De toepassing van IFRS blijkt bij de meeste Nederlandse beursfondsen te leiden tot een hoger nettoresultaat en een lager eigen vermogen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Koninklijk NIVRA naar de jaarverslaggeving van 47 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
Het onderzoek toont tevens aan dat de gewijzigde regels omtrent pensioenen aanzienlijk minder effect op de jaarrekening hebben dan oorspronkelijk verwacht. Het NIVRA-onderzoek naar de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen was dit jaar gericht op de effecten van de invoering van IFRS.

De jaarverslagen over 2004 werden getoetst op de kwaliteit van de informatievoorziening, onder andere rond resultaat en vermogen, beloningen en voorzieningen, alsmede de gevolgen van de gewijzigde verwerking van pensioenen en goodwill.

Met ingang van 2005 is IFRS verplicht voor alle Nederlandse beursfondsen. Uit het onderzoek blijkt dat de aard van de informatieverschaffing over IFRS sterk uiteenloopt. Hoewel nog niet verplicht, geeft een groot deel van de ondernemingen toch informatie over de invloed van IFRS op de gepresenteerde cijfers.

De toepassing van IFRS leidt in de meeste gevallen tot een hoger nettoresultaat en een lager eigen vermogen. Onderzoek naar de verwerking van pensioenlasten toont aan dat de gevolgen hiervan relatief beperkt zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door de doorgaans voldoende dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen. De informatieverstrekking rond pensioenvoorzieningen blijkt bovendien aanmerkelijk te zijn toegenomen.

Bron: NIVRA: 30-11-2005