar. We nemen doorgaans waar, dat groei van omzet, winst en dividenduitkeringen exponentieel is, zie de grafiek met verticaal een logaritmische verdeling, dan zal de jaarlijkse procentuele groei in opeenvolgende jaren gelijk zijn. Het is dus een uitstekende vergelijkingsmaat. Oplopende groeilijnen voor omzet, WpA en DpA betekenen o.a. dat de DpA-groei bestendig is.

Uit het voorgaande concluderen we, dat het startdividendrendement bij koop en de rendementsgroei erna maatgevend zijn voor de hoogte van de extra inkomsten en de onderlinge vergelijkbaarheid van DG-aandelen. De opbrengst is de som van de dividenduitkeringen in de vijf jaren na het laatste historische boekjaar. Het startrendement is de dividenduitkering in het koopjaar gedeeld door de actuele koers (Ka). De uitkeringen in de vier jaren erna groeien met DpAg (%/jr). De som van alle uitkeringen = de startuitkering + de som van de berekende uitkeringswaarden voor elk van de vier jaren erna.

De jaarlijkse procentuele dividendgroei wordt berekend op basis van de historische DpA's in de laatste 5 tot 10 historische boekjaren. De groeilijnen in de grafiek zijn het resultaat van exponentiele regressieberekeningen, een soort gemiddelde.

De Samengestelde Jaarlijkse Dividendrendement van het DG-aandeel is:

SJDR = ((som van de startuitkering + alle berekende dividenduitkeringen)/Ka)^(1/5)-1
              met Ka de actuele koopkoers

Terzijde: Als er sterk afwijkende dividenduitkeringen zijn t.o.v. de omliggende waarden, worden die niet meeberekend voor het bepalen van de procentuele jaargroei. Dit geldt o.a. voor de procentuele jaargroei van de WpA's, van de DpA;s en van de omzetwaarden. 

Veel gebruikte CoSA-afkortingen
KG-aandeel = koersgroeier.

DG-aandeel = dividendgroeier.
DH-aandeel = dividendherbelegger.
EVpA = Eigenvermogen per aandeel.
CFpA = Vrije kasstroom per aandeel.
WpA = Nettowinst per aandeel.
DpA  = Dividend per aandeel.     
%LS = Procentuele meerjarige schuld.
Opbrengst = Koerswinst + dividenduitkeringen.
TRg  =  Groei van de hoogste totale jaaropbrengesten.
PARg = Groeigemiddelde van de hoogste en laagste totale jaaropbrengsten. 
CoSA = Computerondersteunde Selectie van Aandelen.
CoFA = Computerondersteunde Fundamentele Analyse.